Integroidun elinkaariarvioinnin (LCA) ja elinjaksokustannuslaskennan (LCC) hyödyntäminen kiertotalouden suunnittelussa

Blogit
Jyri Hanski,
Minna Räikkönen

Yksi suurimmista esteistä siirtymälle lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen on se, ettei kiertotalouden vaikutuksia yrityksiin, kansalaisiin ja koko yhteiskuntaan ole todennettu. Kiertotalous tulee ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa, jolloin innovatiivisilla suunnittelupäätöksillä voidaan merkittävästi vähentää elinjaksokustannuksia sekä tuotteiden ja palveluiden haitallisia ympäristövaikutuksia. Materiaalien ja energian käytön, päästöjen ja kokonaiselinjaksokustannusten sekä -hyötyjen arviointi ekosysteemin toimijoille tulisi olla keskeinen osa kiertotalouden suunnittelua. Elinkaariarvioinnin (Life Cycle Assessment, LCA) ja elinjaksokustannuslaskennan (Life Cycle Costing, LCC) yhdistäminen tarjoaa keinon osoittaa luotettavasti erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen moniulotteiset vaikutukset.

LCA – ovatko suunnitteluvaihtoehdot ympäristön kannalta kestäviä?

Eri suunnitteluvaihtoehtojen ympäristövaikutusten pääasiallisin arviointitapa on elinkaariarviointi (LCA). LCA tarjoaa tietoa suunnitteluvaihtoehtojen ympäristövaikutuksista (kuten ilmastonmuutoksesta ja resurssien ehtymisestä). Sen avulla voidaan suunnitella ja valita ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisemmät. Muita käyttökohteita ovat:

 • suunnitteluvaihtoehtoja koskevien oletusten testaaminen
 • suunnitelmien rajoitusten tunnistaminen ja vaihtoehtoisten lähestymistapojen löytäminen
 • tavoitteiden asettaminen käytännön toteutukselle liiketoiminnassa
 • kiertotalouden jatkuva parantaminen.

LCA:lla voidaan arvioida tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

LCA:n onnistunut käyttöönotto edellyttää eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja koko ekosysteemin inventaariotietojen keräämistä. Inventaariotiedot analysoidaan järjestelmällisesti ja muunnetaan mahdollisiksi ympäristövaikutuksiksi noudattamalla standardeita (ISO 14040-44). Järjestelmällinen elinkaarilähestymistapa on tärkeää, jotta vältyttäisiin osaoptimoinnilta (ympäristövaikutukset siirtyvät muihin elinkaaren vaiheisiin tai vaikutusluokkiin).

LCC – mitkä ovat suunnitteluvaihtoehtojen elinjaksokustannukset?

Siinä missä LCA:ssa käsitellään ympäristövaikutuksia, keskitytään elinjaksokustannuslaskennassa (LCC) puolestaan suunnitteluvaihtoehtojen elinkaaren aikaisiin taloudellisiin vaikutuksiin. LCC sisältää muun muassa työvoima- ja epäkäytettävyyskustannukset sekä tuotanto-omaisuuteen liittyvät kustannukset, joita ei oteta huomioon LCA:ssa. LCC voi sisältää myös ympäristö- ja sosiaalikustannukset niiden eri toimijoiden osalta, joita suunnitteluvaihtoehdot koskevat. Lisäksi LCC:ssä tarkastellaan kiertotalouden näkökohtia, kuten kestävyyttä, korjattavuutta, varaosien saatavuutta, kierrätettävyyttä, uusiomateriaaleja ja tuotannon sivuvirtoja kustannusnäkökulmasta. LCC:ssä vaihtoehtoja arvioidaan suhteellisten kustannusten, ajanjakson, suorituskyvyn tai käyttövarmuuden perusteella. Muita käyttökohteita ovat:

 • kustannusten pienentäminen koko arvoketjussa ja kaikissa elinkaaren vaiheissa
 • kiertotalousmallin käyttöönottopäätöksen perusteleminen, koska yrityksillä ja organisaatioilla on tarvittava tieto kustannusrakenteiden parantamisesta
 • suunnitteluvaihtoehtojen vahvuuksien ja haavoittuvuuksien visualisointi
 • oletusten epävarmuuden visualisointi
 • ja siten organisaation strategisen aseman vahvistaminen.

LCC tarjoaa arvion tuotteen, palvelun tai prosessin talous- ja kustannusvaikutuksista sen elinkaaren aikana.

Esimerkiksi siirtyminen kiertotalouden liiketoimintamalleihin edellyttää, että valmistavan teollisuuden yritykset laajentavat toiminta-aluettaan tuotteidensa ja palveluidensa koko elinkaareen. Tämä tarkoittaa, että tuotteen valmistaja ottaa kantaakseen tuotteen käyttövaiheen kustannukset asiakkaan sijasta. Näin valmistaja on erittäin motivoitunut ottamaan käyttöön kiertotalouden suunnittelun periaatteita ja menetelmiä elinjaksokustannusten pienentämiseksi koko tuotteen elinkaaren aikana, millä on myös positiivisia ympäristövaikutuksia.

Integroidun LCC–LCA-arvioinnin tarjoamien mahdollisuuksien kartoittaminen kiertotalouden suunnittelussa

LCC ja LCA ovat toisiaan täydentäviä lähestymistapoja, joita tarvitaan kiertotalouden suunnitteluvaihtoehtojen optimointiin ja ratkaisujen arvottamiseen.

LCC:n ja LCA:n integroinnin tavoitteena on optimoida suunnitteluvaihtoehtoja ympäristön ja talouden näkökulmasta.

Integration of LCC and LCA aims for optimising design alternatives from environmental and economic perspective

Olemme sitä mieltä, että integroitu lähestymistapa tarjoaa päätöksentekijöille tasapainotettua tietoa suunnitteluvaihtoehtojen valintaan ja kehittämiseen. Tulevaa tutkimusta varten visioimme yhdistetylle LCC-LCA-arvioinnille useita käyttökohteita:

 • inventaariotiedon, kuten energiankulutusta koskevan tiedon, hyödyntäminen sekä LCA:ssa että LCC:ssä
 • LCA:n tuottamien ympäristövaikutusten hyödyntäminen LCC:n syöttötietoina
 • LCA:n tuottaman ympäristöarvioinnin hyödyntäminen ympäristöystävällisimpien vaihtoehtojen valinnassa. LCC:n käyttäminen joko taloudellisesta näkökulmasta toteuttamiskelpoisimman vaihtoehdon valikoimiseen tai suunnitteluvaihtoehtojen keskeisten taloudellisten esteiden tunnistamiseen
 • LCA:n ja LCC:n yhdistäminen ja käyttäminen monikriteerisenä arviointivälineenä, jolla optimoidaan kiertotaloussuunnitteluun liittyviä päätöksiä verkkopohjaisen dashboardin avulla
 • Tuotteen, palvelun tai järjestelmän ensimmäisen elinkaaren jälkeisiin elinkaariin liittyvien vaikutusten ja kustannusten huomioonottaminen
Jaa
Jyri Hanski
Jyri Hanski
Minna Räikkönen
Minna Räikkönen
Visiomme tulevaisuudesta

Kestävien materiaalien ja kulutushyödykkeiden tarve kasvaa ympäri maailmaa. Mistä niihin tarvittavat raaka-aineet tulevat – ja riittävätkö ne?