Uusi datamarkkinakonsepti nopeuttamaan kaupunkien vihreää siirtymää

Uutiset, Lehdistötiedote

Datan hyödyntäminen on avainseikka rakennetun ympäristön haasteiden ratkaisemisessa. Datan avulla voidaan esimerkiksi vähentää energian käyttöä ja kustannuksia, kehittää rakennusten älykästä kunnossapitoa tai edistää kiertotaloutta rakentamisessa. Tätä kehitystä nopeuttaisi datan nykyistä parempi jakaminen eri toimialojen ja toimijoiden kesken. VTT on mukana Nokia-Veturi-hankkeessa, jossa halutaan kehittää datamarkkinoiden toimintaa.

Kaupunkiympäristöt tuottavat dataa kiihtyvässä tahdissa esimerkiksi 5G:n ja älyrakennusten kehityksen myötä. Data on keskeinen tekijä kestävän kehityksen edistämisessä, mutta nykyisellään sitä ei hyödynnetä tehokkaasti. Tämä johtuu muun muassa datan heikosta laadusta ja yhteensopimattomista järjestelmistä. Dataa tulisi jakaa vilkkaammin ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan eri sektoreiden välillä. Jakamista kuitenkin rajoittavat keskeneräiset pelisäännöt sekä puutteet datan tuotteistamisessa ja arvottamisessa.

Datamarkkinakonsepti kannustaa datan jakamiseen

Datan täysimittainen hyödyntäminen edellyttää uudenlaista lähestymistapaa ja datan jakamista rajoittavien esteiden poistamista. DataMust-hanke tutkii uutta hajautetun ja paikallisen datamarkkinapaikan konseptia kannustimineen ratkaisuna tilanteeseen.

Konseptin pohjana on solurakenne, jonka avulla markkinoiden toimijat voivat tuoda dataratkaisujaan aluksi vain luotetuille toimijoilleen. Näin dataa voidaan jakaa ja jalostaa rajatusti ja paikallisesti silloin, kun datan mahdolliset käyttötavat herättävät huolta sen tuottajassa. Luottamuksen kasvaessa markkinapaikan soluista voidaan rakentaa suurempia kokonaisuuksia, ja tuoda data vaiheittain laajemmin saataville. Modulaarinen soluajattelu auttaa myös datan tuotteistamisessa, joka on tähän saakka ollut alkutekijöissään.

Uudenlainen markkinapaikka kannustaa datan jakamiseen myös automatisoimalla datan luomista ja käsittelyä. Keinoja tähän ovat reunalaskenta, tekoäly ja digikaksoset, jotka tuottavat oikea-aikaista ja optimaalisen raekoon dataa yhteiskunnan eri toimijoille. Näin madalletaan dataratkaisujen kustannuksia ja kynnystä tuotteiden tuomiseen markkinoille.

”Automatisaation avulla korkean jalostusasteen dataa voidaan tuottaa edullisemmin ja eri sektoreita integroivin ratkaisuin, jolloin niistä saadaan kannattavia kaikille alustatoimijoille. Tämä tukee kestävää arvonmuodostusta ja mahdollistaa laajoja markkinaehtoisia muutoksia mm. kestävyysmurroksissa”, toteaa Kalle Kantola, joka johtaa VTT:n strategisen ennakoinnin ja datatalouden tutkimusaluetta.

Tavoitteena systeeminen muutos – ratkaisuilla vientipotentiaalia

Toimivilla datamarkkinoilla datan tuotanto vastaa markkinoiden tarvetta. Tietoverkkojen reunalla datan tuotantoa ja jalostusastetta voidaan säätää kysynnän ja kustannusten mukaan. Kun dataa käsitellään hajautetusti, tietoverkoissa siirrettävän datan määrä ei kasva hallitsemattomasti. Tämä hillitsee myös tietoverkkojen ja palvelinsalien energiankulutusta.

Datamarkkinoiden uudistaminen tähtää systeemiseen muutokseen, jossa datan jakaminen eri sektoreiden välillä helpottuu ja alkaa muodostua verkostovaikutuksia. DataMust-hankkeessa luodaan ymmärrystä, työkaluja ja keinoja tämän kehityksen tueksi. Suomalaisten yritysten datapohjaisille ratkaisuille on maailmalla laajaa vientipotentiaalia, sillä ratkaisuja tarvitaan kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Uudistamalla datamarkkinoita voidaan kiihdyttää näiden ratkaisujen kehittämistä ja edelleen edistää vihreää siirtymää.

”Tässä hankkeessa 5G-verkkojen, reunalaskennan ja datan jakamisen yhdistäminen nostetaan uudelle tasolle. Tämä edistää kestävää kehitystä tukevan palvelukehitysekosysteemin kehittymistä ja optimointia yli sektorirajojen. Hankkeen yhtenä elementtinä on Nokian datamarkkinapaikka jonka ympärille kehitetään kaupunkiympäristöille turvallinen datan jakamisen malli”, toteaa Nokian Juha Salmelin.

Kaksivuotiseen DataMust-hankkeeseen osallistuvat VTT, Nokia, Loihde, Sitowise, Cozify, COBA International ja nollaE. Lisäksi hankkeessa on neuvoa-antavina kumppaneina Espoon kaupunki, sekä Espanjasta Las Rozasin kaupunki ja Sacyr S.A. Hankekokonaisuuden budjetti on yhteensä 4.2 M€. Hanke kuuluu Nokian Veturi Reunalaskenta-ohjelmaan. Hanke saa tukea Business Finlandilta Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä.

NextGenerationEU funding
Jaa
Kalle Kantola
Kalle Kantola
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.