Case: Kiilto – Yhteistyöllä kohti sosiaalista kestävyyttä

Referenssit

Kiilto halusi ymmärtää paremmin rooliaan sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentajana. VTT auttoi yritystä hahmottamaan sosiaalisen kestävyyden laajan kokonaisuuden, jotta se voi vastata sidosryhmien ja lainsäädännön kasvaviin vaatimuksiin.

Lyhyesti

Tavoitteena edistää Kiillon sosiaalista kestävyyttä ja vastuullisuutta.

Selkeytys sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista ja sisällöistä yrityksen toiminnassa ja suhteessa sen sidosryhmiin.

Yhteistyö tuki Kiillon sosiaalisen vastuun kehitysohjelmaa ”Lupaus ihmisille”.

Kiilto on kasvava suomalainen perheyritys, jolla on yli satavuotinen historia. Yritys valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiillolla on lähes 800 työntekijää yhteensä yhdeksässä eri maassa.

Ymmärrys yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta

Kiilto on etenkin vuodesta 2018 lähtien panostanut voimakkaasti ympäristövastuunsa kehittämiseen ja rakentanut ”Lupauksen ympäristölle”, jonka tavoitteina on esimerkiksi käyttää entistä ympäristöystävällisempiä raaka-aineita, panostaa kiertotalouteen ja käyttää energiaa tehokkaasti. Sidosryhmien ja lainsäädännön kasvavien vaatimusten myötä yrityksessä herättiin tarpeeseen ymmärtää ja dokumentoida vastaavasti sosiaaliseen kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät teemat.

”Jotta voimme tehdä näkyväksi ja puhua uskottavasti myös sosiaalisesta kestävyydestä, meillä tulee olla yhteinen käsitys siitä, mitä teemme jo nyt, ja mihin panostamme jatkossa. Esimerkiksi henkilöstöä koskevien työhyvinvointi- ja turvallisuusasioiden lisäksi halusimme erityisesti tunnistaa toimitusketjuumme liittyvät sosiaalisen vastuun vaikutuspisteet”, sanoo Kiillon viestintäpäällikkö Laura Heinovaara. Hän lisää, että yrityksessä tarvitaan ymmärrystä erityisesti toimitusketjun alkupäähän liittyvistä sosiaalisen kestävyyden vaikutuksista.

Heinovaaran mukaan sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden ulottuvuuksiin oli tärkeä pureutua myös siksi, että yritys on kansainvälistynyt viime vuosina voimakkaasti. Kiillon eri toimintamaiden välillä on osin suuriakin eroja siinä, miten vastuullisuus nähdään.

VTT:n tutkija Katariina Palomäen mukaan sosiaalisen kestävyyden kehittämiseksi yrityksissä tarvitaan aitoa halua muuttua ja muuttaa maailmaa parempaan suuntaan; kyse ei ole päälle liimatusta ideologiasta tai yrityskuvan kiillotuksesta.

”Kehittäminen lähtee siitä, että yrityksessä halutaan ymmärtää oman toiminnan ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia ja tehdä ja kehittää kestävämpää ja vastuullisempaa liiketoimintaa, joka osaltaan tukee koko yhteiskunnan muutosta kestävämmäksi. Tämän kaiken hahmottaminen ja työstäminen edellyttävät yritykseltä paitsi uuden tiedon hankintaa ja omaksumista, myös halua ja kykyä käydä sisäistä keskustelua sekä tehdä valintoja. Näissä kaikissa VTT voi auttaa.”

Yrityksessä tarvitaan ymmärrystä erityisesti toimitusketjun alkupäähän liittyvistä sosiaalisen kestävyyden vaikutuksista.
Laura Heinovaara, viestintäpäällikkö, Kiilto

Yhteinen käsitys löytyi haastatteluilla ja työpajoissa

Yhteistyö VTT:n kanssa Kiillon sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden tarkastelemiseksi ja kehittämiseksi käynnistyi pohtimalla aluksi kummankin organisaation vastuullisuusasiantuntijoiden ydinryhmässä, keitä organisaatiossa on tärkeää sitouttaa suunnitteluun ja keiden kokemusta ja näkemyksiä kehittämisessä tarvitaan. Tämän pohjalta VTT toteutti:

  • Sosiaalista kestävyyttä ja vastuullisuutta kartoittavia haastatteluja
  • Työpajat Kiillon avainhenkilöille
  • Koosteen sosiaalisen vastuun kokonaisuuden hahmottamiseksi ja kehitysohjelman rakentamisen tueksi.

Sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden osa-alueita, tavoitteita ja potentiaalisia toimintatapoja kartoittaneisiin haastatteluihin osallistui yrityksen henkilöstöhallinnon, lakiasioiden, viestinnän, hankinnan, johdon ja omistajaportaan edustajia. Haastattelukierros avasi käsityksiä siitä, miten organisaatiossa mielletään sosiaalinen kestävyys ja vastuullisuus.

Haastattelujen pohjalta suunniteltiin kaksi työpajaa avainhenkilöille. VTT:n vetämissä työpajoissa nostettiin tieteellisen tutkimuksen ja yritysesimerkkien pohjalta keskusteluun erilaisia tapoja hahmottaa sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden käsitteitä ja ulottuvuuksia sekä niitä toimintatapoja, joilla vastuullisuutta voidaan yrityksissä kehittää.

Ensimmäisen työpajan alustus keskittyi sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden viitekehyksiin, lainsäädäntöön sekä yritysesimerkkeihin. Työskentelyosiossa tunnistettiin ja analysoitiin Kiillon sidosryhmiä sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta. Toisessa työpajassa keskityttiin sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden hyötyihin, yritysten onnistumistarinoihin, sidosryhmäajatteluun ja vuorovaikutukseen. Lisäksi harjoitusten avulla konkretisoitiin eri sidosryhmien odotuksia, tarpeita ja arvostuksia sekä sidosryhmäyhteistyön toteutustapoja, arviointia ja seurantaa.

two women working together with postnotes

Tukea ”Lupaus ihmiselle” -ohjelman rakentamiseen

Yhteistyö VTT:n kanssa selkeytti Kiillon käsityksiä sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista yhtiön toiminnassa ja suhteessa sen sidosryhmiin:

  • Käsitykset sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden teemoista ja sisällöistä laajenivat ja selkenivät
  • Sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden merkitys juuri Kiillolle kirkastui
  • Sidosryhmätyön merkityksellisyys sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisessä selkeytyi
  • Sidosryhmäperspektiivi tuki Kiillon ”Lupaus ihmisille” -kehitysohjelmaa.

Työpajoissa ”harjoiteltiin” katsomaan asioita sidosryhmän näkökulmasta: mitä sosiaalisen kestävyyden arvoa Kiilto toiminnallaan sidosryhmilleen tuottaa ja mitä sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden kysymyksiä sidosryhmät saattavat kohdata omissa toimintaympäristöissään. Sidosryhmäperspektiivi tuki Kiillon ”Lupaus ihmiselle” -ohjelman määrittelyä.

”Olemme hyödyntäneet aiemman Lupaus ympäristölle -ohjelmamme hyväksi havaittuja toimintatapoja, kuten johtamismalleja ja prosesseja myös sosiaalisen kestävyyden kehittämiseksi. Ohjelmaan on luotu neljä eri osa-aluetta – Health and Safety, Inspiration and Competence, Human Rights sekä Partnership – joiden puitteissa jatkamme kehitystyötä”, Heinovaara kertoo.

Yrityskulttuurin muutos

Heinovaaran mukaan palkitsevinta yhteistyössä VTT:n kanssa oli oivaltaa ja hahmottaa, miten suuri kokonaisuus sosiaalinen kestävyys lopulta on. Kyse on paljon enemmästä kuin työntekijöiden harrastusvuoroista tai paikallisen urheiluseuran sponsoroimisesta.

”Oli myös hienoa nähdä, miten kasvaneen ymmärryksen myötä ihmiset innostuivat asiasta. Se tekee kehitystyöstä helpompaa jatkossa. Toisaalta vahvistui myös käsitys siitä, että olemme viemässä asioita oikeaan suuntaan. Koko tämän vuoden jatkunut työntekijäkokemuksen kehittäminen ja tutkimus on nimenomaan myös osa sosiaalista vastuuta.”

VTT:n erikoistutkija Marinka Lanteen mukaan työpajakeskustelujen myötä myös yrityksessä konkretisoitui, etteivät sosiaalinen kestävyys ja vastuullisuus tarkoita vain tiedon keräämistä, raportointia ja yksittäisiä toimia, vaan ne ovat kokonainen systeemi, jonka kehittäminen lähtee yrityksen maailmankuvasta, arvoista ja identiteetistä.

”Kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisessä tarvitaan näin ollen tiedon lisäksi myös ajattelun taitoja, motivaatiota, osallisuutta, karikoiden tunnistamista sekä tulevaisuuteen katsomista. Kyse on pitkälti yrityskulttuurin kyvystä omaksua uusia ajatuksia ja vahvistaa sosiaalisen kestävyyden merkitystä. Tähän tarvitaan jatkuvaa keskustelua ja ristiriitojen pelotonta kohtaamista”, Lanne sanoo.

Työpajakeskustelujen myötä myös yrityksessä konkretisoitui, etteivät sosiaalinen kestävyys ja vastuullisuus tarkoita vain tiedon keräämistä, raportointia ja yksittäisiä toimia, vaan ne ovat kokonainen systeemi, jonka kehittäminen lähtee yrityksen maailmankuvasta, arvoista ja identiteetistä.
Marinka Lanne, erikoistutkija, VTT

Kiinnostuitko sosiaalisen kestävyyden edistämisestä organisaatiosi kautta? Lue blogistamme, kuinka sosiaalisesta kestävyydestä on tullut liiketoiminnan kulmakivi.

Jaa
Marinka Lanne
Marinka Lanne
Antti Kojola
Antti Kojola
Solution Sales Lead, Foresight and Data Economy
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.