Yhdessä osallisuuteen – VTT:n systeemidynaamisen mallinnuksen ja palvelumuotoilun vauhdittamana

Referenssit

Kaupunkien ja kaupunkiyhteisöjen kasvaviin hyvinvoinnin, tuottavuuden ja vaikuttavuuden haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan uudenlaisia, monialaisia palvelumalleja sekä yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Rovaniemellä, julkisen ja kolmannen sektorin integraatiomalleja kehittävä, pilotoiva ja toteuttava Yhdessä osallisuuteen (ESR) -hanke hyödynsi VTT:n systeemimallinnus- ja palvelumuotoiluosaamista monialaisten palvelukonseptien muotoilussa sekä yhteisöllisen toiminnan vaikuttavuuden mallintamisessa.

Lyhyesti

Julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä tukea heikoimmassa asemassa oleville nuorille

Monialaisten palvelumallien ja -konseptien muotoilulla yhteistä näkemystä läpi palvelukentän

Systeemimallinnuksen avulla ymmärrystä vaikuttavuuden mekanismeista nuorten elämässä

 

Kaupunkikontekstissa on käynnissä laajempi siirtymä ja toimintamallien murros kohti palveluajattelua, jossa arvoa ja hyvinvointia tuotetaan tiiviissä yhteistyössä kuntalaisten ja kaupunkiyhteisön toimijaverkostojen kanssa. Siirtymän keskeisenä tavoitteena on hyvinvoinnin ja kestävän kasvun mahdollistaminen yhteisön monimuotoisia tarpeita tukien sekä eri toimijoiden kyvykkyyksiä ja resursseja ketterästi hyödyntäen. Uudenlaisia yhteisöllisiä toimintatapoja tarvitaan sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa että päivittäisessä palvelutyössä asiakkaiden parissa. Kaupunkiyhteisöjen kohtaamat yhteiskunnalliset ongelmat ovat monimutkaisia ja systeemisiä, eikä niihin ole olemassa yksinkertaisia ratkaisuja. Muutoksen johtamiseen tarvitaan ihmislähtöisiä työkaluja sekä ymmärrystä päätösten ja toiminnan kokonaisvaltaisista, systeemisistä vaikutuksista. Palvelumuotoilun ja systeemimallinnuksen menetelmiä yhdistelevä lähestymistapa tarjoaa tähän hyvät lähtökohdat.

Matalan kynnyksen palveluita julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä

Rovaniemen alueella toimiva, Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Yhdessä osallisuuteen -hanke on ollut osaltaan ansiokkaasti edistämässä tätä palveluajatteluun ja monialaiseen yhteistyöhön pohjautuvaa toimintatapaa. Hankkeessa on kehitetty, pilotoitu ja toteutettu integraatiomalleja, joissa julkinen ja kolmas sektori toteuttavat matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluita heikoimmassa asemassa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten tukemiseksi. Hankkeen toimintaan osallistuvilla, koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevilla nuorilla on usein työttömyyden lisäksi myös muita haasteita, jotka vaikeuttavat opiskelu- ja työllistymispolulla etenemistä. Tiiviin, osallistavan sekä nuorten henkilökohtaisiin tarpeisiin pureutuvan moniammatillisen yhteistyön avulla pyritään entistä tehokkaammin tavoittamaan kohderyhmän nuoria sekä tukemaan heitä eteenpäin kohti koulutus- ja työelämäpolkuja.

Keväällä 2020 hanketiimin ydintoimijat, Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemi, Nuorten Ystävät Ry:n sekä Rovaniemen kaupunki toteuttivat kuusiviikkoisen yhteistyöprojektin VTT:n systeemimallinnus- ja palvelumuotoiluosaajien kanssa. Projektin tavoitteena oli kiteyttää hankkeen monialaisia ja asiakaskeskeisiä palvelumalleja sekä mallintaa toiminnan vaikuttavuutta ja roolia alueen laajemmassa palvelukentässä. VTT:n projektitiimin muodostivat VTT:n Smart City -asiantuntijat Henri Wiman ja Peter Ylén sekä VTT Design -tiimin Tatu Vienamo ja Asko Kokkonen. Projekti jakautui kolmeen kahden viikon mittaiseen vaiheeseen:

Yhdessä osallisuuteen prosessikaavio

Hankkeen asiakkaat, valmentajat ja sidosryhmät mukana muotoilutyössä

Vaikka Yhdessä osallisuuteen -hanke jo itsessään oli eri sidosryhmiä ja nuoria kehitystyöhön ja päivittäiseen toimintaan osallistava, tarjosi hankkeen jälkimmäisen vuoden keväälle ajoitettu palvelumuotoiluprojekti oivallisen alustan intensiiviselle yhteiskehittämiselle ja jaetun näkemyksen rakentamiselle. Projektin aikana VTT:n systeemimallinnus- ja palvelumuotoilutiimi haastatteli kohderyhmän edustajia, hanketiimin yksilö- ja ryhmävalmentajia sekä keskeisiä sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. Haastatteluissa osallistujat kertoivat avoimesti kokemuksistaan Yhdessä osallisuuteen -hankkeen yksilö- ja ryhmävalmennuksesta sekä monialaisen yhteistyön keskeisistä hyödyistä ja haasteista Rovaniemen palvelukentässä.

Haastatteluiden avulla rakennetun ymmärryksen pohjalta VTT valmisteli kaksi laajempaa, verkkoympäristöön ja etätyöskentelyyn räätälöityä, osallistavaa työpajaa. Työpajoissa Yhdessä osallisuuteen -hanketiimi ja sen keskeiset sidosryhmät tuotiin ohjatusti yhteen muotoilemaan näkemystä yhteisistä toimintatavoista, palvelupoluista, eri toimijoiden rooleista sekä vaikuttavuuden tavoitteista ja mekanismeista.

Yhteistä ymmärrystä rakentamassa systeemimallinnuksen ja palvelumuotoilun avulla

Laajempien, osallistavien työpajojen ohella VTT edisti palvelumallien ja toimintatapojen muotoilua ja mallinnusta tiiviissä yhteistyössä hankkeen ydintiimin kanssa läpi kuusiviikkoisen projektin. Käyttäjäprofiilien ja -polkujen, toimijakarttojen sekä systeemidynaamisten mallien avulla päästiin tarkastelemaan palvelumallien yksityiskohtaista rakennetta sekä suhdetta kohderyhmän nuorten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn vaikuttaviin vipumuuttujiin. Lähestymistapa auttoi rakentamaan ymmärrystä eri toimijoiden roolista yhteisen, nuorten elämäntilanteen ja toimintakyvyn ympärille rakennetun palvelupolun varrella.

Palvelumuotoilu ja systeemimallinnus selkeytti hienolla ja selkeällä tavalla hankkeessa toteutettuja vaikuttavia toimintamalleja ja palvelupolkuja. Nuorten näkökulmat syventävät ymmärrystä nuorten palvelukentän tarpeista ja haasteista. Palvelumuotoiluprojektin oivalluksien avulla pystymme nyt ja tulevaisuudessa rakentamaan nuorille tukevia ja turvallisia polkuja elämässä eteenpäin yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa muuttuviin nuorten tarpeisiin.
Minna Kestilä-Suopajärvi, Projektipäällikkö, yksikön esihenkilö Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi

Laajempaa, positiivista kehitystä ja jatkuvuutta tukemassa

Kaupunkikontekstin moniulotteisiin ja systeemisiin haasteisiin vastaaminen vaatii uusia – eri osaamisalueita yhdisteleviä menetelmiä, pitkäjänteistä otetta ja avoimuutta yhteistyölle läpi laajan palvelukentän. Yhdessä osallisuuteen palvelumuotoiluprojektin aikana rakentunut yhteinen ymmärrys ja konkreettiset mallit toimivat keskustelun tukea kaupunkiyhteisön päätöksenteon foorumeilla ja rakentavat jatkuvuutta yhteiselle toimintatavalle myös tulevaisuutta silmällä pitäen.

VTT:llä haluamme olla tukemassa kaupunkeja ja kaupunkiyhteisöjä siirtymässä kohti uudenlaisia, yhteisöllisiä toimintamalleja sekä palveluiden tuotannossa että uuden kehittämisessä. Tiiviissä yhteistyössä pystymme ratkaisemaan sekä nykyisiä että tulevaisuuden haasteita – hyvinvointia ja elinvoimaa yhteisöissä ja yhteiskunnassa rakentaen.

Jaa
Kirsi Kotilainen
Kirsi Kotilainen
Solution Sales Lead, Smart Energy and Built Environment
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.