VTT kasvattaa Suomen osaamista puhtaan energian ratkaisujen kehittämisessä

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT käynnistää Euroopan Unionin rahoituksella Suomen kestävää kasvua tukevat tutkimuskokonaisuudet ja postdoc-ohjelman sekä investoi puhtaan energian infrastruktuuriin.

EU pyrkii katkaisemaan riippuvuuden Venäjän fossiilisista polttoaineista ja nopeuttamaan siirtymää puhtaaseen energiaan. EU on käynnistänyt REPowerEU-suunnitelman, joka on osa elpymis- ja palautumistukivälinettä (RRF). Paraikaa VTT:llä käynnistyvät kolme strategista tutkimuskokonaisuutta ja postdoc-ohjelma ovat osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman REPowerEU:n toteutusta. 

Suomen yhtenä tavoitteena on tukea puhtaan energian ratkaisuihin keskittyvää tutkimus- ja kehitystoimintaa.  VTT:n tutkimuskokonaisuuksista yksi keskittyy sähkön varastointiin ja puhtaan energian tuotannon vauhdittamiseen, toinen teollisuuden energiatehokkuuden parantamiseen ja kolmas uusiutuvan vetytalouden ratkaisuihin. Puhtaan energian ratkaisujen kehittämiseen on myönnetty VTT:lle 22,8 miljoonan euroa. 

”Nyt käynnistyvien 17,8 miljoonan euron tutkimushankkeiden kautta paitsi tähdätään merkittäviin päästövähennyksiin ja energiatehokkuuden parannuksiin, luodaan myös mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja sekä kotimaiseen käyttöön että vientiin”, sanoo VTT:n Hiilineutraalit ratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen.

Puhtaan energian tuotannon kasvattaminen ja raskaan teollisuuden perustavanlaatuinen muutos kulkevat käsi kädessä. Siksi tarvitaan sekä energia- että materiaalitehokkuuden parannuksia mutta myös prosessien muuttamista hiilettömäksi. Tämän vuoksi tutkimusteemat risteävät ja tutkimus kattaa arvoketjuja. 

”Esimerkiksi hiilidioksidin talteenotto ja teollinen uudelleenkäyttö kytkeytyvät vetytalouteen, joka puolestaan kytkeytyy energian varastointiin. Hiilen pariksi tarvitaan vetyä, kun valmistetaan vaikkapa uusiutuvan muovin raaka-aineita tai polttoaineita. Vety taas voidaan tuottaa päästöttömästi uusiutuvalla energialla”, sanoo VTT:n liiketoimintajohtaja Tua Huomo Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit liiketoiminta-alueelta.

Postdoc-ohjelmaan palkataan energia-alan huippuosaajia

VTT on jo tehnyt uraauurtavaa tutkimus- ja kehitystyötä uusiutuvan energian ratkaisujen edistämiseksi. Nyt tavoitteena on kasvattaa asiantuntemusta ja kehittää ratkaisuja, joilla voidaan poistaa vihreään siirtymään liittyviä pullonkauloja, kuten sähkönvarastoinnin kapasiteetin riittävyyttä, kriittisten materiaalien saatavuutta ja vedyn käytön turvallisuushaasteita. Tämä vaatii myös uutta osaamista, minkä vuoksi tutkimuskokonaisuuteen kuuluu laaja postdoc-ohjelma. Sen kautta VTT:lle palkataan huippuosaajia sekä Suomesta että ulkomaita, ja tähän on varattu ohjelmasta 3,4 miljoonaa euroa. 

”REPowerEU-rahoituksella pääsemme syventämään energia-alan huippututkimusta ja kehittämään ratkaisuja, jotka vauhdittavat Suomessa puhtaan energian keskeisten teknologioiden kaupallista käyttöönottoa. Postdoc-ohjelmallamme pystymme myös houkuttelemaan joukon ulkomaalaisia huippututkijoita Suomeen”, Jussi Manninen kertoo.

VTT investoi puhtaan energian pilotti-infrastruktuuriin ja rakentaa Bioruukin yhteyteen sopivia prosessikehitystiloja sekä tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. REPowerEU-kokonaisuudesta pilotointi-infrastruktuuriin laajentamiseen myönnetty 5 miljoonaa euroa on osa VTT:n kokonaisinvestointia (21,3 miljoonaa euroa) Bioruukkiin, ja REPowerEU-rahoitus kattaa osan vedyn ja päästöttömän liikenteen infrastruktuurista ja tutkimuslaitteistosta. Puhtaan energian testaus- ja pilotointi-infrastruktuuria tullaan käyttämään teollisuudelle tärkeisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, jotka liittyvät mm. vetyteknologioihin, teollisuuden hiilijalanjäljen pienentämiseen, liikenteeseen ja energian varastointiin.

Käynnistyvät kolme strategista tutkimuskokonaisuutta: Sähkön varastointi ja puhtaan energian vauhdittaminen, teollisuuden energiatehokkuus ja vähähiilistäminen sekä uusituvan vedyn talous, postdoc-ohjelma ja Bioruukin pilotointi-infrastruktuurin kehitys ovat osa  työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön valmistelemaa Suomen kestävää kasvua tukevaa REPowerEU investointi- ja uudistusohjelman lisälukua, johon Suomella on käytettävissä kaikkiaan 127 miljoonaa euroa. VTT:n tutkimuskokonaisuuteen on myönnetty tutkimuslaitoksille kohdistetusta rahoituksesta yhteensä 22,8 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeriö toimii komission suuntaan hankkeen vastuuministeriönä.

Euroopanunioninrahoittamalogo
Jaa
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President
Tua Huomo
Tua Huomo
Executive Vice President
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.