Komponenttien ja järjestelmien elinkaarianalyysi

Kriittisten komponenttien ja järjestelmien elinkaariodotuksilla on erittäin suuri merkitys laajamittaisten prosessien kuten voimalaitosten operoinnin ja ylläpidon kannalta. Ennaltamääriteltyjen määräaikaistarkastusten sijaan elinkaaren hallinnan toimenpiteet, aikataulu ja tarkastukset on järkevää perustaa tehtyyn kunto- ja riskiarvioon. VTT ProperScan® tuottaa syvällisen elinkaarianalyysin järkevän päätöksenteon tueksi.

Lyhyesti

Kä­si­tys siitä, mil­lai­nen on ma­te­ri­aa­lin ja komponentin toi­vot­tu suo­ri­tus­ky­ky, mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen ja kus­tan­nus­te­hok­kaan kunnossapito-​ohjelman suun­nit­te­lun. Oi­kean ma­te­ri­aa­lin ja komponenttisuunnittelun va­lit­se­mi­nen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen edel­lyt­tää kus­tan­nus­ten ja suo­ri­tus­ky­vyn ta­sa­pai­not­ta­mis­ta.

Au­tam­me komponentti-​virheiden sy­väl­li­ses­sä ana­lyy­sis­sa tu­le­vien virhei­den vält­tämiseksi.

Vakiintuneisiin ja laajasti hyväksyttyihin vaurioarviointimenetelmiin perustuvan analyysin (fitness-for-service) pohjalta voidaan päättää, kuinka paljon komponentin käyttöikää on turvallista jatkaa vai täytyykö vioittunut komponentti vaihtaa kiireellisesti.

Jotta suurista investoinneista saadaan täysi hyöty, tarpeettomia huoltokatkoksia ja ennenaikaisia vaihtoinvestointeja tulee välttää. Pienet komponentti- ja materiaalivauriot saattavat olla hyväksyttäviä, mikäli ne eivät aiheuta vikaantumista. Tämä voidaan päätellä analysoimalla yksityiskohtaisesti komponentin ja materiaalin käyttäytymistä.  Viasta koituvat kustannukset voivat olla pahimmillaan tähtitieteellisiä ja johtaa tuotannon, ihmisten turvallisuuden ja asiakkaan saamien hyötyjen menettämiseen. Suuressa lämpötilassa olevan materiaalin käyttäytyminen voi ajan mittaan vaihdella merkittävästi ympäristön todellisten parametrien mukaan. Tämän takia kaikki laitokset on analysoitava erikseen.

Laadukkaaseen elinkaarianalyysiin perustuvia viisaita päätöksiä

Kun kriittisten komponenttien jäljellä oleva käyttöikä tunnetaan, on helpompi suunnitella tehokkain huolto-ohjelma ja prosessin tarkistusmenettely. Laadukkaaseen elinkaarianalyysiin investoiminen maksaa itsensä takaisin taloudellisempina ja turvallisempina ratkaisuina. 

Annamme komponentteja ja järjestelmiä koskevia konkreettisia suosituksia, jotka vastaavat asiakkaan käyttötarkoituksiin

VTT ProperScan® tuottaa syvällisen elinkaarianalyysin kriittisistä komponenteista. VTT ProperScan® on numeeristen ja semianalyyttisten työkalujen, moniteknologisen tutkimuksen ja materiaalintestauksen yhdistelmä. Työkaluja ovat mm. FEM-simulaatiot, standardit ja soveltuvuusarvioinnin menetelmät. Materiaalitestaus pitää sisällään mikrorakennetutkimukset, standardinmukaiset ja asiakaskohtaiset mekaaniset testit (veto, väsyminen, viruminen, murtuminen) sekä ainetta rikkomattoman testauksen.  VTT ProperScan® perustuu yksityiskohtaiseen käsitykseen asiakkaan prosessista, aiemmista ja suunnitelluista käyttöolosuhteista sekä komponentista otettujen materiaalinäytteiden syvälliseen analyysiin.

Optimaaliset materiaalivalinnat – tasapaino hinnan ja suorituskyvyn välillä

Oikean materiaalin valinta tiettyyn prosessiin tai sovellukseen ei ole vähäpätöinen tehtävä, ja väärän valinnan seuraukset voivat olla vakavia. Tavoitteena on löytää optimaalinen tasapaino hinnan ja suorituskyvyn välille. VTT:llä on monipuolinen osaaminen erilaisista prosesseista, sovelluksista ja käyttöympäristöistä. Materiaalitietämyksen, koelaboratorioiden, numeerisen simuloinnin ja tieteellisen osaamisen ansiosta voimme antaa materiaaleja, pinnoitteita, hitsausta ja muuta jälkikäsittelyä koskevia konkreettisia suosituksia, jotka vastaavat asiakkaan käyttötarkoitusta ja liiketoimintavaatimuksia.

Jatkuva kehitys edellyttää virheistä oppimista

Komponentti ja materiaalivirheitä ilmenee aina silloin tällöin. Tärkeää on hyödyntää opittuja asioita ja tehdä soveltuvia muutoksia materiaaleihin, rakenteisiin, prosesseihin ja käyttömalleihin.

VTT voi auttaa asiakasta analysoimaan virheitä yksityiskohtaisesti ja oppimaan niistä. Kaivaudumme syvälle materiaalin mikrorakenteeseen ja tunnistamme virheen perustana olevat mekanismit ymmärtääksemme perin pohjin, mikä meni pieleen ja miksi. Komponenttitason analyyseillä selvitämme mikä aiheutti materiaalille kriittiset olosuhteet. Analyysimme pohjalta voimme antaa asiakkaalle yksityiskohtaisia suosituksia kriittisistä muutoksista, joita tarvitaan samanlaisten virheiden välttämiseksi tulevaisuudessa.

Vaikuttavuutta puolueettomien analyysien kautta

VTT on itsenäinen tutkimusorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen puolueettomia analyysejä ja suosituksia tukemaan päätöksentekoa. Työskentelemme sekä paikan päällä että VTT:n laboratorioissa.  

Katso referensseistämme lisää tietoa siitä, miten VTT on edistänyt erityyppisiä kriittisiä sovelluksia, esimerkiksi pidentänyt suihkumoottorin turbiinin siipien käyttöikää ja auttanut voimalaitoskomponenttien materiaalin valinnassa.

Jaa
Mika Malkamäki

Mika Malkamäki

Solution Sales Lead