Sosiaalinen kestävyys on liiketoiminnan kulmakivi

Artikkelit
Marinka Lanne

Yritysten rooli sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentamisessa on merkittävä, ja vastuullinen toiminta määrittää yhä voimakkaammin mahdollisuuksia menestyä liiketoiminnassa. Sosiaalisesti kestävä toiminta edellyttää yrityksiltä ymmärrystä aihepiiristä, aitoa halua muutokseen ja konkreettisia tekoja.

Sosiaalinen kestävyys nähdään yhtenä kestävän kehityksen pilarina, mutta kestävyyttä koskevassa keskustelussa se on pitkään jäänyt ympäristö- ja talousnäkökulmien varjoon. Nyt tämä on muuttumassa: asiakkaiden ja kuluttajien kasvanut tietoisuus ja vaatimukset, kansainväliset sopimukset ja muuttuva lainsäädäntö nostavat sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmia esiin yhä vahvemmin.

Esimerkiksi Euroopan komission ehdotus yritysvastuudirektiiviksi tuo yrityksille uusia, entistä tiukempia velvoitteita, jotka koskevat myös mahdollisia haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia yrityksen omassa toiminnassa, sen tytäryhtiöissä ja koko arvoketjussa. Myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita on konkretisoitu yritysten toiminnan tasolle esimerkiksi GRI-standardissa.

Yrityksen sosiaalisen vastuullisuuden ajatus lähtee siitä, että yritykset ovat vastuussa paitsi osakkeenomistajilleen myös yhteiskunnalle, jonka osana ne toimivat. Tällöin myös yritysten on osallistuttava yhteiskunnallisten ongelmien ratkomiseen ja hyvän tuottamiseen ympärilleen. Vastuullisuuteen kuuluu toimia, joiden kautta pyritään kohti kestävää yhteiskuntaa. Yrityksen kannalta keskeinen ajatus on, että vastuullisuudesta huolehditaan koko tuotteen ja palvelun elinkaarella.

Sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden kohdalla yrityksissä tarkastellaan usein oman henkilöstön turvallisuutta, hyvinvointia, monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja osallistamista; koko toimitusverkon ihmisoikeuskysymyksiä; sidoksia järjestöihin ja paikallisyhteisöön; yritysetiikkaa ja hyvää hallintotapaa; dataan liittyviä eettisiä ja yksityisyydensuojan asioita sekä yleisesti sidosryhmien osallistamista ja yrityksen kytkeytymistä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden ytimessä ovat ihmiset, heidän huomiointinsa ja hyvä kohtelu sekä ihmisoikeudet. Siten yrityksen sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden sisältöjen tunnistamisen tulee pohjautua vahvasti siihen, minkälaiset kysymykset yrityksen sidosryhmiä koskettavat.

Strateginen ote kestävyyteen ja vastuullisuuteen

Yrityksen kestävyys ja vastuullisuus rakentuvat yrityksen arvojen ja kulttuurin päälle. Strategia määrittää, millainen rooli niillä on yrityksen liiketoiminnassa. Yrityksissä haasteita voi aiheuttaa ensinnäkin kestävyyteen ja vastuullisuuteen tähtäävän toiminnan organisoiminen, mikä vaatii sekä keskittämistä että hajauttamista. On oltava vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita, jotka tuntevat tarkasti ja laajasti kestävyyden ja vastuullisuuden kehittämisen, käytännön toimet, sidosryhmäyhteistyön sekä sääntelyn ja vastuullisuusraportoinnin koukerot. Jokaisen liiketoimintayksikön ja työntekijän on myös oivallettava se, miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa kestävyyteen ja vastuullisuuteen. Tämä vaatii yritykseltä resursseja ja koulutusta. Asioista pitäisi myös päästä keskustelemaan yhdessä henkilöstön ja muiden keskeisten sidosryhmien, kuten esimerkiksi asiakkaiden, toimittajien, paikallisyhteisöjen, partnerien, verkostokumppanien, järjestöjen, kuluttajien ja kansalaisten kanssa.

Etenkin suurilla yrityksillä on monimutkaisia, globaaleja arvoketjuja, joiden toimintaa on vaikea valvoa, saati sitten kyetä keskustelemaan kaikkien sidosryhmien kanssa. Lisäksi on käytössä erilaisia vastuullisuuden viitekehyksiä ja raportointityökaluja, joita hyödyntäessään yrityksen on tehtävä valintoja siitä, minkä järjestelmän piiriin sen kannattaa kuulua. Toisaalta yrityksen omat asiakkaat, toimittajat ja myös sijoittajat saattavat vaatia heiltä tietynlaisia toimenpiteitä, selvityksiä ja raportointia kestävyysasioissa.

Näihin haasteisiin vastaamisessa tärkeintä on strateginen ote, jolloin kestävyyttä ja vastuullisuutta käsitellään kokonaisuutena johtoryhmissä ja hallituksessa, ja ne ovat keskeisiä tekijöitä liiketoiminnassa tai vähintäänkin integroitu siihen kiinteästi. Sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden hallitsevissa organisaatioissa keskustellaan kestävyydestä ja vastuullisuudesta niin sisäisesti kuin sidosryhmien kanssa sekä rakennetaan ohjelmia ja tiekarttoja yhteistyössä. Niissä myös kuunnellaan palautetta, opitaan virheistä, viestitään omista tavoitteista ja toimista avoimesti, läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi sekä viedään näin koko toimialaa eteenpäin.

Miksi sosiaalisen kestävyyden ja vastuullisuuden kehittäminen on tärkeää?

Yrityksillä on suuri vaikutus yhteiskunnan toimintaan ja kulttuuriin. Yhteiskunnan ja yritysten arvot ovat vuorovaikutuksessa, mikä haastaa yrityksiä tarkastelemaan toimintansa kestävyyttä laajasti eri näkökulmista. Yritys muodostaa toiminnallaan paitsi taloudellista myös sosiaalista ja ympäristöön kohdistuvaa arvoa. Myös nämä arvotekijät tulee huomioida kestävän liiketoiminnan arvolupausta määriteltäessä.

Yrityksiltä toivotaan yhä vahvempaa otetta kestävyys- ja vastuullisuusasioissa. Laajan, yli 36 000 työntekijää kattavan kansainvälisen trendiraportin (Edelman’s Trust report 2022) mukaan 60 % työntekijöistä valitsee työpaikkansa omien arvojensa ja uskomustensa mukaan sekä samoin 60 % toivoo ylimmän johdon puhuvan julkisesti tärkeistä, kiistanalaisistakin sosiaalisista ja poliittisista asioista. Yritys nähdään siis keskeisenä toimijana kestävän yhteiskunnan saavuttamisessa. Yhteiskunta hyötyy yrityksistä ja yritykset yhteiskunnassa vallitsevasta hyvinvoinnista.

Yrityksille kestävä liiketoiminta on yhä strategisempi valinta tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kestävä liiketoiminta on pitkän aikavälin tavoitteellista toimintaa, johon liittyy mm. ilmastonmuutokseen, luontokatoon, geopoliittisiin muutoksiin ja ihmisoikeudellisiin kysymyksiin vastaaminen ja vaikuttaminen tavalla, joka pyrkii huomioimaan asiakkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeet sekä tuomaan kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla.

Tehtävä ei ole helppo, mutta yritykset voivat ottaa konkreettisia askeleita esimerkiksi yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa. VTT:llä tehdään paljon kestävyyteen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä muun muassa materiaalivirtojen, biopohjaisten tuotteiden sekä liikenne- ja energiaratkaisujen osalta. Tarkastelemme myös laajemmin kestävyyden ja vastuullisuuden roolia ja merkitystä yhteiskunnassa, innovaatiotoiminnassa, teknologiakehityksessä sekä yritysten liiketoiminnassa.

VTT tuo keskusteluihin ulkopuolisen näkökulman, jonka avulla usein kyetään kääntämään katsetta paremmin myös sidosryhmien tarpeisiin ja näkökulmiin – myös siihen, mitä uudistuva lainsäädäntökin yrityksiltä nyt edellyttää. Itsellämme on hyviä kokemuksia esimerkiksi Kiillon kanssa tehdystä yhteistyöstä, jossa lähdettiin ensin toteuttamaan haastatteluja yrityksen keskeisille toimijoille, ja sen jälkeen muotoiltiin sosiaalisen vastuullisuuden teemoja yrityksen oman kehitysohjelman tueksi.

Viisaiden päiden yhteen saattaminen auttaa löytämään keinoja edetä kohti konkretiaa. Yritysten rooli niin vihreässä siirtymässä kuin sosiaalisesti kestävässä tuotteiden ja palvelujen tuotannossa ja liiketoimintamalli-innovaatioissa on avain kestävämpään tulevaisuuteen.

Jaa
Marinka Lanne
Marinka Lanne
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.