Datan tuotteistamisen kuusi kulmakiveä

Blogit
Riina Luoma,
Gabriella Laatikainen

Data- ja informaatiovarannot voivat tuoda kasvua ja tuottoa sekä tehostaa toimintaa. Olemme tunnistaneet kuusi avainsyytä, miksi jokaisen organisaation tulisi kiinnittää huomiota tietovarantojensa tuotteistamisen mahdollisuuksiin.

Edellisessä blogissa pohdimme datan arvon ymmärtämisen tärkeyttä. Aiheeseen liittyy olennaisesti datan tuotteistaminen, joka lisää datan käyttökohteita sekä tuo esiin tärkeitä liiketoimintaan, oikeudellisiin ja eettisiin seikkoihin liittyviä näkökohtia. Ulkoinen toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin ja samaan aikaan data varantojen massa erityyppisissä organisaatioissa jatkaa kasvuaan. Tavoiteltaessa vaikuttavaa ja turvallista datan tuotteistamiseen perustuvaa tietovarantojen hyödyntämistä, on syytä tarkastella mm. seuraavia seikkoja:  

  1. lainsäädännön noudattaminen
  2. tietojen sisäisen ja ulkoisen jakamisen mahdollistaminen ja hyödyntäminen
  3. kustannusten hallinta
  4. riskien minimointi
  5. tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen kehittäminen ja parantaminen sekä 
  6. uusien, monikäyttöisten data pohjaisten tuotteiden ja palvelujen luominen  

Datan tuotteistamisella on keskeinen rooli organisaatioiden data- ja informaatiovarantojen (ns. D&I-varantojen) ja niiden arvon luomisessa, innovaatioiden edistämisessä sekä kilpailuedun lisäämisessä. Kun dataa ja tietovarallisuutta pakataan yhtenäiseen ja standardoituun muotoon, tietotuotteet auttavat organisaatioita yksinkertaistamaan prosesseja, minimoimaan riskejä ja hyödyntämään uusia arvonluontimahdollisuuksia.

Tietotuotteet vaihtelevat staattisista hyödykkeistä, kuten raporteista ja asiakirjoista, dynaamisiin tietotuotteisiin, kuten pyyntö- tai tilauspohjaiseen tarjontaan. Kullakin tyypillä on oma tarkoituksensa, ja niitä voidaan ohjata erilaisista näkökulmista, kuten kysyntä-, arvo- tai toimintalähtöisesti.

On tärkeää, että tietojen tuotteistaminen sovitetaan yhteen liiketoiminnan tunnistettujen, todellisten tarpeiden kanssa. Tietotuotteita määriteltäessä lähtökohtana on ymmärtää D&I-varantojen erilaisuus hyödyntämisessä, hallinnassa ja markkinakäyttäytymisessä. Ne on suunniteltava toimitettavaksi kulutettavassa muodossa ja määriteltyyn käyttötarkoitukseen, huomioiden muun muassa datan oikea-aikaisuus ja tasalaatuisuus. Tietotuotteilla on rahallisen arvon lisäksi myös esimerkiksi strategisia, brändiin liittyviä, toissijaisia sekä kestävyyshyötyjä. Kiinnostavia ovat myös uudet D&I-varantojen tuotteistamisen menetelmät perinteisen tuotehallinnan ja datan elinkaaren hallinnan yhdistämiseksi, jossa voidaan hyödyntää esimerkiksi palvelumuotoilua ja systeemidynaamista mallinnusta.  

Uuden ajattelutavan omaksuminen vaatii jäsenneltyä tukea

Datan kollektiivinen omaksuminen tuotteena vaatii monelta organisaatiolta uudenlaista ajattelutapaa, sillä datan tuotteistaminen ei ole vielä yleinen käytäntö. Jotta se onnistuisi, tarvitaan jäsennelty lähestymistapa, joka on mukautettu organisaatioiden erityistarpeisiin ja tavoitteisiin. Lähestymistapa kattaa monia vaiheita, kuten sopivien menetelmien ja osallistujien määrittämisen, tietoaineistojen tunnistamisen kriteerien määrittämisen, tietoinventaarion tekemisen, datan laatu-ulottuvuuksien arvioinnin ja datan kokonaisvaltaisen tuotteistamisprosessin suunnittelun. Näistä viimeksi mainittu edellyttää tietotuotteen tarpeen ja tarkoituksen - eli merkityksen - tunnistamista, resurssien niputtamista kulutettavaan muotoon, ja tietotuotteen tarjoamista kuluttajille standardoidussa muodossa.  

Tärkeää on myös määritellä tietotuotteen vähimmäiskomponentit – unohtamatta sijaintia, käyttöoikeutta ja -logiikkaa, kulutusvalmiutta, luotettavuutta, suvereniteettia sekä laatu- ja tiedonjakostandardien noudattamista.   

Arvoa tuottavien tietoaineistojen tunnistaminen ja valittujen tuotehallintaperiaatteiden soveltaminen tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden mukauttaa tietokulttuuriaan. Omaksumalla jäsennellyn lähestymistavan organisaatiot voivat hyödyntää data varantojaan, edistää innovaatioita ja saavuttaa kilpailuetua nykypäivän dataintensiivisessä toimintaympäristössä.  

Seuraavassa blogissamme tarkastelemme, mitä datan tuotteistamisella ja standardoinnin avulla voidaan saavuttaa datan ja tietoresurssien liiketoimintapotentiaalin kasvattamiseksi. 

Lue aiempi datataloutta käsittelevä blogikirjoituksemme englanniksi: Is data your most valuable asset? 

Nordic Data Festival -25 – liity postituslistalle!

Valmiina sukeltamaan datan ja tekoälyn tulevaisuuteen? Liity postituslistallemme, niin kuulet ensimmäisenä uusimmat tiedot ensi vuoden Nordic Data Festival -tapahtumasta. Siihen asti pidämme sinut ajan tasalla alan tuoreimmista uutisista.

Jaa
Riina Luoma
Riina Luoma
Research Team Leader
Gabriella Laatikainen
Gabriella Laatikainen
Visiomme tulevaisuudesta

Digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville uutta potentiaalia ja innovaatioita.