Yhteiskunnan murroksessa tarvitaan metrologiaa – EU:n metrologiakumppanuus vastaa tarpeeseen ja kutsuu yritykset mukaan

Artikkelit
Martti Heinonen

Metrologia on yksi peruspilareista, joiden päälle yhteiskunnan hyvinvointia ja tulevaisuutta rakennetaan. Esimerkiksi digitalisaation ja vihreän siirtymän tueksi tarvitaan uusia metrologisia ratkaisuja. Pian käynnistyvä EU:n metrologiakumppanuus pyrkii lisäämään alan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Suomi on yksi kumppanuuden osallistujamaista ja VTT MIKES koordinoi Suomen kansallista osallistumista.

Metrologia varmistaa mittaustiedon luotettavuutta ja kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Euroopassa tätä tehtävää hoitavat kansalliset metrologialaitokset, Suomessa VTT MIKES. Laitosten yhteistyötä koordinoi Euroopan alueellinen metrologiaorganisaatio EURAMET. Euroopan kansallisilla metrologialaitoksilla ja sopimuslaboratorioilla on EURAMETin kautta pitkä traditio yhteistyöstä, jolla osapuolet auttavat toisiaan kansallisten tavoitteiden saavuttamisessa ja korkean tieteellisen tason ylläpidossa.

Eurooppalaisen metrologian ajankohtainen haaste on kilpailukykyisten infrastruktuurien kehittäminen. Tämä edellyttää kansallisilta metrologialaitoksilta yhä laajempaa yhteistyötä ja resurssien jakamista. 

”EURAMETin keskeisin tavoite on auttaa eurooppalaisia metrologialaitoksia kehittämään globaalisti kilpailukykyistä integroitua mittausinfrastuktuuria, joka palvelee yrityksiä ja yhteiskuntaa. Teknisen infrastruktuurin ohella tämä tarkoittaa ’pehmeää’ infrastruktuuria, kuten mittauksiin liittyviä palveluja, säätelyä, tieteellistä osaamista ja prosesseja”, valottaa EURAMETin pääsihteeri Mikko Merimaa, joka on aiemmin työskennellyt VTT:llä. 

Metrologiakumppanuus tähtää vaikuttavuuteen

Pian käynnistyvä EU:n metrologiakumppanuus on tärkeä työkalu yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sen avulla Eurooppaan on tarkoitus luoda taloudellisesti kestävä ja tieteellisesti erinomainen, koordinoitu metrologiajärjestelmä, joka kuroo umpeen investointikuilua Euroopan ja kilpailijamaiden välillä. 

”Tämä tarkoittaa, että Euroopan kansallisten metrologialaitosten on erikoistuttava älykkäästi ja investoitava uusiin kyvykkyyksiin yhtenäisesti. Esimerkiksi USA:ssa ja Kiinassa on kussakin vain yksi metrologian laitos, eikä päällekkäisiä toimintoja. Euroopassa tulisi vielä tehostaa resurssien yhteiskäyttöä”, Merimaa selvittää.

Kumppanuudella pyritään myös varmistamaan, että huippuluokan metrologinen osaaminen johtaa tuotteisiin, prosesseihin, palveluihin tai keksintöihin, jotka tuottavat kilpailuetua yrityksille ja niiden ekosysteemeille. Lisäksi tarkoitus on lisätä metrologian yhteiskunnallista vaikuttavuutta esimerkiksi politiikkatoimien, standardien ja määräysten täytäntöönpanoon haasteisiin liittyen. 

Suomalainen yhteiskunta ja teollisuus voivat hyödyntää ratkaisuja, joita EU:n metrologiakumppanuudessa luodaan yhdessä. Kumppanuus tarjoaa lisäksi suomalaisille yrityksille rajapinnan eurooppalaisiin verkostoihin, joista ne voivat löytää yhteistyökumppaneita, asiakkaita, tarpeita ja uusia markkinoita.

Metrologia tukee digitalisaatiota ja vihreää siirtymää

Digitaalinen murros ja vihreä siirtymä muuttavat yhteiskuntaamme, samoin kuin niihin kytkeytyvät kiertotalous, neljäs teollinen vallankumous sekä terveysteknologioiden murros. Näihin kaikkiin tarvitaan uusia metrologisia ratkaisuja ja infrastruktuureja.

”Digitaalinen murros muuttaa tapaa, jolla mittausdataa käsitellään: ennen mittaustulokset saatiin yhdeltä laitteelta, nyt laitteet kommunikoivat keskenään ja pilvilaskenta-alustojen kanssa. Tämän vuoksi tarvitaan esimerkiksi uusia keinoja varmistaa tulosten jäljitettävyys”, Merimaa kuvailee.

Vihreä siirtymä merkitsee puolestaan, että lainsäädäntö perustuu enenevissä määrin mittauksiin. Ympäristön tilaa ja muutoksia on pystyttävä mittaamaan niin luotettavasti, että tulosten perusteella voidaan tehdä päätöksiä ja politiikkatoimia.

Luotettava mittaus on teollisuuden perusedellytys

Suomessa VTT MIKES kehittää metrologian palveluita ja osaamista teollisuudelle ja yhteiskunnalle. Tarkkaa ja luotettavaa mittausta tarvitaan toimialasta riippumatta kaikkialla teollisuudessa niin prosessien ohjaukseen, ympäristövaikutusten osoittamiseen kuin vaikkapa tuotteiden hinnoitteluun. Lisäksi mittausten luotettavuus on ratkaiseva tekijä esimerkiksi mittalaitevalmistajien kilpailukyvyn kannalta.

VTT MIKES tekee maailman johtavaa metrologian tutkimusta. Se kehittää hankkeissaan erityisesti sellaista mittaustekniikkaa, jossa tarvitaan osoitettavissa olevaa luotettavuutta ja mittaustarkkuutta sekä tehokkaampaa laadunvarmistusta ja kalibrointia. 

”Tällaista tekniikkaa tarvitaan mm. ilmastopäästöjen monitoroinnissa, materiaalien kiertotaloudessa, energiaratkaisuissa, älykkäissä kaupungeissa ja liikenteessä ja myöhemmin kvanttiteknologiassa”, VTT MIKESin johtaja Martti Heinonen listaa. ”Näillä sektoreilla ratkaistaan yhteiskunnan merkittäviä haasteita. Tässä tarvitaan sekä metrologiaa että yritysten ja tutkimuslaitosten laajaa yhteistyötä.”

Yritykset mukaan kumppanuushankkeisiin

EU:n metrologiakumppanuuden mahdollistava lainsäädäntö astui voimaan 1.12.2021 Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston päätöksillä. Heti tämän jälkeen hyväksyttiin kumppanuuden ensimmäinen työohjelma vuodelle 2021. EURAMETin jäsenet ovat rahoittaneet valmistelua, jotta kumppanuus käynnistyisi mahdollisimman nopeasti.

Metrologiakumppanuus kestää vuoteen 2030 ja sen laajuus on vähintään 650 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 300 miljoonaa euroa tulee EU-komissiolta ja loppuosa jäsenmailta. Kumppanuuden toteuttamisen ehtoja ja yksityiskohtia täsmennetään parhaillaan, ja sopimus allekirjoitettaneen keväällä 2022. 

Suomi on yksi kumppanuuden osallistujamaista ja VTT MIKES koordinoi Suomen kansallista osallistumista. Suomella on kohtalaisen suuri rooli kumppanuuden tutkimushankkeissa ja mukana on sekä yrityksiä ja tutkimuslaitoksia ulkoisina partnereina että mittanormaaleja ylläpitäviä laitoksia sisäisinä partnereina.

Yritykset ovat tervetulleita mukaan kumppanuushankkeisiin ja niiden tarpeiden määrittelyyn. Tulevan haun konsultointivaihe aukeaa tammikuussa, ja siinä kootaan tietoa metrologiaan liittyvistä tarpeista. Varsinainen haku hankkeisiin ja konsortioihin aukeaa myöhemmin. Kattavat tiedot tulevista hauista löytyvät EURAMETin verkkosivuilta, ja VTT MIKES opastaa yrityksiä hankkeisiin hakeutumisessa. 

Kiinnostaako metrologiakumppanuus? Ota yhteyttä

Jaa
Martti Heinonen
Martti Heinonen
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.