Yritys- ja teollisuuspuistot voisivat parantaa kannattavuutta ja uusiutuvan energian käyttöä osallistumalla sähkön kulutusjoustomarkkinoille

Uutiset, Lehdistötiedote

Kulutusjouston ajatuksena on energiankäytön hetkellinen muuttaminen sähkönkulutuksen tasapainon hallitsemiseksi. Kulutusjouston avulla sähkön kuluttaja voi pienentää kuluja ja parhaimmillaan myös ansaita rahaa. Yrityksille ja teollisuuspuistoille kulutusjoustoon liittyminen tuo mahdollisuuden parantaa kannattavuuttaan ja tehostaa uusiutuvan energian käyttöä.

Sähköverkon tasapainottaminen on tarpeen paitsi tänä talvena myös tulevina talvina. Uusiutuvan energiantuotannon lisääminen on välttämätöntä, mutta tuotannon vaihtelevuus kasvattaa sähköverkon epävakautta. Sähköverkon hallittu, automaattinen tasapainotus tarvitaan, jotta sähköjakelu toimii vakaasti ja hintavaihtelut pysyvät kurissa myös pitkällä tähtäimellä. Yksi tapa on luoda Suomeen kattava automaattinen joustokapasiteettialusta, johon voivat liittyä niin yritykset kuin kuluttajatkin. Tällaista avointa alustaa ei vielä ole käytössä.

VTT on kehittänyt avoimen, digitaalisen kulutusjoustomarkkina-alustan FlexiMarin, jota jatkokehitetään ja testataan EU:n rahoittamassa GLocalFlex-projektissa. Projektin tavoitteena on vakaampi verkko, uusiutuvan energiantuotannon tehokas hyödyntäminen ja matalan kynnyksen osallistuminen muun muassa avoimien standardien avulla. Kulutusjoustoa testataan kuudessa monipuolisessa kohteessa ympäri Eurooppaa. Testausympäristöihin kuuluu sekä yrityksiä että kaupunkialueita asukkaineen. Suomen pilottikohde on Utajärven teollisuusalue yhdessä Skarta Energy Oy:n kanssa. FlexiMarilla on potentiaalia tulla jaetuksi avoimeksi alustaksi, ja VTT etsii sille parhaillaan kaupallistajaa.

Skarta Energy Oy rakentaa Utajärven yrityspuistoon älykästä, paikallista energiajärjestelmää, jossa uusiutuvaa energiaa tuotetaan ja käytetään paikallisesti mahdollisimman paljon.

”Utajärven kunta ja Utajärven Yrityspuisto Oy testaavat kulutusjoustomarkkinaa teollisuusalueen mittakaavassa. Teollisuusalueen yritysten ja uusiutuvan energiantuotannon läheinen sijainti mahdollistavat oman sisäverkon käyttämisen. Näin paikalliset teollisuuden toimijat saavat halvempaa ja puhtaampaa energiaa. Alueen toimijat voivat myös osallistua kulutusjoustomarkkinaan. Toivomme, että myös kuluttajat voivat jatkossa hyötyä ratkaisuista Utajärven kunnan alueella”, kertoo Utajärven Yrityspuisto Oy:n toimitusjohtaja Vuokko Paso.

Avoimesta kulutusjoustomarkkinasta hyötyisivät kaikki

Jos odotettua määrää energiaa ei saada sähköverkkoon, energia ostetaan maan rajojen ulkopuolelta korkein hinnoin. Paikallisilla joustomarkkinoilla voitaisiin vähentää kallista energiantuontia. Tällä hetkellä joustomarkkina palvelee Suomessa parhaiten suuria tai keskisuuria, tietyn sähkönkulutuskapasiteetin omaavia yrityksiä.

”Kun halutaan kotitalouksien ja pienempienkin yritystoimijoiden liittyvän mukaan jouston tarjoajiin, tarvitaan helppoja ja selkeitä kuluttajille suunnattuja palveluita. Näitä ei ole onnistuttu toistaiseksi kehittämään. VTT:n FlexiMar on avoin ja tasapuolinen kulutusjoustomarkkina-alusta, joka soveltuu myös pienille sähkönkuluttajille. Uudessa tutkimusprojektissa kehitämme kuluttajille automaattisia työkaluja, joiden avulla kuluttaja pääsee hyötymään kulutusjoustosta rahallisesti ilman, että se vaikeuttaa arkielämää. Kuluttajien osallistuminen kulutusjoustomarkkinoille hyödyttäisi teollisuutta ja energia-alan yrityksiä, jolloin sekä raha- että energiavirrat liikkuisivat maan sisällä ulkomaiden sijaan”, johtava tutkija Klaus Känsälä VTT:ltä kertoo.

Kulutusjoustoratkaisuille on syntynyt kysyntää, ja suuret energiayritykset hakevat tapoja lisätä kuluttajia tai yrityksiä omiin kulutusjoustoratkaisuihinsa. Energiayritysten kulutusjoustoratkaisut ovat kuitenkin niihin sidottuja, mikä tuo rajoitteita kulutusjoustokapasiteetin tehokkaaseen hyödyntämiseen ja jouston tarjoamisesta saatavaan hyötyyn. Tämä näkyy suoraan jouston tarjoamisen houkuttelevuudessa.

Avoin kulutusjoustomarkkinapaikka ei ole sidottu yksittäiseen energiayritykseen tai markkinahintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kulutusjoustokaupat tapahtuvat parhaiden tarjousten pohjalta eli kulutusjoustosta maksettava hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan lakien mukaisesti. Näin joustokapasiteetin tarjoamisesta saadaan houkuttelevaa ja kannattavaa, tarjolla olevaa kulutusjoustokapasiteettia voidaan ostaa tarpeen mukaan maanlaajuisesti eikä kulutusjousto jää hyödyntämättä sopimuksellisista syistä.

Avoimen markkinapaikan avulla sähköverkon tasapainosta vastuussa olevat yritykset voivat hallita yllättävät energiankulutuspiikit entistä järjestelmällisemmin ja joustavammin maan rajojen sisällä. Markkinoille osallistuminen tapahtuu automatiikan avulla, eli kuluttajan tai yrityksen ei tarvitse itse seurata tai säädellä sähkön hintaa, käyttöä tai tuotantoa. Automatiikka hoitaa kaupat kysynnän ja tarjonnan kohdatessa.

 

VTT:n koordinoiman EU-projekti GLocalFlexin kesto on neljä vuotta, ja rahoitus noin 12 miljoonaa. Tutkimusprojektiin osallistuu 24 eri yritystä ja julkisen puolen toimijaa seitsemästä maasta.

Mitä on kulutusjousto: Kulutusjoustolla tarkoitetaan sähkönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan tai käytön hetkellistä muuttamista tehotasapainon hallinnan tarpeisiin. Lähde: Fingrid (9.11.2022)

 

 

Kaaviokuva FlexiMarista
Jaa
Klaus Känsälä
Klaus Känsälä
Principal Scientist
Arttu Tamminen
Arttu Tamminen
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.