VTT:n vuosi 2022: Asiakastoimeksiantojen määrä kasvoi, asiakastyytyväisyys pysyi erittäin hyvänä

Uutiset, Yhtiötiedotteet

VTT:n tulokset vuodelta 2022 olivat vahvat, vaikka maailma ympärillä koki ennakoimattomia muutoksia. Asiakkaat kokevat, että VTT:n kanssa tehdyt projektit tuottavat niille asetut tavoitteet hyvin, ja ovat valmiita suosittelemaan yhteistyötä VTT:n kanssa. Taloudellisesti vuosi meni odotusten mukaisesti, mikä mahdollistaa investoinnit osaamiseen ja tutkimusinfrastruktuuriin jatkossakin.

Asiakastoimeksiantojen myynti kasvoi 14 %, ja yhdessä asiakkaiden kanssa pystyimme rakentamaan kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Sekä koti- että ulkomaiset asiakkaat tekivät uusia tutkimusavauksia ilmastonmuutoksen, energiatehokkuuden, hiilineutraaliuden, ruuan riittävyyden ja kvantti- ja avaruusteknologian aloilla. Kvanttiteknologia otti vuonna 2022 selkeästi uusia askeleita kaupallisessa mielessä, toi uusia tutkimusavauksia ja asiakkuuksia sekä yhteisrahoitteisina että suorina toimeksiantoina. Turvallisuuteen ja avaruuteen liittyvät avaukset lisääntyivät geopoliittisen epävakauden ja globaalien, kunnianhimoisten teknologisten tavoitteiden myötä.

”Kriisien keskellä tiede ja tutkimus ovat osoittaneet tärkeytensä konkreettisesti: ne luovat ratkaisuja ja tuovat toivoa ennakoimattomassa maailmassa”, toteaa toimitusjohtaja Antti Vasara. ”Toimintaympäristö muuttui rajusti, ja odotettu pandemian jälkeinen talouskasvu hiipui sodan, energiakriisin ja inflaation myötä.” 

VTT pystyi reagoimaan nopeasti toimintaympäristön muutoksiin, ja viime vuosien hyvä kehitys palvelujen kysynnässä jatkui. ”Vuosi 2022 oli VTT:lle erittäin hyvä, ja asiakaspalaute säilyi erinomaisena”, Vasara jatkaa.

Konsernin tilikauden tulos 4,4 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liiketulos pysyi voitollisena

Konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 165 miljoonaa euroa (vuonna 2021: 154 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 96 miljoonaa euroa (99 miljoonaa euroa), ja ne koostuivat pääosin valtionavustuksista. Emoyhtiön liikevaihto oli kaikkiaan 164 miljoonaa euroa (154 miljoonaa euroa), ja siitä 94 miljoonaa euroa kertyi strategisesta tutkimuksesta (87 miljoonaa euroa) ja 70 miljoonaa euroa liiketaloudellisin perustein tapahtuvasta tutkimuksesta (67 miljoonaa euroa). Emoyhtiön liikevaihto kasvoi kaikilla sektoreilla, voimakkaimmin kotimaisella julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Konsernin liiketulos oli 5 miljoonaa (14 miljoonaa euroa). Muutos johtuu muun muassa erityiserien pienemmästä tuloutuksesta ja kustannusten kasvusta erityisesti matkustuksessa. Konsernin oikaistu vertailukelpoinen liiketulos pysyi voitollisena ja oli 2 miljoonaa euroa (7 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos oli 4 miljoonaa euroa (12 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste koheni hieman eli edellisvuoden 69,5 %:sta 70,2 %:iin.

Uusia spin-off-yrityksiä syntyi VTT LaunchPad -yrityshautomon kautta kaksi: Onego Bio ja The Warming Surfaces Company. Ne kaupallistavat VTT:llä syntynyttä tutkimusta ja teknologiaa: ”Työmme tulokset näkyvät siis myös näiden spin-off-yritystemme kautta”, Antti Vasara sanoo.

Yhden tytäryhtiön, VTT SenseWayn, liiketoiminta lakkautettiin. Yhtiö perustettiin vuonna 2019 kasvuyhtiöksi vahvistamaan yritysten kilpailukykyä autonomisilla ratkaisuilla. Toimintaympäristö muuttui kuitenkin merkittävästi koronapandemian aikana. Lisäksi Ukrainan sota pakotti muuttamaan yhtiön suuntaa, eivätkä kasvunäkymät enää vastanneet odotuksia.

Emoyhtiöllä oli vuonna 2022 yhteensä 1 190 asiakasta, joista valtaosa edusti yksityistä sektoria: 680 kotimaasta ja 325 ulkomaisia. Loput 185 asiakasta olivat julkiselta sektorilta sekä Suomesta että ulkomailta. Emoyhtiön liikevaihdosta julkisen sektorin tuottoja oli 58 % ja yksityisen sektorin tuottoja 42 %, eli osuudet pysyivät samoina kuin vuonna 2021. Liikevaihdosta 57 % kertyi kotimaasta ja 43 % ulkomailta (55 % ja 45 %). Emoyhtiön tilikauden tulos oli 3,7 miljoonaa euroa (11,6 miljoonaa euroa).

VTT:n toiminnan vaikuttavuudesta kertoo erinomaisena pysynyt asiakastyytyväisyys: asiakkaidemme arvosana projektin toteuttamisesta on 4,2 (asteikolla 1–5). Suositteluindeksi (NPS, net promoter score) on puolestaan 70 (asteikolla -100 – +100). 

Huippuammattilaiset kokevat työnsä merkitykselliseksi monimuotoisessa työyhteisössä

VTT:n vastuullisuuden keskiössä ovat asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kehitetyt kestävät ratkaisut, ja yhtä tärkeää on kehittää oman toiminnan vastuullisuutta kunnianhimoisesti. ”Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on kunnianhimoinen ja edellyttää meiltä määrätietoista työtä päästöjen vähentämiseksi”, toimitusjohtaja Antti Vasara kertoo. ”Olemme vieneet vastuullisuustyötämme systemaattisesti eteenpäin, ja siitä on tullut entistä kokonaisvaltaisempaa ja tavoitteellisempaa. Meillä on monimuotoinen työyhteisö – meitä on esimerkiksi yli 50:tä kansalaisuutta – ja viime vuonna käynnistimme VTT:n laajuisen työn monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden kehittämiseksi edelleen. Lisäksi aloimme esimerkiksi kerätä dataa siitä, miten oma- ja yhteisrahoitteiset projektit kohdistuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin eli SDG:ihin.” 

VTT:n arvioidut kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat odotetusti hieman muun muassa pandemiaan liittyneiden matkustusrajoitusten purkamisen takia: vuonna 2022 kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 5 786 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, kun ne edellisvuonna olivat olleet 4 835 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Päästöjen määrä on kuitenkin murto-osa vuoden 2020 ja sitä edeltäneestä tasosta, jolloin ne olivat 17 000–22 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin luokkaa. Hyvä kehitys johtuu pääosin siitä, että VTT siirtyi vuoden 2021 alusta ostamaan alkuperätakuulla varmennettua uusiutuvaa sähköä toimitiloihinsa. Vuosina 2021 ja 2022 tällaisen sähkön osuus oli 93 % sähkönkulutuksesta. Lisäksi entistä useampi VTT:n toimitiloista käyttää uusiutuvaa tai vähäpäästöistä kaukolämpöä.

”VTT:läiset kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä globaalien haasteiden ratkomiseksi, ja henkilöstökyselymme tulokset olivat erittäin hyvät”, Antti Vasara iloitsee. ”Henkilöstömme sitoutuneisuus sekä ilo oppia ja oivaltaa aina uutta vakuuttaa minut joka päivä siitä, että meillä on kaikki valmiudet vastata jatkossakin toimintaympäristön muutoksiin ja saada aikaan vaikuttavia tuloksia. Kiitän sydämeni pohjasta kaikkia VTT:läisiä, asiakkaitamme ja kumppaneita menestyksekkäästä vuodesta – tästä on hyvä jatkaa.”

Vuoden 2022 tuloksia on koottu verkkosivuilla julkaistuun vuosi- ja vastuullisuusraporttiin. Vastuullisuusraportointiin sisältyy GRI-taulukko ja sidosryhmätaulukko. Liitteinä ovat tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys verojalanjäljestä, hallinnosta, palkoista ja palkkioista.

Voittoa tavoittelemattomana, riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena emoyhtiö-VTT:n erityistehtävä on edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. VTT:stä säädetyn lain mukaisesti yhtiön mahdollinen voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen. VTT-konserniin kuului tilikauden lopussa emoyhtiön lisäksi neljä VTT:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä: VTT Ventures Oy, VTT International Oy, VTT SenseWay Oy ja VTT Holding Oy.

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara