Resurssitehokas vedenhallinta

VTT kehittää ratkaisuja resurssitehokkaaseen vedenhallintaan. Autamme tunnistamaan vedenkäyttöön liittyviä ongelmia, ja luomme innovatiivisia konsepteja ja teknologioita, joilla vedenkulutus ja päästöt voidaan minimoida. Toimitamme mallinnus-, valvonta- ja vedenkäsittelyratkaisuja, jotka tukevat asiakkaita kestävän vesitalouden saavuttamisessa.

Lyhyesti

Vesijalanjälkianalyysimme määrittää suoran ja epäsuoran vedenkäytön vaikutukset, mikä helpottaa paikallisen vesirasituksen arviointia tuotteiden arvoketjussa.

Kehitämme ja validoimme uusia räätälöityjä konsepteja veden uudelleenkäyttöä ja resurssitehokasta vedenkäsittelyä varten yhdessä asiakkaiden kanssa.

VTT:n älykkäät vesiratkaisut sisältävät antureita, tiedonhallintaa, mallinnusta ja tulkintaa. Niillä seurataan suorituskykyä ja tuetaan päätöksentekoa.

Liian vähän, liian paljon tai liian likaista – vesi on perustarve, johon liittyy monia ongelmia. Siksi vesiresurssit ovat olennaisen tärkeitä kestävyyssuunnittelulle. Vuonna 2030 käytettävissä olevat makean veden varat täyttävät ainoastaan 60 prosenttia globaalista tarpeesta. Suurin ongelma tulee olemaan kehittyvillä ja eniten asutuilla alueilla, joilla väestönkasvu ja elintason nousu ovat voimakkainta. Lisäksi yhä useammin tapahtuvat voimakkaat tulvat haastavat infrastruktuurin sietokyvyn ja vedenpoiston laadun. 

Vesiresurssit ovat olennaisen tärkeitä kestävyyssuunnittelulle – ja jätevesi voi olla energian ja tärkeiden ravinteiden lähde.

Nämä makean veden määrän ja laadun haasteet vaativat räätälöityjä ratkaisuja, jotka ottavat huomioon ympäristölliset, taloudelliset, teknologiset, institutionaaliset ja kulttuuriset tekijät.  

VTT:n vedenhallintatutkimus tukee kehitysketjun kaikkia vaiheita:  

  • riskien arviointi ja vähentäminen  
  • valvonta, mallinnus ja päätöksenteon tuki 
  • veden määrään ja laatuun liittyvät ratkaisut 
  • kiertovesitalous ja digitaaliset vesiteknologiat. 

Veden käyttöä vähentävät innovaatiot 

Makean veden resurssit ovat rajalliset ja tämänhetkinen jäteveden käsittely resurssi- ja energiaintensiivistä. Siksi tarvitaan uusia innovaatioita, jotka vähentävät vedenkäyttöä ja vesiriippuvuutta. VTT laskee yrityksen vesijalanjäljen ja tunnistaa parannettavat kohteet. Luomme resurssitehokkaita konsepteja, joilla yritys optimoi veden uudelleenkäyttöä tai puhdistusta ja täyttää ympäristöpäästökriteerit. Meillä on myös monipuoliset tutkimus- ja pilotointitilat, joissa voidaan testata ja validoida uusia vedenhallinnan teknologioita.   

Digitalisaatio on tärkeässä osassa vedenkäytön minimoinnissa ja veden energiatehokkuuden lisäämisessä. Kehitämme uusia älyantureita ja automaatiojärjestelmiä vesivirtojen hallintaan. Datan hallinta- ja mallinnusratkaisumme parantavat taloudellisuutta ja kestävää vedenkäyttöä. Digitaaliset palvelumme ja tuotteemme muuntavat datan räätälöidyiksi vedenhallintapalveluiksi ja -tuotteiksi.  

Jätevedestä uusia resursseja  

Jätevesi on energian ja tärkeiden ravinteiden lähde. Suunnittelemme järjestelmiä, joilla voi luoda biokaasuenergiaa ja ottaa ravinteita talteen jätevedestä. Teemme arvokkaita biohiilituotteita jätevesilietteestä. Kehitämme hajautettuun hulevesien käsittelyyn uusia ratkaisuja, jotka vähentävät vesi-infrastruktuuriin kohdistuvia paineita ja parantavat resurssien talteenottotoimien tehokkuutta. Olemme tutkimus- ja innovaatiokumppani kaikkiin asiakkaan vesitarpeisiin. 

Jaa
Kirsi Kotilainen

Kirsi Kotilainen

Solution Sales Lead