Kohti hiilineutraaliutta vuonna 2030 – VTT:n vastuullisuustyö etenee ja tavoitteet täsmentyvät

Artikkelit
Jussi Manninen,
Tiina-Liisa Forsell

VTT kehittää asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kestäviä ratkaisuja, jotka ratkovat globaaleja ongelmia. Se edellyttää myös oman toiminnan ehdotonta, kunnianhimoista vastuullisuutta, jota haluamme parantaa kaiken aikaa. Vastuullisuudessa maali liikkuu koko ajan, joten jokainen edistysaskel on ilonaihe.

VTT julkaisi ensimmäisen varsinaisen vastuullisuusohjelmansa vuodenvaihteessa 2021–2022. Se pohjautuu sidosryhmähaastattelujen ja olennaisuusanalyysin pohjalta valituille vastuullisuuden painopistealueille:

  • kestävä perusta
  • huippuasiantuntijat
  • menestyvät asiakkaat
  • yhteiskunnan resilienssi.

Kuluvan vuoden aikana systemaattinen ja määrätietoinen vastuullisuustyö on alkanut löytää muotonsa, ja asiat ovat edenneet eri puolilla organisaatiota.

Vastuullisuuspainopisteet

Edistämme aina kestävää liiketoimintaa

VTT:n johtoryhmässä yritysvastuuasioista vastaa Hiilineutraalit ratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen, ja käytännön vastuullisuustyötä johtaa operatiivisen toiminnan laadusta vastaava johtaja Tiina-Liisa Forsell.

”Vastuullisuus on tärkeä osa strategiaamme”, Manninen korostaa, ”ja yksi viidestä strategisesta valinnastamme on edistää aina kestävää liiketoimintaa. Jotta voimme rakentaa kestävää kasvua asiakkaille ja yhteiskunnalle, oman vastuullisuustyömme täytyy olla systemaattista ja kunnianhimoista.”

VTT on sitoutunut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen ja osallistui alkuvuodesta sen Early Adopter -ohjelmaan, jossa pilotoimme uutta, ensi vuonna kaikkien jäsenten käyttöön tulevaa raportointialustaa. ”Raportoimme vastuullisuudestamme GRI:n mukaan osana vuosikertomustamme”, Tiina-Liisa Forsell kertoo.

EU:n uusi vastuullisuusraportointidirektiivi vaikuttaa luonnollisesti myös VTT:hen, joka kuuluu suurten yritysten luokkaan. ”Valmistautuminen isoon muutokseen on jo alkanut”, Forsell sanoo. ”Uusi, kaksinkertainen olennaisuusanalyysi antaa pohjan vastuullisuustyölle, ja tänä syksynä olemme tehneet siihen liittyviä sidosryhmähaastatteluita. Lisäksi olemme selvittäneet ratkaisua vastuullisuusdatan hallintaan”, hän jatkaa. Uuden direktiivin mukaisesti raportoidaan vuoden 2025 tiedot, mutta vertailutiedon saamiseksi VTT pyrkii noudattelemaan uusia raportointivaateita jo vuoden 2024 tietojen osalta.

Eettiset periaatteet ohjaavat kaikkea toimintaa

Yksi vastuullisuuden painopisteistämme on toiminnan kestävä perusta, mikä tarkoittaa sitä, että toimimme aina eettisesti ja riippumattomasti. Kaikkien sidosryhmien on voitava luottaa siihen, että lakien ja määräysten noudattamisen lisäksi VTT:n toimii kaikin tavoin eettisesti. Toimintamme perustuu tieteeseen ja tutkimukseen. Jokainen VTT:läinen sitoutuu eettisiin periaatteisiin puolueettomuus, luotettavuus, rehellisyys ja vastuullisuus. Niihin tutustuttavat liiketapaperiaatteet eli code of conduct, jonka päivitetyn version kaikki kertasivat alkuvuonna verkkokurssilla.

”Lokakuussa julkistimme verkkokurssin tutkimusetiikasta. On tärkeää, että meistä jokainen tuntee tutkimukseen liittyvää etiikkaa ja sen merkityksen”, Jussi Manninen painottaa. ”Olemme myös pilotoineet yhdistettyä etiikka- ja turvallisuustyöpajaa yhdellä liiketoiminta-alueella”, hän jatkaa.

Hankintaketjujen vastuullisuus on yksi suurimmista VTT:n vastuullisuuden haasteista. Ratkaisuksi on kehitetty työkalua, jonka avulla huomioidaan vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia entistä järjestelmällisemmin VTT:n kilpailutuksissa.

Arvostamme huippuasiantuntijoitamme sellaisina kuin he ovat

Jokainen VTT:n arvoihin – kunnioitus, yhdessä, intohimo, edelläkävijyys – sitoutuva on tervetullut VTT:lle juuri sellaisena kuin on. Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio (diversity, equity & inclusion, DEI) ovat hyvinvoivan työyhteisön edellytys ja innovaatiotyössä erityinen voimavara: jotta kaikenlaiset ihmiset voivat hyödyntää teknologiaa, sen kehittämiseen tarvitaan kaikenlaisia ihmisiä.

DEI-asioista vastaava henkilöstöpäällikkö Peppi Härme kertoo teemaa edistävistä toimista: ”Kaikki tiimit voivat tilata itselleen ulkopuolisen asiantuntijan vetämän inklusiivisuustyöpajan. Kymmenisen tiimiä on jo tarttunut tilaisuuteen, ja mahdollisuus jatkuu myös ensi kevään ajan. Lisäksi olemme perustaneet sisäisen DEI-verkoston ja tarjoamme kaikille VTT:läisille mahdollisuuden tunnetaitovalmennukseen.”

Vaikuttavuus syntyy asiakkaiden menestyksestä

”VTT:n vaikuttavuus syntyy, kun teknologiaa ja innovaatioita sovelletaan käytännössä, asiakkaittemme arjen liiketoiminnassa”, Jussi Manninen kuvaa TKI-toiminnan merkitystä. Tästä syystä haluamme valita asiakkaat ja kumppanit kestävällä tavalla varmistamalla heidän taustansa ja tavoitteensa huolellisesti: olemme kehittäneet Know Your Customer -tarkastelun (KYC), joka on kiinteä osa myyntiprosessiamme.  

Tiina-Liisa Forsell muistuttaa, että tutkimus VTT:llä tapahtuu aina projekteissa. Esimerkiksi vuonna 2021 VTT:llä oli yhteensä 1 160 asiakkuutta, joiden kanssa oli käynnissä vuoden aikana 3 422 projektia. Asiakkaiden näkemystä VTT:n vastuullisuudesta kysytään vuosittain asiakasvaikuttavuuskyselyssä.

Kohti kestävää yhteiskunta

VTT:n tehtävä on ratkaista globaaleja haasteita tutkimuksen, yhteistyön ja innovaatioiden avulla. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDG:t) ovat globaali kuvaus asioista, jotka täytyy ratkaista, jotta hyvä elämä on mahdollinen kaikille. VTT:n tutkimustoiminta tukee hyvin niiden edistämistä, ja olemme tunnistaneet viisi SDG:tä, joihin se vaikuttaa kaikkein eniten.

Olemme yhdistäneet SDG:t paitsi oma- ja yhteisrahoitteisiin projekteihimme myös tutkimustietoportaaliimme. ”Saamme koko ajan tarkempaa dataa siitä, miten projektit vaikuttavat SDG:ihin”, Forsell iloitsee. Tavoitteena on tehdä oikeita ongelmia kestävällä tavalla ratkaisevaa tutkimusta.

Yhden vastuullisuusaskeleen jälkeen on vuorossa seuraava askel

Vastuullisuustyön edetessä täsmentyvät myös seuraavat tavoitteet. Suurin tavoite on jo päätetty: ”Tärkeä osa toimintamme kestävää perustaa on mahdollisimman pieni hiilijalanjälki ja toisaalta mahdollisimman suuri kädenjälki eli toiminnan positiiviset vaikutukset”, huomauttaa Jussi Manninen. ”Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.”

Hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen koostuu useista teoista. Tiina-Liisa Forsell kertoo yhden esimerkin: 2023 aikana investoidaan tarkempaan datan keruuseen VTT:n omasta energiankäytöstä. Datan perusteella tehdään toimia energian säätämiseksi ja energiatehokkuuden lisäämiseksi.

Asiakkaiden näkemys VTT:n vastuullisuudesta otetaan vuodesta 2023 alkaen mukaan myös VTT:n strategisiin indikaattoreihin eli KPI:ihin. ”Mittari vastaa kysymykseen, kuinka suuri prosentuaalinen osuus asiakkaistamme on sitä mieltä, että VTT:n kanssa tehty projektiyhteistyö edisti heidän toimintansa vastuullisuutta”, Forsell kertoo. Ensi vuonna pääsemme yhdistämään myös kaupalliset projektimme SDG:ihin.

”Vastuullisuustyö ei ole ikinä valmista. Jo se, että sille voidaan määrittää realistiset mutta kunnianhimoiset tavoitteet, vaatii pohjadataa ja laajaa ymmärrystä”, Tiina-Liisa Forsell kuvaa. ”Onneksi meillä paljon aiheen osaamista omassa talossa – ja yhteinen tahto kehittää omaa toimintaamme aina vaan kestävämmäksi.”

Lue lisää vastuullisuustyöstämme

Jaa
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President
TiinaLiisa Forsell
Tiina-Liisa Forsell
VP, Operational excellence
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.