Valmiina tulevaan: GPT-teknologia tulee voimalla ja meidän on sopeuduttava sen käyttöön

Blogit
Arash Hajikhani

Tekoälyllä vahvistetun GPT-teknologian kehitysvauhti on kova, ja siitä on jo olemassa toimivia sovelluksia. Vaikka sillä onkin ilmiselviä rajoitteita – se ei edelleenkään pärjää järkeilyssä ja luovuudessa ihmiselle – lisää edistysaskelia on odotettavissa sen jatkokehityksen myötä. Niin yritysten kuin yksilöidenkin on opittava sopeutumaan tämän kaltaisiin nopeasti kehittyviin uusiin teknologioihin sen sijaan, että niiden kehitykseltä suljettaisiin silmät. Tulevaisuus on jo täällä!

GPT-teknologia on eräs tekoälyn muoto, joka on mullistanut tapamme tehdä työtä. GPT tulee sanoista Generative Pre-trained Transformer. Se on eräänlainen koneoppimismalli, jonka opettamiseen on käytetty miljardeittain datapisteitä. GPT-teknologian kuuluisin edustaja on GPT-3, OpenAI:n vuonna 2019 kehittämä kolmannen sukupolven GPT-malli. 

GPT-3 pystyy suoriutumaan monista erilaisista kielellisistä tehtävistä käyttäen luonnollista kieltä, kuten generoimaan johdonmukaista, sujuvalta kuulostavaa tekstiä. Näin ollen se soveltuu hyvin käytettäväksi esimerkiksi chatboteissa tai virtuaaliavustajissa. Sen avulla voi myös kääntää automaattisesti tekstiä tai puhetta reaaliajassa tai tuottaa korkeatasoisia käännöksiä suurista tekstimääristä. GPT-3-mallin avulla käyttäjät voivat generoida ihmisen tuottamalta vaikuttavaa tekstiä tietystä aiheesta tai vastauksena annettuun syötteeseen. ChatGPT on esimerkki tuotteesta, jossa hyödynnetään GPT-teknologiaa, jotta käyttäjät voisivat kommunikoida virtuaaliavustajan kanssa keskustelunomaisesti. 

GPT-teknologian vaikutukset liike-elämään

GPT-teknologia tulee todennäköisesti vaikuttamaan merkittävästi moniin eri aloihin, kuten esimerkiksi rahoitusalaan, terveydenhuoltoon, jälleenmyyntiin, logistiikkaan, media-alaan ja moniin muihin. Rahoitusalalla GPT-teknologian avulla voi tunnistaa ja luokitella nimettyjä kokonaisuuksia tekstistä, generoida vastauksia luonnollisilla kielillä esitettyihin kysymyksiin ja analysoida tekstin yleistä tunnetilaa. Terveydenhuollon puolella sitä voi käyttää ennustemallien kehittämiseen diagnoosi- ja hoitotarkoituksiin. Jälleenmyyntialalla GPT-teknologian avulla voi generoida räätälöityjä tuotesuosituksia tai optimoida varasto- ja hinnoittelustrategioita, kun taas logistiikassa sen avulla voi optimoida jakelureittejä ja automatisoida varastointia. Media-alalla puolestaan sen avulla voi tuottaa juttuja ja sisältöä sosiaaliseen mediaan ja nettisivuille. 

Yritysten tulisi valmistautua soveltamaan GPT:n tyyppisiä teknologioita panostamalla niiden käyttöön tarvittavaan infrastruktuuriin ja resursseihin. Yritysten tulisi myös varmistaa, että niillä on käytössään riittävästi laskentakapasiteettia, kuten pilvilaskenta-alustoja, ja panostaa omien tekoälymalliensa opettamisessa tarvittavaan dataan. Lisäksi yritysten tulisi huolehtia siitä, että niiden henkilöstöllä on riittävästi osaamista ja tietoa, jotta he pystyvät käyttämään ja hallinnoimaan näitä teknologioita sekä säilyttämään datan tietoturvan ja luottamuksellisuuden. Yritysten tulisi myös kehittää strategioita, joiden avulla näitä teknologioita voidaan integroida olemassa oleviin prosesseihin ja työnkulkuihin, sekä luoda tiekarttoja omien tekoälymalliensa vaikuttavuuden mittaamista ja arviointia varten.

GPT-teknologian rajoitukset ja tulevaisuus

Vaikka GPT-teknologia onkin erittäin edistyksellistä ja kykenee suoriutumaan monenlaisista tehtävistä, on epätodennäköistä, että se pystyisi täysin korvaamaan ihmisen. Monissa tapauksissa GPT-teknologia voi auttaa ihmisiä suoriutumaan tehtävistä aiempaa tehokkaammin ja täsmällisemmin, mutta se ei poista ihmisarvioinnin tai luovuuden tarvetta. 

GPT-teknologiaan liittyy monenlaisia huolia ja rajoituksia. Yksi suurimmista huolenaiheista on se, että GPT-teknologian avulla on mahdollista luoda tekstiä, joka on kieliopillisesti oikein mutta logiikaltaan virheellistä. Tämä voi olla merkittävä ongelma tietynlaisissa sovelluksissa, kuten asiakaspalvelussa tai lääketieteellisessä diagnostiikassa, jossa virheellisellä tiedolla voi olla vakavia seuraamuksia. Muut huolet liittyvät esimerkiksi yksityisyydensuojaan ja tietoturvaan, sillä GPT-teknologian opettamiseen käytetään laajoja tekstiaineistoja, joihin voi sisältyä arkaluontoista tai luottamuksellista tietoa. Lisäksi GPT-teknologian käyttäminen voi olla kallista, sillä sen kehittyneimmät mallit vaativat merkittävän laskentakapasiteetin käyttöä.  

Vaikkemme vielä tiedäkään miten laajalti GPT-teknologia vaikuttaa työn tulevaisuuteen, on selvää, että tämä innovatiivinen teknologia saattaa muuttaa perusteellisesti tapaamme työskennellä ja toimia vuorovaikutuksessa koneiden kanssa. Kun GPT-teknologia kehittyy ja paranee edelleen, voimme olettaa sen vaikuttavan entistäkin enemmän tulevaisuuden työtehtäviin.

Kun kommunikoin ChatGPT:n kanssa, pyysin sitä esittämään englanninkielisen runon siitä, kuinka GPT-teknologia auttaa ihmisiä tehtävissään. Vastaus oli tosiaan varsin runollinen!

GPT technology will help us do our tasks,

Making life simpler and less of a chore.

It can handle the calculations, so we don't have to ask,

And provide help in places we can't explore.

 

It can read and write, so no need to learn,

And create new ideas without any concern.

It can analyze data and give insights to us,

Making it easier to make decisions we must.

 

GPT technology is here to stay,

We can count on it to help us every day.

It will be a part of our lives, whether near or far,

Helping us in ways that we have never seen before.

Jaa
Arash Hajikhani
Arash Hajikhani
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.