Vahva tulevaisuusorientaatio auttaa organisaatioita tekemään parempia päätöksiä

Artikkelit
Minna Halonen

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö haastaa organisaatiot ajattelemaan aktiivisesti ja systemaattisesti tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja. VTT:n ennakointivalmennus antaa organisaatioille ennakointiosaamista, jonka avulla luoda parempia strategioita, tuotteita ja palveluita.

Miksi organisaation ennakointikykyä kannattaa vahvistaa?

Toimintaympäristö muuttuu ja monimutkaistuu jatkuvasti, minkä vuoksi ennakoinnin rooli organisaatioiden strategia- ja innovaatiotoiminnassa vahvistuu entisestään. Ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuutta käsittelevää organisoitua toimintaa, jossa tuotetaan ymmärrystä vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja niihin johtavista kehityskuluista. Parhaimmillaan ennakointi on osallistava prosessi, jossa opitaan yhdessä ja luodaan jaettua ymmärrystä tulevaisuudesta. 

Ennakoinnista on mitattua hyötyä organisaation taloudelliselle suorituskyvylle. Tulevaisuuteen valmistautuneet yritykset ovat verrokkejaan 33% kannattavampia (Rohrbeck & Kum 2018). Ennakointiin panostavat yritykset kokevat päätöksentekoympäristön vähemmän monimutkaisena ja osaavat tarkastella omaa organisaatiotaan osana laajempaa kehitystä (Buder 2021). 

Edelläkävijäorganisaatiot haluavatkin kehittää omaa ennakointiosaamistaan ja -toimintamallejaan varmistaakseen kilpailukykynsä nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ennakointi onnistuu paremmin, kun siihen osallistuu useita ihmisiä erilaisine näkökulmineen. 

“Henkilöstön osallistaminen ennakointiin on tunnistettu keskeiseksi kehityskohteeksi suomalaisissa yrityksissä esimerkiksi Boardmanin ja Aalto-yliopiston tuoreessa tutkimuksessa. Organisaatioiden kannattaa hyödyntää tätä käyttämätöntä potentiaalia”, sanoo VTT:n erikoistutkija ja ennakointikouluttaja Sofi Kurki.

”Ennakoinnissa on olennaista luoda luottamuksellinen ja rento ilmapiiri, joka rohkaisee henkilöstöä jakamaan hiljaista tietoaan ja näkemyksiään tulevaisuudesta.”, lisää VTT:n erikoistutkija ja ennakointikouluttaja Jouko Myllyoja.

VTT:n ennakointivalmennus vahvistaa organisaatioiden tulevaisuuskyvykkyyksiä

VTT:n ennakointivalmennus vahvistaa organisaation ennakointikyvykkyyttä antamalla osallistujille valmiudet ennakoinnin monipuoliseen hyödyntämiseen omassa työssä ja organisaatiossa. Valmennuksessa tutustutaan tulevaisuutta koskevan tiedon erityispiirteisiin ja perehdytään ennakoinnin keskeisiin menetelmiin, kuten toimintaympäristön tarkasteluun, muutosvoimien tulkintaan ja skenaariotyöskentelyyn. Opittua myös harjoitellaan valmennuksen aikana käytännössä. Valmennus on inspiroiva ja luova oppimisprosessi, joka koostuu luennoista sekä yksilö- ja pienryhmätehtävistä. Tekemällä oppiminen onkin tärkeä osa valmennusta.

Esimerkki valmennuksen etenemisestä

VTT:n ennakointivalmennus on toteutettavissa verkossa, kasvokkain ja näiden yhdistelmänä. Pyrimme valmennuksessa avoimeen ja innostavaan ilmapiiriin, jossa saa kysyä ja tehdä virheitä. Jokainen valmennus räätälöidään huomioiden yksilöiden ja organisaation valmiudet ja tarpeet.

”Ennakointi ei toimi tyhjiössä, vaan sen täytyy kytkeytyä organisaation eri toimintoihin. Vahvempi tulevaisuusorientaatio auttaa tekemään parempia strategioita, tulevaisuuden asiakkaat huomioivia tuotteita ja palveluita, sekä esimerkiksi tulevaisuuden osaamisvaatimukset huomioivia rekrytointipäätöksiä”, sanoo VTT:n tutkija ja ennakointikouluttaja Pauli Komonen

Valmennuksen ennakointiasiantuntijoilla on laaja kokemus ennakoinnista yksityisen ja julkisen sektorin soveltavissa projekteissa sekä kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Annamme asiakkaillemme eväitä ennakoinnin laaja-alaiseen hyödyntämiseen ja soveltamiseen omissa organisaatioissaan.

Verohallinto vahvisti ennakointiosaamistaan VTT:n valmennuksella

Verohallinto tunnisti tarpeen vahvistaa tulevaisuuden ennakointiin osallistuvien työntekijöidensä osaamista. VTT toteutti Verohallinnolle kolmen päivän valmennuksen keväällä 2021 tulevaisuusajattelusta ja -käsitteistä, ennakoinnin menetelmistä ja käytännön soveltamisesta. Tietoisuus ennakoinnin merkityksestä vahvistui organisaatiossa koulutuksen myötä.

Lue VTT:n Verohallinnolle toteuttamasta ennakointivalmennuksesta

Lähteet

Boardman and Aalto University (2021): Ennakointi yritysten päätöksenteossa.

Buder, Fabian (2021): The Value of Foresight in a VUCA World: Results from a Survey of Organizational Foresight Capacity.

Rohrbeck, R., & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129, 105-116.

Jaa
Minna Halonen
Minna Halonen
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.