VTT:n hallinto

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on suomalainen, valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Yhtiön johdon vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. VTT:n emoyhtiö ja sen tytäryhtiöt muodostavat VTT-konsernin.

VTT:n johtamisjärjestelmä perustuu osakeyhtiölain säännöksiin ja listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Osakeyhtiön ylin päättävä elin on yhtiökokous. VTT:n yhtiökokouksessa omistajan eli Suomen valtion äänivaltaa käyttää työ- ja elinkeinoministeriö (TEM).

Hallintomalli

VTT on Suomen valtion omistama yhtiö, jonka omistajaohjaajana toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Lisätietoa VTT:stä yhtiönä.

Yhtiökokous on Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ylin päättävä elin, ja se valitsee hallituksen ja tilintarkastajan.

VTT-konsernia johtavat emoyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää hallitus. Hallituksen tehtävä on mm. valvoa yhtiön strategian toteuttamista ja vastata operatiivisen toiminnan tuloksellisuudesta.

Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajan päätöksentekoa.

Arvot ja toimintaperiaatteet

VTT:n päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet.

Arvomme ovat 

 • kunnioitus
 • yhdessä
 • intohimo
 • edelläkävijyys.

Eettiset normimme ovat

 • puolueettomuus
 • luotettavuus
 • rehellisyys
 • vastuullisuus.

Olemme sitoutuneet avoimen julkaisemisen periaatteeseen: VTT:llä tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee lähtökohtaisesti olla avoimesti saatavilla.
 

Lue lisää noudattamistamme avoimen tieteen käytännöistä:

Avoimen tieteen periaatteet

VTT on sitoutunut noudattamaan hyvää tieteellistä käytäntöä, ja VTT tukee ja edistää avoimen tieteen tutkimuskäytäntöjä, joiden mukaan tutkijat laativat ja dokumentoivat tutkimuksensa huolellisesti ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Tutkimuksen tulokset ja tulkinnat julkaistaan avoimesti ja läpinäkyvästi luottamuksellisuusnäkökulmat huomioiden.

Avoimen tieteen periaatteet kattavat avoimet julkaisut ja datan. Tutkimuksen avoimet prosessit ja muut avoimen tieteen osa-alueet jätetään toistaiseksi tämän linjauksen ulkopuolelle.

Avoin julkaiseminen

Noudatamme avoimen julkaisemisen periaatetta, ja sen mukaisesti VTT:llä tuotettujen tieteellisten julkaisujen tulee lähtökohtaisesti olla avoimesti saatavilla. Kustantajan ehdot ja muut erillissopimukset voivat kuitenkin rajoittaa avoimuutta. Omissa julkaisusarjoissamme ilmestyvät julkaisut ovat vapaasti saatavilla. Kaikkien VTT:läisten julkaisujen tiedot tallennetaan tutkimustietojärjestelmään avoimine linkkeineen, jos suinkin mahdollista. Tutkimustietojärjestelmä on käytettävissä osoitteessa cris.vtt.fi.

Suosimme avoimia kanavia. Artikkelit voidaan saattaa avoimeksi täysin avoimella mallilla (Gold Open Access) tai rinnakkaistallentamalla (Green Open Access). Julkaisukanavaksi valitaan laadullisesti ja vaikuttavuudeltaan paras vaihtoehto. Kirjoittajat valitsevat sopivan mallin niin projektin kuin kustantajien, yhteistyökumppanien ja rahoittajien tavoitteiden ja sopimusehtojen mukaisesti.

Pyrimme aina mahdollisuuksien mukaan säilyttämään julkaisun oikeudet itsellämme jatkokäytön helpottamiseksi. Jatkokäyttöä varten suositellaan Creative Commons -lisenssiä CC BY 4.0.

Avoin data

Avoimella datalla viitataan tässä projekteissa syntyvään digitaaliseen tausta-aineistoon. Tiedon hallinnassa ja avaamisessa noudatamme kansainvälisiä FAIR-periaatteita:

 • Findable
 • Accessible
 • Interoperable
 • Re-usable

Tavoitteenamme on avata tutkimusdata, joka liittyy tieteellisiin artikkeleihin ja muihin avoimesti julkaistuihin tutkimustuloksiin ja joka on tuotettu julkisesti rahoitetuissa projekteissa. Datan avaamisessa VTT on niin avoin kuin mahdollista, mutta pitää tiedot niin luottamuksellisena kuin välttämätöntä.

Peruslähtökohtana ovat aina hyvän tieteellisen tavan mukaiset eettiset periaatteet. Kussakin tutkimusprojektissa sovitaan aina tapauskohtaisesti sekä datan avaaminen että avaamiseen liittyvät sopimus- ja lainsäädäntörajoitteet. Noudatamme tietosuoja- ja muuta lainsäädäntöä ja kunnioitamme yhteistyökumppaniemme kanssa sovittuja sopimusehtoja. Lisäksi oma IPR-ohjeistuksemme ja muut kaupalliset näkökohdat voivat tapauskohtaisesti vaikuttaa datan avaamiseen.

Huolehdimme aineistojen löydettävyydestä viemällä datan metatiedot tai linkit metadataan tutkimustietojärjestelmään aina, kun se on mahdollista.

Aineistonhallintasuunnitelmissa esitetään dataan liittyvät olennaisimmat tiedot: aineiston kerääminen, käsittely sekä omistajuus, julkaiseminen ja käyttöoikeudet. Lisäksi kuvataan datan elinkaari, luottamuksellisen aineiston käsittely ja datan hävittäminen.