Turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen

Turvallisuuskulttuurin arviointi mahdollistaa organisaation turvallisuuskäytäntöjen jatkuvan parantamisen kansainvälisten standardien mukaisesti.

Lyhyesti

Tekninen huippuosaaminen ei yksin riitä estämään onnettomuuksia.

Organisaatioiden on hankalaa havaita omia turvallisuutta koskevia oletuksiaan.

Turvallisuutta on syytä lähestyä tavalla, joka ottaa huomioon ihmisten, teknologian ja organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen.

Turvallisuus ei tarkoita pelkästään onnettomuuksien ja tapaturmien puuttumista, vaan kyse on dynaamisesta kyvystä onnistua vaihtelevissa olosuhteissa. Turvallisuuskulttuuri viittaa turvallisuutta koskeviin yhteisiin oletuksiin, arvoihin ja käytäntöihin, jotka muovaavat sosioteknisen järjestelmän turvallisuuspotentiaalia kokonaisuutena.  

Laadukkaan turvallisuuskulttuurin takaaminen organisaatioissa tai monitahoisia alihankintaketjuja sisältävissä organisaatioiden välisissä hankkeissa voi olla haastavaa. VTT:n Design for Integrated Safety Culture -malliin perustuva arviointi auttaa perehtymään turvallisuuskulttuurin ominaispiirteisiin ja mahdollisiin sokeisiin pisteisiin. Tuemme sääntelystä vastaavia tahoja, toimijoita ja muita sidosryhmiä organisaatiotason turvallisuuden parantamisessa ja otamme huomioon myös turvallisuuteen liittyvän hallintajärjestelmän, johtajuuden ja kulttuurin.

Mallimme auttaa tunnistamaan organisaation turvallisuuskulttuurin erityispiirteet ja mahdolliset sokeat pisteet.

Arviointi on mahdollista räätälöidä eri tarpeiden mukaan, joten se soveltuu niin ydinvoimalaitoshankkeen elinkaaren eri vaiheisiin kuin myös eri sidosryhmien vaatimusten täyttämiseen. VTT:n yhteiskuntatieteilijöiden ja teknisten asiantuntijoiden tekemä yhteistyö takaa, että turvallisuutta lähestytään järjestelmällisesti ja että prosessi toimii tehokkaasti ja luotettavasti. VTT on puolueeton kumppani, jolla on runsaasti kokemusta erilaisista sääntelyyn liittyvistä vaatimuksista ja eri kulttuureissa työskentelystä. 

Tässä muutamalta asiakkaalta saamaamme palautetta: 

VTT on ollut luotettava, asiantunteva, itsenäinen ja joustava kumppani, jonka turvallisuuskulttuuria koskeva arviointimalli ja lähestymistapa ovat vastanneet STUKin vaatimuksia. Tämän mallin ja lähestymistavan käytöstä on hyötyä myös turvallisuuskulttuurin myöhemmässä kehityksessä.
Säteilyturvakeskus (STUK) 
Yhteistyö VTT:n kanssa yhteisessä liikennealan turvallisuuskulttuuriselvityksessä oli saumatonta ja erittäin asiantuntevaa! Erityisen arvokkaaksi näimme selvityksen itseohjautuvuuden, meidän eli asiakkaan suunnalta tarvittiin vähän ohjausta ja alkuvaiheen tarvekartoituksen jälkeen tutkimus eteni ripeästi saavuttaen sille asetetut tavoitteet. Asiantuntijoilla oli koko ajan selkeä visio ja ehdotus, miten selvityksen eri vaiheissa on parasta edetä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Jaa
Matti Paljakka

Matti Paljakka

Solution Sales Lead, Nuclear energy
Markku Kivinen

Markku Kivinen

Solution Sales Lead