Kestävä kehitys kipusi kulmahuoneeseen – mitä seuraavaksi?

Blogit
Michael Hanf

Viimeisen vuosikymmenen aikana olemme alkaneet siirtyä kohti kestävämpää maailmaa. Samalla kestävä kehitys on aiheena muuttunut yhä monimutkaisemmaksi. Yritykset kaikkialla maailmassa etsivät nyt polkua kohti kestävää, mutta samalla taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Kestävästä kehityksestä on tullut kriittinen tekijä niin yrityksissä kuin julkisissa organisaatioissa.

Kestävä kehitys on noussut johtoryhmän prioriteetiksi, sillä niin asiakkaat, kehittyvä sääntely kuin yhteiskunnallinen keskustelu edellyttävät yrityksiltä ja organisaatioilta siirtymää kohti kestävää taloutta. VTT:n kestävän liiketoiminnan johtajana haluan tuoda huipputason tutkimus- ja kehitystoimintamme organisaatioiden käyttöön sekä olla mukana vaikuttamassa, hyödyntäen näkemystämme ja osaamistamme. Kahdenkymmenenviiden vuoden kokemukseni johtamisesta ja strategisesta konsultoinnista sekä työhistoriani liiketoiminnan, teknologian ja kestävän kehityksen risteyskohdassa on tässä hyödyksi.

Siirtymä kohti kestävää toimintaa on muuttanut merkittävästi organisaatioiden toimintaympäristöä. Yritysten on vastattava tuotteidensa, palveluidensa ja toimintojensa lisääntyneisiin kestävyysvaatimuksiin koko arvoketjun osalta, kun taas julkisten organisaatioiden on luotava tasapuoliset toimintaedellytykset sekä tarjottava oikeat "kepit ja porkkanat" kuluttajille ja yrityksille. Merkittävää kehitystä on tapahtunut, mutta edessä on vielä vaikea polku. Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat tukea suunnistaessaan tällä polulla.

Ennakoinnin ja datan mahti

Yritykset ja organisaatiot pyrkivät ymmärtämään yhä monimutkaisempaa toimintaympäristöä ja löytämään suunnan kohti menestystä. Oleellisen erottaminen taustahälinästä ei ole tässä tilanteessa aina helppoa. Yrityksillä on oltava vankka, oikeaan tietoon perustuva ymmärrys toimintaympäristöstä ja omasta toiminnastaan. Tämä ymmärrys pitää pystyä yhdistämään keskeisiin trendeihin ja ennusteisiin.

Organisaatiot ovat hahmottaneet ja mallintaneet skenaarioita markkinoiden, toimintaympäristön ja oman toimintansa kehityksestä perinteisesti käyttämällä rajallista tietoa, joka usein koskee menneisyyttä. Tämän päivän nopeatempoisessa maailmassa tällaiset mallit ovat liian hitaita ja rajoittuneita, eivätkä aidosti ohjaa organisaatioita päätöksenteossa. Nyt tarvitaan dynaamisempia ja kokonaisvaltaisempia malleja, jotka kuvaavat nykyistä ja tulevaa kehitystä sekä perustuvat monipuoliseen, organisaation sisältä ja ulkopuolelta kerättyyn dataan. Strateginen ennakointi, datapohjainen päätöksenteko ja systeeminen, dynaaminen mallintaminen ovat joitakin työkaluja, joiden avulla organisaatiot voivat kehittää ymmärrystä tulevaisuudesta ja käyttää sitä strategiansa suunnittelussa.

Data on kriittinen tekijä organisaation tulevan suunnan hahmottamisessa ja valitsemisessa, mutta kaikki tieto ei ole olennaista. Tärkeimmän tiedon tunnistaminen edellyttää syvää ymmärrystä datasta ja olosuhteista, joissa se on kerätty. Tämä koskee sekä nykyisen ja historiallisen datan tarkastelua että tulevaisuuden skenaarioita ja ennakointia. Kun organisaatiot kehittävät dataan perustuvaa tiekarttaa kohti tulevaisuutta, ne tarvitsevat sekä omaa että ulkopuolista asiantuntemusta. 

VTT:n osaamisella saavutetaan laajempaa vaikuttavuutta

Yritysten ja organisaatioiden on vaikea navigoida monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, ja siksi ne hakevat ulkopuolista asiantuntemusta tuekseen. Tämä lisää uusia ratkaisuja ja teknologioita koskevan tutkimus- ja kehitystyön merkitystä. Tiede- ja tutkimusyhteisössä sekä julkisten ja yksityisten organisaatioiden välillä tarvitaan tiivistä yhteistyötä, jotta siirtymä onnistuisi niin organisaatioissa ja yhteiskunnassa kuin systeemitasolla. Me VTT:llä olemme ainutlaatuisessa asemassa: kehitämme uusia ratkaisuja ja mahdollistamme niiden soveltamisen yrityksissä ja yhteiskunnissa ympäri maailman.

Yli 2 000 ihmistä työskentelee VTT:llä aikamme merkittävimpien aiheiden parissa, älykkäästä energiasta ja rakennuksista kiertotalouden materiaalivirtoihin ja moneen muuhun. Meillä on hyvät edellytykset työskennellä organisaatioiden kanssa ja tarjota niille asiantuntevaa näkemystä ja kokemusta ohjaamaan toimintaa. Kun tämä osaaminen yhdistyy VTT:n intohimoon luoda vaikuttavuutta, meillä on erinomaiset mahdollisuudet edistää siirtymää kohti kestävämpää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa.

Michael Hanfilla on 25 vuoden kokemus teknologiasta ja liiketoimintastrategiasta. Viimeiset 10 vuotta hän on toiminut liiketoiminnan, teknologian ja kestävän kehityksen risteyskohdassa yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa Suomessa ja Saksassa. Michael työskentelee VTT:n kestävän liiketoiminnan vetäjänä.

Aiheesta lisää Michaelin podcastissa

"The Circular Coffee Break" Spotifyssa

"A podcast about all things circular economy and beyond"

Jaa
Michael Hanf
Michael Hanf
Visiomme tulevaisuudesta

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?