Mikä on yrityksesi strategia vastuullisuuteen?

Blogit
Nina Rilla

Kestävän liiketoiminnan kehittämisen aika on nyt. Yritysten liiketoimintaympäristöt ovat valtavassa muutoksessa: saamme koko ajan lisää tietoa ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutuksista, kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö lisääntyy ja sijoittajat hakevat kestävämpiä ja siten riskittömämpiä sijoituskohteita. Kestävyys ja vastuullisuus ovat kuitenkin hyvin monimutkaisia, systeemisiä kysymyksiä, jotka muodostavat jatkuvasti muuttuvan ja kehittyvän kokonaisuuden. Miten päästä yritysvastuun kehittämisessä vauhtiin?

Yrityksissä on tunnistettu tarve paitsi reagoida ja valmistautua muutoksiin myös kehittää nykyistä toimintaa, arvioida toiminnan vaikutuksia ja omaa roolia yhteiskunnallisella tasolla sekä löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kokonaiskuvan luominen ja sen ymmärtäminen, mitä kestävämpi ja vastuullisempi toiminta omalla toimialalla ja yrityksessä tarkoittaa, vaatii valtavasti uuden ymmärryksen rakentamista – puhumattakaan strategisen, pitkäjänteisen muutoksen toteuttamisesta.

Yrityksissä on kasvava tarve niin ajankohtaiselle tiedolle vastuullisuuden teemoista kuin sparraukselle päätöksenteon tueksi ja kehittämistoimenpiteiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen. Erityisesti pk-yritysten voi olla vaikea irrottaa resursseja syvälliseen kestävyyteen paneutumiseen sekä omien yritysvastuun ja vastuullisen liiketoiminnan toimenpiteiden suunnitteluun.

Me VTT:llä näemme yritysvastuun kokonaisvaltaisena kehittämiskohteena, joka vaatii laajaa, systemaattista tarkastelua. Yrityksen näkökulmasta ytimessä on tietysti se, mikä on yrityksen oma strategia vastuullisuuteen:

  • nähdäänkö vastuullisuus ”vain” välttämättömänä huomioitavana näkökulmana toimintaedellytysten varmistamisen kannalta?
  • onko vastuullisuus kilpailutekijä ja mahdollisuus erottautumiseen?
  • vai onko yrityksessä halua pyöräyttää koko liiketoiminta niin, että se rakentuu vahvalle vastuullisuusosaamiselle ja kestävään kehitykseen kiinnitetyille tavoitteille? 

Strategisen ymmärryksen muodostaminen vaatii syvää ymmärrystä toimintaympäristöstä niin tässä hetkessä kuin tulevaisuuden muutoksia ennakoiden, kuten myös keskustelua yrityksen sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kesken. Toisaalta, jotta yrityksissä voidaan viedä oikeasti vaikuttavia asioita eteenpäin ja kehittää kestäviä tuotteita, palveluja ja liiketoimintamalleja, tulee toimenpiteiden pohjautua oikeaan tietoon oman toiminnan, tuotteiden ja palvelujen sosiaalisista, ympäristö- ja taloudellisista kestävyysvaikutuksista.

Yrityksien vastuullisuusstrategia blogikuva

Yritysvastuun kiihdyttämö -työpajasarja: etsimme uusia yritysvastuun teemoista kiinnostuneita yrityksiä osallistumaan

VTT:n ja 4Frontin kehittämä ja keväällä 2022 pilotoima Yritysvastuun kiihdyttämö -työpajasarja tarjoaa vastuullisuustiellä aloittaville tai jo sillä vähän aikaa kulkeneille yrityksille tietoa ja työkaluja vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden hahmottamiseen ja kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun.

  • Kiihdyttämössä käsitellään mm. seuraavia teemoja: regulaation muutos, toimintaympäristön trendit, yritysvastuun keskeiset aihealueet sekä liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuudet, kuten kiertotalouden liiketoimintamallit.  
  • Kiihdyttämön keskeisimmät kokonaisuudet muodostuvat osallistuvien yritysten strategisen suunnan arvioinnista, sidosryhmien tarpeiden ja olennaisten teemojen tunnistamisesta, kehittämisen riskien ja mahdollisuuksien kartoittamisesta sekä vastuullisuustavoitteiden ja kehittämisen tiekartan luonnostelusta.
  • Kiihdyttämökokonaisuus koostuu neljästä noin puolen päivän tapaamisesta, joissa VTT:n ja 4Frontin asiantuntijoiden sparrauksen lisäksi keskeisessä osassa ovat yritysten vertaiskeskustelut, jotka antavat uusia ideoita ja tukevat oppimista.
Yritysvastuun kiihdyttämö lisäsi ymmärrystä yritysvastuun eri osa-alueista ja käsitteistöstä. Kiihdyttämö auttoi jäsentämään asioita ja viemään pohdintoja eteenpäin yrityksessä.
Ilari Kinnunen, toimitusjohtaja, Sacometal

Kokemukset ensimmäiseltä kiihdyttämökierrokselta olivat hyviä: Kaikki osallistuneet yritykset olivat valmiita suosittelemaan työpajaa myös muille yrityksille. Työpajasarja auttoi yrityksiä hahmottamaan vastuullisuustyönsä nykytilaa ja antoi konkreettisia ajatuksia ja työkaluja vastuullisuustyön jatkamiseksi. Rajattu osallistujamäärä ja säännölliset tapaamiset sekä työpajojen väleihin suunnitellut lisätehtävät muodostivat niin toteuttajatiimin kuin osallistujien mielestä toimivan työskentelytavan.

Kiihdyttämön paras anti tavoitetaan silloin, kun osallistuvilla yrityksillä on muutoshalua ja -valmiutta sekä mahdollisuus viedä työpajoissa heränneitä ajatuksia keskusteltavaksi myös laajemmin yrityksen sisällä – vastuullisuuden teemat ja kehittämistarpeet kun koskettavat kaikkea yrityksen toimintaa ja sen tasoja.

Yritysvastuun kiihdyttämön kokonaisuutta ei olla jättämässä pöytälaatikkoon, vaan se on tarkoitettu kehittyväksi yhteiskehittämisen konseptiksi, joka huomioi aina ajankohtaisimmat teemat ja osallistuvien yritysten näkökulmat ja tarpeet. Siksi haistelemmekin jo uusia yhteistyömahdollisuuksia ja etsimme uusia yritysvastuun teemoista kiinnostuneita yrityksiä osallistumaan. Kerromme mielellämme lisää – olethan yhteydessä! 

Yhteystiedot:

Katariina Palomäki
Research Scientist
+358 40 580 5620
[email protected]

Nina Rilla
Senior Scientist
+358 40 098 4098
[email protected]

Kirjoittajat: 

Katariina Palomäki [email protected]

Nina Rilla [email protected]

Pietari Pikkuaho

Lue lisää:

Vahva, vahvempi, vastuullinen – VTT:n kestävyyden ja vastuullisuuden hybridiseminaari https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/vahva-vahvempi-vastuullinen-vttn-kestavyyden-ja-vastuullisuuden-hybridiseminaari

Jännitteet tarjoavat mahdollisuuksia kestävän liiketoiminnan kehittämiseen https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/jannitteet-tarjoavat-mahdollisuuksia-kestavan-liiketoiminnan-kehittamiseen

Strateginen kumppanuus siivitti VAK:n kohti vastuullista kasvua
https://www.vttresearch.com/fi/uutiset-ja-tarinat/strateginen-kumppanuus-siivitti-vakn-kohti-vastuullista-kasvua

Jaa
Nina Rilla
Nina Rilla
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.