Monitieteellisessä tutkimuksessa selvitettiin tuulivoiman infraäänen terveysvaikutuksia

Uutiset

Kaksivuotisessa tutkimuksessa selvitettiin, onko tuulivoimaloiden infraäänellä haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Tutkimuksen tuloksena selvisi, että tuulivoimaan liitetty oireilu on melko yleistä, mutta infraäänialtistus ei selitä sitä. Tulokset lisäävät tietoa tuulivoimamelun infraäänen luonteesta. Valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittaman hankkeen toteuttivat VTT, THL, TTL ja Helsingin yliopisto.

Tuulivoiman infraäänen terveysvaikutuksia koskeva selvityshanke koostui kolmesta tutkimusosiosta: pitkäaikaismittaukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet. Tutkimukset kohdistettiin alueille, joilla asukkaiden tiedettiin yhdistäneen oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen.

VTT johti hankkeen toteutusta sekä toteutti hankkeen infraäänen mittauskampanjan. Mittauskampanjan tavoitteena oli selvittää, millaista ääntä tuulivoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin asuntoihin. Lisäksi VTT osallistui kuuntelukokeiden suunnitteluun ja toteutukseen. 

Kyselytutkimusosion toteutti THL. Kyselytutkimuksen mukaan alueilla, joilla etukäteen tiedettiin olevan asukkaiden tuulivoimaloiden infraääneen liittämää oireilua, oireet olivat melko yleisiä (15 %) lähellä tuulivoimaloita (≤ 2,5 km) ja harvinaisempia (5 %) koko tutkimusalueella (≤ 20 km).

Mittausten mukaan tuulivoimalat muuttivat noin 1,5 km:n etäisyydellä sijaitsevien asuntojen ääniympäristöä äänenpainetasojen osalta kaupunkimaiseen suuntaan. Tuulivoimaloiden aiheuttama ääni asunnoissa oli hyvin pientaajuista, alle 2 Hz. Mittauksia tehtiin yhteensä 308 päivää kahdella eri alueella, joissa tuulivoimalat olivat nimellistehoiltaan 3–3,3 MW. Asunnoissa keskiäänitasot infraäänitaajuuksilla olivat 67–75 dB ja suurin 10 minuutin keskiäänitaso 102 dB. Mittausten tallenteista valittiin pahimpia mahdollisia infraäänitilanteita edustavat ääninäytteet hankkeen kuuntelukoeosioon. 

Kuuntelukokeisiin osallistujat jaettiin kahdeksi ryhmäksi: henkilöt, jotka raportoivat saavansa oireita tuulivoimaloiden infraäänestä, sekä henkilöt, jotka eivät saaneet oireita. Kuuntelukokeissa infraäänen esiintymistä tuulivoimaloiden äänessä ei kyetty havaitsemaan, se ei vaikuttanut äänen häiritsevyyteen, eikä tahdosta riippumattoman hermoston stressiä ilmentäviin vasteisiin. Osallistujaryhmien välillä ei ollut eroja.

Hankkeessa ei saatu näyttöä tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksista. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa tuulivoimamelun luonteesta asuinrakennuksissa eri vuodenaikoina, erityisesti infraäänen osalta. Mittauksissa saatiin talteen ainutlaatuista ja harvinaista äänidataa kattaen taajuusalueen 0,05–20 000 Hz, pitkältä yhtenäiseltä ajanjaksolta asuinrakennuksista, joissa ei oleskeltu mittausten aikana. 

Selvitystyön tilaaja oli VN TEAS. Selvityshankkeesta vastasi VTT, jonka kanssa siihen osallistuivat THL, TTL ja Helsingin yliopisto. Hankkeen toteutuksesta ja tuloksista julkaistiin päätöksentekijöille suunnattu tiivis yhteenveto, Policy Brief.


Lisätietoja: VNK:n tiedote
Hankkeen tutkimusraportti 
Policy Brief: Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys
VNK:n infovideo

 

Jaa