Mitä energiamurros vaatii onnistuakseen? - VTT:n tuoreessa julkaisussa esitellään vihreän siirtymän viisi pullonkaulaa ja vaihtoehtoisia ratkaisuja

Uutiset, Lehdistötiedote

Tarve puhtaammalle ja edullisemmalle energiantuotannolle sekä sen tehokkaammalle jakelulle ja käytölle on ilmastonmuutoksen edetessä kiistaton. VTT:n tuoreessa julkaisussa ”Ratkaisuja energiamurroksen pullonkauloihin” on koottu ainutlaatuisella tavalla tutkijoiden tuoreet näkemykset keinoista, joilla energiamuutos saadaan onnistumaan Suomessa. Julkaisussa on tunnistettu viisi energia-alan vihreää siirtymää hidastavaa pullonkaulaa, kuten energiajärjestelmämme resilienssi poikkeustilanteissa. Haasteiden ratkaisemiseksi tutkijat esittävät vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka tarjoavat suomalaisyrityksille kasvu- ja vientimahdollisuuksia.

Uusi energiajärjestelmä kehittyy jo vauhdilla, ja myös yritykset kulkevat täyttä höyryä kohti vihreän siirtymän luomia kasvumahdollisuuksia. Muutoksen matka ei kuitenkaan ole mutkaton, sillä siirtymää hidastamassa ja haittaamassa on useita pullonkauloja.

"Uusi julkaisumme on ajankohtainen ja merkittävä, koska se kokoaa ainutlaatuisella tavalla yhteen yhteiskunnan eri tahoja koskettavaa näkemystä energiamurroksen haasteista ja ratkaisuista. Esimerkeiksi nostetut ratkaisut ja uudenlaiset liiketoimintamallit voivat siivittää suomalaisyrityksiä kasvuun globaaleilla markkinoilla. Toivomme julkaisun myös antavan toivoa aikana, jona ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät arjessamme yhä konkreettisemmin", sanoo VTT:n vihreän sähköistymisen kehityksen vetäjä Tuula Mäkinen. 

Joustava energiajärjestelmä auttaa kriisiaikoina

Yhteiskuntamme on yhä riippuvaisempi jatkuvasta energian saatavuudesta. Ilmastonmuutos aiheuttaa yhä enemmän säähän liittyviä riskejä ja luonnonkatastrofeja. Energiajärjestelmän digitalisaatio voi puolestaan johtaa uudenlaisiin toimintahäiriöihin ja inhimillisiin virheisiin, ja mahdollistaa rikollista toimintaa. Yksi pullonkauloista liittyykin maamme energiaresilienssiin, eli siihen, että energiajärjestelmämme on joustava ja pärjää kansanvälisten kriisien tai luonnonkatastrofien osuessa kohdalle.

"Yksi tähän pullonkaulaan esitetyistä ratkaisuista on asuinalueiden energiaresilienssin kehittäminen. Tarvitsemme syvempää vuorovaikutusta rakennusten ja energiajärjestelmien välille tukemaan poikkeustilanteista palautumista. Energiaresilienssiä voidaan parantaa hajautetuilla paikallisilla energialähteillä, kaukolämpöjärjestelmän integroidulla ohjauksella sekä lisäämällä energiatehokkuutta. Uudet liiketoimintamallit tukevat näiden ratkaisujen taloudellista kannattavuutta", Mäkinen sanoo.

Toinen esimerkki pullonkauloista liittyy ympäristövaikutuksiin ja niiden riittävän monipuoliseen tarkasteluun. Ilmastonmuutos on aikamme mittavin haaste, mutta ei suinkaan ainoa – esimerkiksi luontokato aiheuttaa myös vakavia uhkia ympäristölle. Ympäristövaikutukset on huomioitava päätöksenteossa kattavasti, sillä eri teknologioilla ja ratkaisuilla on ympäristöön ristiriitaisia vaikutuksia.

"Esittelemme yhtenä ratkaisuna teknisten hiilinielujen luomista. Olemme esimerkiksi kehittämässä ratkaisua, joka perustuu hiilidioksidin talteenottoon ilmakehästä ja hiilidioksidin varastointiin esimerkiksi rakennustuotteisiin. Hiilinielujen roolia – sekä luonnon että teknisten – on korostettu ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska niitä tarvitaan päästövähennysten rinnalle", Mäkinen muistuttaa.

Vihreä siirtymä tarjoaa suomalaisyrityksille valtavat vientimahdollisuudet

Uudenlaisten ratkaisujen kehittäminen vaatii aktiivista vuorovaikutusta päättäjien, yritysten ja tutkimusalan kesken. Parhaimmillaan vihreän siirtymän on arvioitu avaavan Suomelle jopa 85–100 miljardin euron vientimahdollisuudet vuoteen 2035 mennessä.*

"Energiamurros tarjoaa Suomelle valtavia taloudellisia mahdollisuuksia, mutta onnistuaksemme tarvitsemme teknologiayrityksiä, jotka uskaltavat rohkeasti lähteä kehittämään uutta. Se vaatii myös rohkeutta epäonnistua, ja tässä tarvitaan tueksi myös innovaatioihin kannustavaa ilmapiiriä ja riittävää tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta.  Erityisesti pilotointivaiheessa ratkaisuja pitää päästä kokeilemaan riittävän suuressa mittakaavassa. Uudet toimijat ovat erittäin tervetulleita energia-alaa mullistamaan", VTT:n hiilineutraalit ratkaisut -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen sanoo.

VTT:ltä viimeisimpänä spinnannut Steady Energy -yritys kaupallistaa parhaillaan kaukolämpöverkkoon sopivaa LDR-50 pienydinreaktoria. Yrityksen kehittämän ratkaisun avulla tuotetaan hiilineutraalia lämpöä teollisuuteen sekä koteihin.

"Asuntojen lämmityksen hiilestä irtautuminen on pelkästään Euroopassa markkina-alue, jolla on merkittävä satojen miljardien eurojen kasvupotentiaali. Toivomme näkevämme vastaavia esimerkkejä lisää tulevaisuudessa. Myös suomalaisyritysten yhteenliittymä Suomen vetyklusteri tavoittelee uudessa strategiassaan, että Suomi kiihdyttää Euroopan johtavaksi korkean jalostusarvon vetytaloudeksi vuoteen 2035 mennessä. Kotimaiselle vedyntuotannolle on kysyntää, ja nyt meidän pitääkin kehittää uudenlaisia arvoketjuja", Manninen lisää.

---

* Suomalaisyritysten yhteenliittymän Climate Leadership Coalitionin ja konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin (BCG) raportti Suomen keihäänkärjet vihreään kasvuun: https://www.bcg.com/publications/2023/moonshots-for-green-economy-in-finland   

Tutustu julkaisuun tarkemmin

Jaa
Jussi Manninen
Jussi Manninen
Executive Vice President
Tuula Mäkinen
Tuula Mäkinen
Antti Arasto
Antti Arasto
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.