Valmistavan teollisuuden resilienssiä voi kehittää, Osa 1: Resilienssianalyysi

Blogit
Ismo Ruohomäki

Resilienssi-sana ja sen eri näkökulmat ovat tulleet tutuksi viime kuukausien aikana. Resilienssiä (kyky toimia joustavasti muuttuvissa olosuhteissa, kokea yllättäviä tilanteita ja palautua niistä)
voidaan tarkastella ihmisen, organisaation, yhteiskunnan ja ekosysteemien kannalta. VTT:llä resilienssiä on tarkasteltu viime kuukausina Työ- ja elinkeinoministerin elpymispaketin rahoituksella valmistavan teollisuuden toiminnan ja kasvun sekä SIX-yhteistyöaloitteen* näkökulmasta. Tavoitteena on ollut löytää ratkaisuja siihen, millä tavalla yritykset ja kokonaiset arvoketjut voisivat toimia resilienssikysymyksissä suunnitelmallisemmin, valmistautua paremmin yllättäviin tilanteisiin, vähentää haavoittuvuuksia sekä omassa toiminnassaan että kokonaisissa toimitusverkostoissa. Lisäksi on pyritty tunnistamaan poikkeustilanteisiin liittyviä uusia kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia ja myös tilanteita, joissa valmistusta voisi palata takaisin Suomeen.

*Sustainable Industry X (SIX) on yhteistyöaloite suomalaisen teollisuuden uudistamiseksi kohti kestävää kasvua ja kilpailukykyä.

Syitä poikkeustilanteisiin varautumiseen

Poikkeustilanteisiin varautumiseen on maassamme monia syitä. Yksi suurimmista on globaalien poikkeustilanteiden ilmaantumisen tahdin kasvu johtuen sekä ilmastonmuutoksesta ja sen ääri-ilmiöistä, pandemioista ja mahdollisista muista syistä. Meillä hankintojen suuri osuus, arvoketjujen laajuus, moninaisuus ja riippuvuudet seurausvaikutuksineen lisäävät riskiä altistua häiriöille ja niiden seurausvaikutuksille. Maamme valmistavan teollisuuden menestyminen jatkossakin on pitkälti kiinni siitä miten luotettavasti, nopeasti ja täsmällisesti materiaalien, komponenttien, välituotteiden ja lopputuotteiden toimitukset sujuvat, unohtamatta myös varaosatoimitusten ja monipuolisten elinkaaripalveluiden häiriöttömyyttä.  Suomen valmistava teollisuus on kilpailijoihinsa verrattuna pitkien etäisyyksien puolesta kenties haavoittuvampi kohtaamaan yllättäviä ulkoisia häiriöitä kaikkine seurausvaikutuksineen.

Resilienssianalyysi

VTT on edistänyt asiaa yhteistyössä teollisuuden kanssa, kehittänyt työkaluja yritysten tukemiseen, ottanut niitä ja käyttöön ja valmentanut myös VTT:n kentällä toimivia asiamiehiä viemään asiaa teollisuuteen. Yksi kehitetyistä työkaluista on resilienssianalyysityökalu, jonka tarkoituksena on helpottaa yrityskohtaisten haavoittuvuusriskien ja kehittämiskohteiden tunnistamista. Työkalua on testattu yritysten kanssa noin 1½ tunnin mittaisissa Teams-palavereissa. Yrityksen tilanne käydään läpi runkona toimivan työkalun ja kysymyslistan avulla ja pyritään yrityksen johdon kanssa tunnistamaan kehittämistä vaativat kohdat. Yritys saa asiantuntijatyön tuloksena tulosraportin ja listan tunnistetuista kehittämiskohteista. Analyysien tuloksena on tunnistettu tilannekuvaa selkiyttäviä kehittämiskohteita. Saadun palautteen perusteella resilienssianalyysi on koettu hyödylliseksi ja tärkeäksi työkaluksi poikkeustilanteisiin varautumisessa sekä yrityskohtaisten haavoittuvuusriskien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa.

Kiinnostuitko?

Muodostuneesta tilannekuvasta ja resilienssianalyysityökalun avulla tunnistetuista keskeisistä kehittämiskohteista lisää blogitekstin osassa 2.

Blogisarjan 3. osa keskittyy systeemidynamiikkaan ja resilienssiin, lue lisää.

Jaa
Ismo Ruohomäki
Ismo Ruohomäki