Komponenttien ja järjestelmien elinkaarianalyysi

Palvelu

Kriittisten komponenttien ja järjestelmien elinkaariodotuksilla on erittäin suuri merkitys laajamittaisten prosessien kuten voimalaitosten operoinnin ja ylläpidon kannalta. Ennaltamääriteltyjen määräaikaistarkastusten sijaan elinkaaren hallinnan toimenpiteet, aikataulu ja tarkastukset on järkevää perustaa tehtyyn kunto- ja riskiarvioon. VTT ProperScan® tuottaa syvällisen elinkaarianalyysin järkevän päätöksenteon tueksi.

Lyhyesti

Kä­si­tys siitä, mil­lai­nen on ma­te­ri­aa­lin ja komponentin toi­vot­tu suo­ri­tus­ky­ky, mah­dol­lis­taa tur­val­li­sen ja kus­tan­nus­te­hok­kaan kunnossapito-​ohjelman suun­nit­te­lun. Oi­kean ma­te­ri­aa­lin ja komponenttisuunnittelun va­lit­se­mi­nen käyt­tö­tar­koi­tuk­seen edel­lyt­tää kus­tan­nus­ten ja suo­ri­tus­ky­vyn ta­sa­pai­not­ta­mis­ta.

Au­tam­me komponentti-​virheiden sy­väl­li­ses­sä ana­lyy­sis­sa tu­le­vien virhei­den vält­tämiseksi.

Vakiintuneisiin ja laajasti hyväksyttyihin vaurioarviointimenetelmiin perustuvan analyysin (fitness-for-service) pohjalta voidaan päättää, kuinka paljon komponentin käyttöikää on turvallista jatkaa vai täytyykö vioittunut komponentti vaihtaa kiireellisesti.

Mika Malkamäki
Mika Malkamäki
Solution Sales Lead, Knowledge-Driven Design