Joukkoliikenteen digitalisaatiota on vauhditettava palvelu- ja päästötavoitteiden saavuttamiseksi

Uutiset, Lehdistötiedote

Suomeen tarvitaan digitaalisen matkatiedon markkinat, jotka motivoivat eri tiedontuottajia tuottamaan laadukkaiden digitaalisten palveluiden tarvitsemaa matkatietoa kaikkien palveluntarjoajien hyödynnettäviksi. Matkatieto sisältää joukkoliikenteen toimintaan liittyviä tietoja, kuten reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot sekä poikkeus- ja reaaliaikatiedot.

VTT selvitti yhdessä keskeisten joukkoliikennetoimijoiden kanssa digitaalisen matkatietoinfrastruktuurin nykytilanteen, kehitystarpeet sekä organisoitumismallit ja toimenpiteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Tavoitteena on tehdä joukko- ja jaetusta liikenteestä aito vaihtoehto yksityisautoilulle päästöjen vähentämiseksi ja yritysvetoisen kasvun aikaansaamiseksi. Kattava, laadukas digitaalinen matkatieto ja siihen perustuvat palvelut ovat keskeisiä keinoja houkuttelevuuden lisäämiseksi. 

Nykytilan haasteet ja tulevaisuuden tavoitteet

Joukkoliikenteen toimintaympäristö on kokenut monia muutoksia. Päästötavoitteet, asiakkaiden vaatimukset sekä lainsäädännön muutokset vaativat palveluntarjoajilta entistä enemmän huomiota. Lisäksi uudet liikkumismuodot sekä joustavat kysyntäohjatut ja jaetut palvelut lisäävät vaatimuksia digitaalisille palveluille. Sujuvien multimodaalisten matkaketjujen toteuttaminen edellyttää useiden eri toimijoiden tarpeiden huomioon ottamista ja standardien mukaisia ratkaisuja yhteentoimivuuden varmistamiseksi. Suomessa on kansallisella tasolla jääty joukkoliikenteen digitaalisissa palveluissa kehityksessä paikalleen tai siilouduttu rajoitettuihin palvelukokonaisuuksiin huolimatta viranomaisten pyrkimyksistä luoda koko maan kattava matkatiedon koonti ja siihen perustuva reittiopas. 

”Nykyiset järjestelmät alkavat olla vanhoja, eivätkä ne tue enää kaikkia tarpeita ja uusia liikkumispalveluiden muotoja. Järjestelmien uusiminen on edessä kaikilla toimijoilla, mikä antaa mahdollisuuden yhteisten ja yhteensopivien ratkaisujen kehittämiseen”, sanoo Hannu Heikkinen Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymästä (HSL).

Tarve matkatietopalveluiden tuottajien uudelleenorganisoitumiselle syntyy pitkälti tarpeesta tuottaa yhteentoimivia palveluita kustannustehokkaasti. Yksi merkittävä muutos nykytilanteeseen on myös Digitransit-järjestelmän ylläpidon ja palvelutuotannon uudelleenjärjestely. Digitransit-järjestelmään pohjautuvat muun muassa matka.fi sekä HSL:n ja TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n reittioppaat.

Kuluttajille suunnattujen palveluiden lisäksi liikenteenharjoittajat ja muut matkatiedon tuottajat tarvitsevat selkeän koontiympäristön, standardit, ohjeistukset ja työkalut laadukkaan matkatiedon tuottamiseen kaikkien osapuolten käyttöön.
 
”Kattavaa matkatietoa tarvitsevat kaikki asiakkaiden lisäksi myös viranomaiset mm. suunnittelu ja seurantatehtäviin”, kertoo Pipsa Eklund Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Toimenpiteet ja toimintamallit tavoitteiden saavuttamiseksi

VTT:n selvityksessä kuvataan eri vaihtoehdot matkatietoekosysteemin mahdollisiksi organisoitumismalleiksi sisältäen roolit, tarvittavat toimenpiteet ja tekniset ratkaisut. Tavoitteena on löytää malli, jossa hyödynnetään eri toimijoiden omaa työtä ja liiketoimintaa sekä huomioidaan julkisen sektorin tarpeet. Alustavasti parhaaksi vaihtoehdoksi nähdään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön perustuva hybridimalli.

”Suljettujen järjestelmien haasteena on se, että saadaanko kuluttajille tarjottua tarpeeksi hyvää palvelua, jotta he vaihtaisivat yksityisautoilusta joukkoliikenteeseen”, toteaa Jari Paasikivi TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:stä.

Kohti edistyksellistä kansallista ratkaisua yhdessä alan keskeisten toimijoiden kanssa
”Pienenä markkina-alueena Suomessa ei ole resurssiviisasta tehdä samoja asioita eri tahojen toimesta päällekkäin ja pahimmillaan jopa yhteensopimattomasti. Toimijoiden yhteinen ekosysteemi ja luottamusverkosto muodostaisivat paremmat mahdollisuudet kustannustehokkaaseen ja parhaimmillaan laajempaan kuin kansalliseen toimintaan”, sanoo VTT:n erikoistutkija Olli Pihlajamaa.

HSL, Matkahuolto, TVV Lippu- ja maksujärjestelmä, Traficom ja VTT ovat päättäneet tehdä aloitteen matkatietoryhmästä, joka lähtee yhdessä tarkentamaan toimenpiteitä ja lopulta päättämään matkatiedon keräämisen ja koonnin organisoinnista. Tavoitteena on koota Suomen toimijat konkreettiseen yhteistyöhön, jonka lopputuloksena rakennetaan kaikkia toimijoita palveleva yhteinen ratkaisu. 

”Hyvien palveluiden luomiseksi mukaan tarvitaan kattavasti eri toimijoita ja palvelun tarjoajia sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Aito yhdessä tekeminen hyödyttää kaikkia osapuolia ja mahdollistaa kuluttajille parempien palvelujen tuottamisen”, sanoo Mika Rajanen Oy Matkahuolto Ab:sta.


Lue lisää selvityksestä

Jaa
Olli Pihlajamaa
Olli Pihlajamaa
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.