Monimuotoisuus ja inkluusio ovat innovaatiotyössä voimavara – ja hyvinvoivan työyhteisön edellytys

Uutiset, VTT työpaikkana

Työyhteisön monimuotoisuus on tärkeä osa VTT:n vastuullisuuden painopisteitä. Lisäksi haluamme olla maailman merkityksellisin työpaikka. Siksi käännämme nyt katseet entistä voimakkaammin monimuotoisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inklusiivisuuteen.

DEI-työllä tarkoitetaan työtä monimuotoisuuden (diversity), yhdenvertaisuuden (equity) ja inkluusion (inclusion) parantamiseksi ja ylläpitämiseksi työyhteisössä. Monimuotoisuuteen kuuluu laaja skaala erilaisia ominaisuuksia, taustoja ja olosuhteita. Iän, sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin, äidinkielen, etnisen taustan ja kansallisuuden lisäksi monimuotoisuustyössä huomioidaan mm. erilaiset fyysiset ja psyykkiset vammat, sairaudet ja toimintarajoitteet sekä erilaiset ammatilliset roolit, koulutustaustat ja työsuhdetyypit. Tavoitteena on varmistaa, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja jokainen kokee tulevansa arvostetuksi työyhteisössä omana itsenään.

Suuri osa DEI-työstä on osa työyhteisön arkea: hyvää johtamista, kunnioittavaa tiimityöskentelyä ja työntekijöiden yksilölliset tarpeet huomioivaa fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemista. Tähän VTT:llä ollaankin laajalti tyytyväisiä.

”Henkilöstökyselyssämme kartoitimme inkluusion kokemusta: Vallitseeko tiimissä keskinäinen luottamus ja arvostus? Kokevatko VTT:läiset voivansa olla töissä omia itsejään ja tulevansa arvostetuiksi? Kokonaisuudessaan tulokset ovat olleet positiivisia, mutta tärkeää on, että tuloksista keskustellaan yhdessä ja niiden pohjalta kehitetään inklusiivisuutta edelleen”, kuvailee DEI-asioista vastaava työhyvinvointipäällikkö Peppi Härme.

Peppi Härme katsoo hymyillen kameraan ja nojaa kirjahyllyyn.

Vahva pohja kulttuuri- ja vastuullisuustyöstä

VTT:n varsinainen DEI-työ on alkuvaiheessa, mutta rakentuu vankalle pohjalle. 

”DEI-työ ei ole projekti, joka alkaa ja päättyy. Sen tulee olla osa arkea ja näkyä niin suurissa kuin pienissä päätöksissä. Olemme jo pitkään kiinnittäneet huomiota mm. työhyvinvointiin sekä psykologiseen turvallisuuteen, joilla on tärkeä rooli pohjan rakentamisessa monimuotoiselle ja inklusiiviselle työyhteisölle”, Härme kuvailee.

Monimuotoisen työyhteisön vaaliminen on yksi VTT:n vastuullisuustyössä esiin nostetuista tavoitteista, ja pohjaa DEI-työlle on luotu myös yrityskulttuuria kehitettäessä sekä VTT:läisille tarjolla olevan Tunto2-tunnetaitovalmennuksen kautta. Myös jatkossa DEI-aktiviteetit muodostavat tärkeän osan VTT:n vastuullisuustyöstä.

Nähdyksi, kuulluksi ja arvostetuksi kukin omana itsenään

VTT:llä työtä tehdään monimuotoisen joukon voimin. Noin 2000 VTT:läisen joukossa ovat edustettuina monipuolisesti eri ikäryhmät ja yli 50 kansalaisuutta. Työtekijöistämme naisia on 40 prosenttia. Olemme syksyllä 2021 tehneet kattavan sukupuolten tasa-arvosuunnitelman ja sitoutuneet vahvasti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työyhteisössämme sekä koko tutkimusyhteisössä. VTT on myös pitkään houkutellut huippuasiantuntijoita eri puolilta maailmaa.

“VTT:llä tehtävänämme on luoda täysin uudenlaisia tapoja vastata globaaleihin haasteisiin. Monimuotoisuus – erilaiset taustat ja persoonallisuudet mukaan lukien – antaa meille edellytykset tarkastella ilmiöitä ja ongelmia erilaisista näkökulmista ja synnyttää uusia ja innovatiivisia ratkaisuja”, Peppi Härme sanoo.

Kaikki monimuotoisuus ei kuitenkaan näy päällepäin tai tule esiin tilastoissa. Inkluusion kokemus on henkilökohtainen ja joskus haasteiden esiin nostaminen voi tuntua vaikealta. Siksi on tärkeää, että inkluusioon, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen sitoutuu aktiivisesti koko työyhteisö. Kokemukset tiimien sisällä voivat olla erilaisia, ja omalla aloitteellisuudella voi tukea työkaveria.

”Pieni arkinen esimerkki on työyhteisössä käyttämämme kieli. VTT:llä työkielenä on englanti, ja huolehdimme, että myös kaikki työntekijöille tarjottava informaatio on saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. Haluamme varmistaa, että kieltä valittaessa huomioidaan koko työyhteisö, eikä kukaan koe ulkopuolisuutta kielen takia”, Härme kertoo.

Tavoitteena aidosti moniääninen monimuotoisuus- ja inkluusiotyö

Aidosti merkityksellinen DEI-työ edellyttää osallisuutta koko työyhteisöltä. VTT:llä DEI-työlle on luotu vahva perusta, ja nyt suunnitteluun ja toteuttamiseen on kaikilla VTT:läisillä tilaisuus lähteä mukaan.

”Osana strategiaamme olemme sitoutuneet rakentamaan maailman merkityksellistä työpaikkaa. Tiedämme, että sama työpaikka vahvuuksineen ja haasteineen näyttää näkökulmaa vaihtamalla erilaiselta, ja siksi meille on tärkeää, että VTT on hyvinvoiva, monimuotoinen ja oikeudenmukainen työpaikka, katseli sitä kenen tahansa VTT:läisen näkökulmasta”, Härme kuvailee.


Ulla-Stina Henttonen

Jaa
Peppi Härme profile picture
Peppi Härme
Manager of VTT's wellbeing and DEI team