VTT:n sukupuolten tasa-arvosuunnitelma

Euroopan komissio on laatinut vuosiksi 2020–2025 sukupuolten tasa-arvostrategian, jossa se sitoutuu edistämään sukupuolten tasa-arvoa tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa. Strategia täydentää EU:n sukupuolten tasa-arvoa koskevaa pitkäaikaista sääntelyä, jota sovelletaan laajasti työmarkkinoilla, mukaan lukien tutkimussektorilla.

Sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten käsittely on tärkeää tutkimus- ja innovointisektorilla, jotta sektorin rakenteellisia ja kulttuurisia esteitä voidaan purkaa. Näiden tutkimussektorin epäkohtien ratkaisemisessa tekijöinä ovat olleet muun muassa:

VTT on julkaissut sitoumuksen sukupuolten tasa-arvon edistämisestä sekä kerännyt, analysoinut, raportoinut ja julkaissut tietoa aktiivisesti vuosikertomuksessa jo useamman vuoden ajan. Aihealueesta vastaava henkilöstö on analysoinut VTT:n toimintaa perusteellisesti, minkä pohjalta on voitu tunnistaa kehitysalueita ja -aiheita, joissa on vielä parantamisen varaa ja syytä osaamisen kehittämiseen.

Sukupuolten tasa-arvo osana yritysvastuuta

VTT:llä sukupuolten tasa-arvo kuuluu laajempaan kokonaisuuteen, joka liittyy yritysvastuuseen sisältyvään Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus -viitekehykseen. Olemme sitoutuneet vahvasti sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työyhteisössämme sekä koko tutkimusyhteisössä.

VTT tukee ja edistää monipuolista ja osallistavaa työkulttuuria, jossa kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, kunnioittavasti ja osallistavasti taustasta riippumatta. VTT:n Code of Conductissa todetaankin selkeästi, että työntekijöitä ei aseteta ilman hyväksyttävää perustetta eri asemaan iän, sukupuolen, alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, poliittisen toiminnan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kaikki VTT:n työntekijät hyväksyvät Code of Conductin perehdytyksessä ja sitoutuvat noudattamaan sitä.

VTT on erilaisilla toimenpiteillä sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon ja kuuluu seuraaviin yhdistyksiin ja järjestöihin:

VTT tukee sukupuolten tasa-arvoa ja sosiaalista tasa-arvoa edistävien rakenteiden ja kohdennettujen toimenpiteiden kehittämistä. Tasa-arvo (sukupuolten osalta sekä laajempana käsitteenä) korostuu kaikissa prosesseissa, kuten rekrytoinnissa, osaamisen kehittämisessä, talent-ohjelmissa ja urakehityksessä. 

VTT:llä on tasa-arvolain mukainen sukupuolten tasa-arvosuunnitelma (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986). Suunnitelman arvioivat ja päivittävät työnantajan ja henkilöstön edustajat. Suunnitelmassa otetaan systemaattisesti kantaa yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistäviin toimiin ja määritellään tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuutahot.

Alla esitellään toimenpiteet, toimet ja käytännöt, jotka on kehitetty ja toteutettu tukemaan sukupuolten tasa-arvoa. Nämä toimenpiteet kuuluvat Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus -viitekehykseen, jota tuetaan vahvasti ylimmästä johdosta alkaen ja jota kehitetään ja täydennetään uusilla toimilla jatkuvasti. Kunkin toimenpiteen kohdalla kuvataan siihen liittyvä koulutus ja valmiuksien kehittäminen.

Kohdistetut resurssit

VTT:llä on monimuotoisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden aiheista vastaava päällikkö, ja VTT:n ylin johto on sitoutunut vahvasti tämän osa-alueen edistämiseen. Lisäksi työtä tukevat henkilöstöhallinnon lakiasiantuntija ja henkilöstön kehittämisasiantuntijat, jotka ovat sitoutuneet toteuttamaan sukupuolten tasa-arvosuunnitelmaa.

VTT:llä on myös yhdeksän asiantuntijaa, jotka tukevat tutkijoita eurooppalaisten tutkimusprojektisuunnitelmien laatimisessa ja toteuttamisessa. Tähän tukeen sisältyy myös sukupuoliulottuvuuden integroinnin ja sukupuolten tasapainon valvonta, jota toteutetaan tiiviissä yhteistyössä VTT:n Ethics and responsibility of innovations -tutkimustiimin kanssa. 

Lisäksi henkilöstöhallintoyksiköllä sekä laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusyksiköllä on omat resurssinsa (neljä täysipäiväistä työntekijää), jotka keskittyvät työntekijöiden hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä terveelliseen työympäristöön, joka kattaa myös psykologisen turvallisuuden.

Tiedonkeruu ja seuranta

VTT kerää ja seuraa sukupuolen mukaan eriteltyjä henkilöstötietoja, jotka julkaistaan vuosikertomuksessa (Global Reporting Index (GRI), osa 401­1: Uusien työntekijöiden palkkaus ja työntekijöiden vaihtuvuus, osa 405-1: Hallintoelinten ja työntekijöiden monimuotoisuus).

Sisäistä tiedonkeruuta ja seurantaa suoritetaan säännöllisesti ja raportointia tehdään yhtiö- ja liiketoiminta-aluetasolla noudattaen EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Kerättäviin tietoihin sisältyy:  

  • Miesten ja naisten suhteellinen osuus VTT:llä
  • Miesten ja naisten suhteellinen osuus eri henkilöstöryhmissä (johtoryhmä, ylin johto ja keskijohto, tiiminvetäjät, tutkijat)
  • Kansainvälisen henkilöstön suhteellinen osuus
  • Henkilöstön keski-ikä
  • Miesten ja naisten suhteellinen osuus eri ikäryhmissä
  • Tilastot samapalkkaisuudesta

Työ- ja yksityiselämän tasapaino ja organisaatiokulttuuri

VTT tiedostaa, että organisaatiokulttuuri ja työ- ja yksityiselämän tasapaino ovat keskeisiä tekijöitä luotaessa sellaista ympäristöä, jossa kaikki työntekijät voivat menestyä ja saada tasavertaiset mahdollisuudet mielekkääseen urakehitykseen. Organisaatiokulttuuri ja työ- ja yksityiselämän tasapaino on laaja osa-alue, joka kattaa muun muassa seuraavat asiat:

  1. Sukupuolisensitiivinen viestintä
  2. Lastenhoitoon liittyvät järjestelyt ja joustavat työjärjestelyt
  3. Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaata koskevat järjestelyt.

VTT tarjoaa työkaluja ja toteuttaa sovittuja käytäntöjä. Tarjolla on jo erilaisia palveluita, jotka esimerkiksi tukevat mielenterveyttä ja terveellisiä elämäntapoja sekä edistävät läsnäolo- ja tietoisuustaitoja ja ajanhallintaa.

Lisäksi VTT tarjoaa mahdollisuuden joustavaan työaikaan ja tukee etä- ja hybridityöskentelyä. Tämä auttaa tasapainottamaan työ- ja yksityiselämää. VTT tukee vahvasti Suomen lainsäädännön mahdollistamaa pienten lasten vanhempien osa-aikaista työntekoa ja pyrkii näin olemaan perheystävällinen työnantaja.

VTT suunnittelee koko yrityksen kattavia työntekijäkoulutuksia, joilla lisätään tietoisuutta sukupuolten tasa-arvosta sekä tiedostamattomista ennakkoluuloista. Seuraavan kahden vuoden aikana VTT kehittää ja tarjoaa koulutuksia työkaluista ja taidoista, joilla voidaan välttää tai vähentää vinoumia työelämän tavallisissa prosesseissa, esimerkiksi osallistavalla rekrytoinnilla ja työntekijöiden valinnalla sekä perehdytyksellä ja viestinnällä.

VTT kannustaa kaikkia työntekijöitään viettämään mahdollisimman paljon arvokasta vauva-aikaa kotona. Työntekijöillä on oikeus äitiysvapaaseen, isyysvapaaseen, vanhempainvapaaseen ja hoitovapaaseen Suomen lainsäädännön ja työehtosopimusten mukaisesti. Äitiysvapaan kesto on noin neljä kuukautta. Äitiysvapaa alkaa 1–2 kuukautta ennen laskettua aikaa. Isyysvapaan enimmäiskesto on noin kaksi kuukautta. Isillä on oikeus jäädä kotiin rajoitetun ajan yhtä aikaa äidin kanssa sekä pidemmän lisäajan, kun äiti ei ole äitiys- tai vanhempainvapaalla. Vanhempainvapaan voi jakaa vanhempien kesken, ja sen kokonaiskesto on noin kuusi kuukautta. Työntekijöillä on myös oikeus pitää hoitovapaata alle 3-vuotiaan lapsen kokopäivähoitoa varten sekä kaksi vuotta adoptiolapsen hoitamiseen adoptoinnin jälkeen tietyin rajoituksin.

Jos työntekijän alle 10-vuotias lapsi sairastuu äkillisesti, työntekijällä on oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen. Tähän yleissääntöön liittyy tiettyjä lisäyksiä ja rajoituksia.

Sukupuolten tasapaino johtotasolla ja päätöksenteossa

VTT pyrkii olemaan sukupuolen osalta tasapuolinen tutkimusyhteisö, jonka jäsenillä on yhdenvertaiset ja tasapuoliset mahdollisuudet osallistua johtamiseen ja muihin päätöksentekotehtäviin.

VTT kerää tietoa sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta ja valvoo sitä johtamisen ja päätöksenteon eri tasoilla. Vuodesta 2020 lähtien johtoryhmän jäsenistä on ollut 67 % naisia ja 33 % miehiä, mikä ei ole tyypillistä teknologiayrityksessä.

VTT tekee vuosittain johtamisosaamisselvityksen (leadership talent review), jonka kriteerejä ovat innostus, taidot, motivaatio ja käyttäytyminen. Määrittämällä kriteerit etukäteen pyritään puuttumaan tiedostamattomiin ennakkoluuloihin, jotta ne eivät vaikuttaisi arvioihin. Esihenkilöt saavat koulutusta ja tukea kriteerien käyttämiseen, ja yrityksessä tehdään koko organisaation kattavia katsauksia, joilla taataan oikeudenmukainen ja tasapuolinen arviointi.

VTT:llä on koulutusohjelma kaikille uusille esihenkilöille, jonka he käyvät päästyään uuteen asemaansa. Ohjelman yhtenä osana käsitellään monimuotoisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Sukupuolten tasa-arvo rekrytoinnissa ja urakehityksessä

VTT:n rekrytointitavoitteena on houkutella eri alojen huippututkijoita ja -ammattilaisia sukupuolesta, lähtömaasta tai muista työsuorituksen kannalta merkityksettömistä seikoista riippumatta. Kaikki VTT:n rekrytoinnit perustuvat osaamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että rekrytointiprosessin alussa valitaan keskeiset taidot ja kriteerit, joiden perusteella ehdokkaita arvioidaan prosessin aikana. Näin pyritään varmistamaan yhdenvertaisuus ja objektiivisuus. Kaikissa esihenkilöiden ja rekrytoijien rekrytointikoulutuksissa korostetaan sitä, kuinka tärkeää palkkauspäätöksiin vaikuttavien ennakkoluulojen tiedostaminen on, ja prosessia tuetaan aiheeseen liittyvällä materiaalilla. Kaikissa rekrytointiprosesseissa on aina esihenkilön tukena rekrytointitiimin edustaja, joka edistää rekrytoinnin päätöksentekoa asiantuntijatiedoilla ja varmistaa ehdokkaiden yhdenvertaisen kohtelun.

Osaamisselvitys perustuu ennalta määriteltyihin taitoihin ja käyttäytymistapoihin, jotka tukevat VTT:n strategiaa ja jotka VTT:n strategia määrittää. Selvitystä varten esihenkilöt arvioivat tiiminsä tunnistaakseen ja nimittääkseen heidän kykynsä, ja nimitysten laatu suhteutetaan koko VTT:n tasolle. Prosessiin sisältyy myös monimuotoisuuden seuranta ja raportointi, joka kattaa esimerkiksi sukupuolen, kansallisuuden ja iän. 

Sukupuolen integrointi tekijänä tutkimus- ja koulutussisältöön

Sukupuoli otetaan tekijänä huomioon rahoitusehdotuksissa ja hankkeissa, jotka kohdistuvat EU:hun ja muihin tahoihin. VTT on laatinut tutkijoille erityisiä tukiresursseja (työkaluja ja neuvonantajia) sukupuolinäkökulman selvittämiseen tutkijoiden omissa tutkimuskonteksteissa. VTT:llä on lisäksi Ethics and responsibility of innovation -tiimi, joka edistää aktiivisesti vastuullista tutkimusta ja innovointia myös sukupuolen ja monimuotoisuussuden osalta.

VTT on kumppanina GenderSTI-hankkeessa, jonka tavoitteena on analysoida naisten osallisuutta tieteen, teknologian ja innovoinnin dialogeissa Euroopan ja kolmansien maiden välillä. Hankkeessa keskitytään kolmeen keskeiseen osa-alueeseen: sukupuolten tasa-arvo työelämässä tiedealalla, sukupuolten tasapaino päätöksenteossa ja sukupuolinäkökulman integroiminen tutkimus- ja innovointisisältöön.

VTT:läisille tutkijoille on kehitetty ”Responsible Research and Innovation (RRI)” -kurssi, johon sisältyy moduuli osallistamisesta, sukupuolista ja osallisuudesta (Engagement, gender and inclusiveness). Moduulissa on tietoa sukupuoliulottuvuuden toteuttamisesta tutkimustyössä. Lisäksi VTT on kehittänyt omia ohjeistuksia ja esimerkkejä eettisten ja sukupuoleen liittyvien kysymysten käsittelystä tutkimusprojektisuunnitelmia laadittaessa. VTT järjestää myös säännöllisiä sisäisiä koulutustilaisuuksia ja resursseja näiden ohjeistusten toteuttamisen tueksi.

Sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa ja seksuaalista häirintää vastaan

VTT:n arvot ovat kunnioitus, yhdessä, intohimo ja edelläkävijyys. Näissä arvoissa ei ole sijaa väkivallalle eikä häirinnälle. Kunnioitus kuvataan seuraavasti: Osoitamme empatiaa ja työtoveruutta kaikissa tilanteissa.  Otamme vastuun työstämme ja osoitamme johtajuutta. Yhdessä kuvataan seuraavasti: Haluamme rakentaa toimintaamme yhteisöllisyyden ja luottamuksen varaan. Yhteistyö tuo meille iloa, ja luomme innokkaasti ja kunnianhimoisesti uutta yhdessä. Intohimo kuvataan seuraavasti: Tahdomme intohimoisesti pysyä uteliaina, oppia jatkuvasti uutta ja tehdä työmme asiakaskeskeisesti. Edelläkävijyys kuvataan seuraavasti: Meillä on rohkeutta mennä ilmeisiä vaihtoehtoja pidemmälle ja tehdä tulevaisuudesta parempi. Me uskallamme yrittää, epäonnistua ja loistaa.  

VTT ei hyväksy minkäänlaista häirintää. VTT:llä on työnantajan lakisääteinen velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan syrjintään. Suomen rikoslaki määrittää seksuaalisen häirinnän rikokseksi (luku 20, 5a §). Häirintää ehkäistään ja interventioita helpotetaan tarjoamalla ohjeita ja työkaluja, joiden avulla työpaikalla tapahtuvaan häirintään ja epäasialliseen kohteluun pystytään puuttumaan.  

VTT:llä on whistleblowing-ilmoituskanava, jolla työntekijät voivat tuoda esiin kaikentyyppisiä väärinkäytöksiä. Työkalua voi myös käyttää kaikenlaisten häirintähavaintojen ilmoittamiseen. Ilmoitetut aiheet tutkitaan VTT:n Compliance-toimikunnassa.

VTT on kouluttanut kaikki esihenkilöt tunnistamaan käytöksen, joka ei noudata VTT:n arvoja, eettisiä normeja tai hyvän johtamisen periaatteita, sekä puuttumaan siihen vahvasti. Koulutus alkaa esihenkilön rooliin siirryttäessä ja osaamista päivitetään säännöllisesti. Tunteiden tunnistaminen ja niiden vaikutuksen hahmottaminen päätöksenteossa on keskeistä hyvässä johtamisessa. Tämän takia VTT on järjestänyt esihenkilöille vuosina 2020–21 koulutuksen, joka vahvistaa tunneälykkään toiminnan taitoja.

VTT on Nolla tapaturmaa -foorumin jäsen ja sitoutunut tähän tavoitteeseen. Meillä Nolla tapaturmaa -politiikka kattaa erilaisia aihealueita, muun muassa nollatoleranssin kiusaamista ja väkivalta- ja häirintätapauksia kohtaan.

Johdon sitoumus VTT:n sukupuolten tasa-arvosuunnitelmaan