Vastuullisuus VTT:n toiminnan ytimessä − yritysvastuuohjelma rakentumassa

Uutiset

VTT:llä kestävä kehitys on kaiken toiminnan ytimessä, ja vastuullisuutemme syntyy ennen kaikkea tutkimuksesta ja innovaatioista, jotka tähtäävät suurten haasteiden ratkaisemiseen. Tehtävämme on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle ja kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon niin sisäisessä toiminnassamme kuin kaikessa tutkimus- ja palvelutoiminnassa.

VTT:n on tänä syksynä päättänyt sitoutua YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteiseen, jossa yritykset toimivat aloitteen kymmenen periaatteen mukaan ihmisoikeuksiin, työelämän standardeihin, ympäristöön ja korruption kitkemiseen liittyen. Global Compactin avulla rakennetaan kestävää kasvua, ja se toimii vastuullisuuden viitekehyksenä VTT:n tulevalle yritysvastuuohjelmalle. 

VTT:n yritysvastuuohjelman rakentaminen käynnissä

Rakennamme parhaillaan kattavaa yritysvastuuohjelmaa, joka pohjautuu keväällä tehtyyn laajaan nykytila-analyysiin sekä sidosryhmille tehtyyn olennaisuusanalyysiin. Yritysvastuun painopisteiksi on valittu neljä painopistettä, joille määritellään tavoitteet, mittarit ja toimenpiteet:  

  • Kestävät ratkaisut ja palvelut asiakkaille
  • Yhteiskunnallinen vaikutus
  • Eettiset käytännöt ja ympäristön kestävyys VTT:n omassa toiminnassa
  • Vastuu työntekijöistä

Jokaiselle neljälle pääkohdalle määritellään tarkempia tavoitteita VTT:n strategian mukaisesti. Vastuullisuus koskee koko organisaatiota, ja osallistamme VTT:läisiä vastuullisuustyön kehittämisessä. 

Olennaisuusanalyysi vastuullisuustyön lähtökohtana

VTT:n keväällä toteuttamassa olennaisuusanalyysissa kartoitettiin keskeisten sidosryhmien näkemyksiä ja odotuksia VTT:n yritysvastuuseen liittyen. Keskeisiä sidosryhmiämme ovat asiakkaat, päättäjät, tiedeyhteisö, media ja tietenkin VTT:n henkilöstö. 

Olennaisuusanalyysi tarkoituksena oli hahmottaa VTT:n vastuullisuustoiminnalle olennaiset painopisteet, jotka liittyvät sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuullisuuteen, sekä varmistaa, että vastuullisuustyömme muodostuu meille tärkeistä asioista. Olennaisuusanalyysista saatujen tuloksien avulla määriteltiin VTT:n kestävän kehityksen prioriteetteja, joiden pohjalta tulevan yritysvastuuohjelman rakentaminen on aloitettu. 

Jaa