VTT:n hallinto

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on suomalainen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Yhtiön johdon vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. VTT:n emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat VTT-konsernin.

VTT:n johtamisjärjestelmä perustuu osakeyhtiölain säännöksiin ja listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. VTT:n yhtiökokouksessa omistajan eli Suomen valtion äänivaltaa käyttää työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

VTT-konserni

VTT-konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi kolme VTT:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä:

Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 188 miljoonaa euroa ja liiketulos -1,1 miljoonaa euroa. Emoyhtiöllä oli vuonna 2023 yhteensä 1 135 asiakasta. Emoyhtiön liikevaihdosta 55 % kertyi Suomesta ja 45 % ulkomailta. Vuoden 2023 lopussa VTT työllisti 2 355 henkilöä, jotka edustivat 59:ää eri kansalaisuutta. 86 %:lla heistä on korkeakoulututkinto. Suomen kansallinen metrologialaitos ja mittanormaalilaboratorio MIKES on osa VTT:tä. Lue lisää toiminnastamme vuosikertomuksista.
 

Avainlukuja*

 

 

2023

2022

2021

Henkilöstömäärä

2 355

2 213

2 093

tohtoreita tai lisensiaatteja

32 %

32 %

32 %

eri kansalaisuutta

59

55

51

Asiakasta

1 135

1 190

1 160

joista yksityisen sektorin kotimaan  
ja ulkomaan asiakkaita

 945

1 005

1 005

Kokonaistuotot, joista

284 M€

261 M€

254 M€

liikevaihto

188 M€

165 M€

154,2 M€

valtionavustus

89,1 M€

85 M€

85,1 M€

liiketoiminnan muut tuotot

7,1 M€

11 M€

14,4 M€

Liiketulos

-1,1 M€

4,9 M€

14 M€

Oikaistu vertailukelpoinen liiketulos

-681 k€

2,3 M€

7,3 M€

Tilikauden tulos

5,5 M€

4,4 M€

12,1 M€

Omavaraisuusaste

74,7 %

70,2 %

69,5 %

Liikevaihdostamme tulee ulkomailta

45 %

43 %

45 %

Patenttiperhettä

450

~400

430

Kasvihuonekaasupäästöt,   
hiilidioksidiekvivalenttitonnia

6 727

5 786

4 835

*Luvut ovat VTT-konsernin v. 2023 lukuja.  
Lisätietoa vuosikertomuksistamme.

Hallintomalli

VTT on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö. 

Yhtiökokous on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ylin päättävä elin, ja se valitsee hallituksen ja tilintarkastajan.

Hallitus ja toimitusjohtaja johtavat VTT-konsernia. Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Hallituksen tehtävä on mm. valvoa yhtiön strategian toteuttamista ja vastata operatiivisen toiminnan tuloksellisuudesta.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajan päätöksentekoa.

Lue lisää VTT:n noudattamista hyvän hallinnon periaatteista ja viestintämme periaatteista.

VTT:n toimintapolitiikka

VTT:n päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet. Eettiset normimme ovat

  • puolueettomuus
  • luotettavuus
  • rehellisyys
  • vastuullisuus.

Olemme sitoutuneet avoimen julkaisemisen periaatteeseen: VTT:llä tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee lähtökohtaisesti olla avoimesti saatavilla.

Avoimen tieteen periaatteet

VTT on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, ja VTT tukee ja edistää avoimen tieteen tutkimuskäytäntöjä, joiden mukaan tutkijat laativat ja dokumentoivat tutkimuksensa huolellisesti ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tutkimuksen tulokset ja tulkinnat julkaistaan avoimesti ja läpinäkyvästi luottamuksellisuusnäkökulmat huomioiden.

Avoimen tieteen periaatteet kattavat avoimet julkaisut ja datan. Tutkimuksen avoimet prosessit ja muut avoimen tieteen osa-alueet jätetään toistaiseksi tämän linjauksen ulkopuolelle.

Avoin julkaiseminen

Noudatamme avoimen julkaisemisen periaatetta, ja sen mukaisesti VTT:llä tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee lähtökohtaisesti olla avoimesti saatavilla. Kustantajan ehdot ja muut erillissopimukset voivat kuitenkin rajoittaa avoimuutta. Omissa julkaisusarjoissamme ilmestyvät julkaisut ovat vapaasti saatavilla. Kaikkien VTT:läisten julkaisujen tiedot tallennetaan tutkimustietojärjestelmään avoimine linkkeineen, jos suinkin mahdollista. Tutkimustietojärjestelmä on käytettävissä osoitteessa cris.vtt.fi.

Suosimme avoimia kanavia. Artikkelit voidaan saattaa avoimeksi täysin avoimella mallilla (Gold Open Access) tai rinnakkaistallentamalla (Green Open Access). Julkaisukanavaksi valitaan laadullisesti ja vaikuttavuudeltaan paras vaihtoehto. Kirjoittajat valitsevat sopivan mallin niin projektin kuin kustantajien, yhteistyökumppanien ja rahoittajien tavoitteiden ja sopimusehtojen mukaisesti.

Pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan säilyttämään julkaisun oikeudet itsellämme jatkokäytön helpottamiseksi. Jatkokäyttöä varten suositellaan Creative Commons -lisenssiä CC BY 4.0.

Avoin data

Avoimella datalla viitataan tässä projekteissa syntyvään digitaaliseen tausta-aineistoon. Tiedon hallinnassa ja avaamisessa noudatamme kansainvälisiä FAIR-periaatteita:

  • Findable
  • Accessible
  • Interoperable
  • Re-usable

Tavoitteenamme on avata tutkimusdata, joka liittyy tieteellisiin artikkeleihin ja muihin avoimesti julkaistuihin tutkimustuloksiin ja joka on tuotettu julkisesti rahoitetuissa projekteissa. Datan avaamisessa VTT on niin avoin kuin mahdollista, mutta pitää tiedot niin luottamuksellisena kuin välttämätöntä.

Peruslähtökohtana ovat aina hyvän tieteellisen tavan mukaiset eettiset periaatteet. Kussakin tutkimusprojektissa sovitaan aina tapauskohtaisesti sekä datan avaaminen että avaamiseen liittyvät sopimus- ja lainsäädäntörajoitteet. Noudatamme tietosuoja- ja muuta lainsäädäntöä ja kunnioitamme yhteistyökumppaniemme kanssa sovittuja sopimusehtoja. Lisäksi oma IPR-ohjeistuksemme ja muut kaupalliset näkökohdat voivat tapauskohtaisesti vaikuttaa datan avaamiseen.

Huolehdimme aineistojen löydettävyydestä viemällä datan metatiedot tai linkit metadataan tutkimustietojärjestelmään aina, kun se on mahdollista.

Aineistonhallintasuunnitelmissa esitetään dataan liittyvät olennaisimmat tiedot: aineiston kerääminen, käsittely sekä omistajuus, julkaiseminen ja käyttöoikeudet. Lisäksi kuvataan datan elinkaari, luottamuksellisen aineiston käsittely ja datan hävittäminen.