Systeeminen muutos kohti kiertotaloutta ja kannattavaa liiketoimintaa – mutta miten?

Blogit
Juha Kortelainen,
Päivi Kivikytö-Reponen

Suomen strateginen kiertotalousohjelmaehdotus asettaa tavoitteita ja keinoja luoda kiertotaloudesta uusi Suomen talouden perusta. Globaaliin ympäristöön, kuluttamiseen sekä raaka-aineiden käyttöön ja riittävyyteen liittyvät uutiset lisääntyvät vauhdilla. Ympäristömme tila ja kulutustottumuksemme ovat kestämättömällä pohjalla ja muutos on väistämättä edessä. Kiertotalous nähdään ratkaisuna näihin haasteisiin, ja ratkaisuna kulkea kohti kestävän kehityksen tavoitteita, mutta vaatii samalla uusia näkökulmia ja toimintatapoja: systeemistä lähestymistapaa, yhdessä kehittämistä ja datan saatavuutta. Yrityksiltä vaaditaan mm. uusia ekosysteemisiä toimintatapoja, kiertotalouden mukaista suunnittelua ja pelisääntöjä datan jakamiseen ja hyödyntämiseen, sekä uusia liiketoimintamalleja. Tutkimuksella pyrimme tukemaan yrityksiä vastaamaan kiertotalouden haasteisin: Millä keinoin kiertotalousmallin pohjalta tehdään kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa? Miten tuotteiden ja tuotantoprosessien suunnittelu muutetaan kiertotalousmallin mukaisiksi?

Kiertotalous vaatii kokonaisvaltaista elinkaariymmärrystä

Kiertotalouden mukainen suunnittelu ja radikaalit uudet liiketoimintamallit vaativat systeeminäkökulmaa, laajaa ymmärrystä ja syntyvät yhteistyössä ekosysteemeissä, jossa arvon tuottaminen ja jakaminen muuttuvat. Parhaimmillaan voidaan löytää uusia kokonaisoptimiratkaisuja, joiden avulla arvonluontia voidaan parantaa kokonaisten arvoketjujen yli siitäkin huolimatta, että lyhyellä tähtäimellä kiertotalouden vaatimukset voivat jopa kasvattaa yritysten kustannuksia. Toiminta ekosysteemeissä ja liiketoimintamallien innovointi sekä niiden toimeenpano vaativat vuorovaikutusta eri toimijoiden kesken, niin suunnittelijoiden, datan hyödyntäjien kuin ympäristöasiantuntijoiden välillä, jotta ratkaisut saadaan optimoitua. Koko elinkaaren kattavat ympäristöystävälliset kiertotalousratkaisut ja niitä tukevat liiketoimintamallit tulevat merkittävästi lisäämään sisällöllisesti suunnittelun haastavuutta muun muassa tiukentuvien markkina-, ympäristö- ja viranomaisvaatimusten johdosta. Näiden asioiden ratkaisemiseksi tarvitaan yrityksissä tahtotilaa, uusia yhteiskehittämisen malleja, uutta osaamista, datan jakamista ja uusia innovatiivisia kiertotalouden suunnittelun työkaluja. Ratkaisujen systeemitason vaikutus, tuotteen tai ratkaisun elinkaaren ja sen dynamiikan ymmärtäminen ovat keskeistä uusien kiertotalouden toimintamallien suunnittelussa ja optimoinnissa.

Tuotteen suunnittelun vaatimukset ja periaatteet uusiksi yrityksissä

Kiertotalousmalli tuo systeemisen ajattelun tarpeen ja elinkaaren vaikutukset voimakkaasti esille tuotteen ja liiketoimintamallin suunnittelussa. Kiertotalous haastaa yritykset tuotteiden yhteiskehittämiseen isoissa ekosysteemeissä, sekä ymmärtämään tuotteen mahdollisuudet ja vaikutukset koko elinkaaren yli. Kiertotalous tuo lisää tarvetta suunnitella palvelut ja tuotteet vastaamaan kestävän kehityksen vaatimuksiin. Kiertotalouden ei kuitenkaan tarvitse muuttaa oleellisesti tapaa, jolla tuotteen teknistä suunnittelua, esimerkiksi tuotteen mekaniikkasuunnittelua, tehdään, ja tuotteen yksityiskohtia suunnitellaan osaksi kokonaisuutta. Tekniselle tuotesuunnittelulle on kuitenkin jatkossa voitava johtaa vaatimuksia ja reunaehtoja systeeminäkökulman huomioivista liiketoimintamalleista. Nämä suunnitteluvaatimukset voivat liittyä esimerkiksi tuotteiden materiaalien valintaan, purettavuuden huomiointiin tai arvoverkoston muiden toimijoiden toiminnan kestävyysasteen parantamiseen. Jotta samanaikaisesti voitaisiin varmistaa liiketoiminnan kannattavuus, on luotava yrityksille uusia yhteistoimintatapoja, jotka mahdollistavat koko arvoverkoston tasolla optimaalisten ratkaisuehdotusten luomisen ja vertailun.

Dataan liittyvä liiketoiminta sekä tiedon hallintaan ja käyttöön liittyvät teknologiat tarjoavat erinomaisia työkaluja kiertotalouden toteuttamiseen. Data ja digitaaliset teknologiat luovat mahdollisuuksia integroida uudella tavalla niin teknisiä, taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia näkökulmia ja muodostaa koko systeemin kannalta järkeviä kokonaisratkaisuja. Oleellisen datan tunnistaminen, saatavuus, jakaminen ja käytettävyys on yhä vain tärkeämpää, jotta datasta saadaan luotua uutta hyödyllistä tietoa. Datan avulla voidaan seurata mm. tuotteiden ja ratkaisujen elinkaarta, kiertoa, energian ja materiaalien käyttöä. Lisäksi data on oleellinen osa tuotteiden yksilöintiä ja tuotepasseja, jotka mahdollistavat tuotteiden eliniän pidentämisen ja tuotteiden ja materiaalien kierron.

Tutkimuksesta apua liiketoimintaan ja teknologiaan

VTT tarjoaa laaja-alaisena ja objektiivisena teknologian tutkimusorganisaationa tietoa ja apua yrityksille kiertotalouden haasteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien ymmärtämiseen. VTT kehittää uusia menetelmiä ja näkemystä, muun muassa siitä miten materiaalia käytetään uudelleen tuotteen suorituskyky säilyttäen, miten pidennetään tuotteen ja materiaalin käyttöikää, miten hallitaan uusiomateriaalien epäpuhtauksia jatkuvissa kierroissa. VTT:n laaja-alainen tutkimus ja kehitys luovat pohjaa kiertotalouden mahdollisuuksien ja riippuvuuksien tehokkaalle arvioimiselle sekä kiertotalouden liiketoimintamallien innovointiin ja käyttöön ottoon, suunnittelun tukemiseen ja toteuttamiseen sekä tuotteeseen ja sen käyttöön liittyvän datan hallintaan ja hyödyntämiseen.

Jaa
Marja Lintala
Marja Lintala
Technology manager
Sami Majaniemi
Sami Majaniemi
Teuvo Uusitalo
Teuvo Uusitalo
Juha Kortelainen
Juha Kortelainen
Päivi KivikytöReponen
Päivi Kivikytö-Reponen
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Kestävien materiaalien ja kulutushyödykkeiden tarve kasvaa ympäri maailmaa. Mistä niihin tarvittavat raaka-aineet tulevat – ja riittävätkö ne?