VTT kehittää ohjelmistotyökalua tuotantolaitoksen ympäristökuormituksen jatkuvaan seurantaan

Uutiset, Lehdistötiedote

Tulevaisuudessa esimerkiksi paperikonetta voidaan ohjata myös sen aiheuttaman hiilijalanjäljen perusteella. VTT kehittää online-elinkaariarviointiin ohjelmistotyökalua, joka tarjoaa tuotantolaitteen tai kokonaisen tehtaan operaattoreille tietoa toimenpiteiden vaikutuksista tuotannon ja tuotteen ympäristökuormitukseen.

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkeneminen kannustavat yrityksiä selvittämään, miten niiden tuotteet ja palvelut kuormittavat ympäristöä koko elinkaarensa aikana. Menetelmiä on esimerkiksi hiilijalanjäljen, vesistöjen happamoitumisen tai rehevöitymisen, fossiilisten raaka-aineiden ja harvinaisten mineraalien käytön ja typpi- ja rikkipäästöjen laskemiseen. Sen sijaan keinot tuotannon aikana tehtyjen päätösten ympäristövaikutusten reaaliaikaiseen ymmärtämiseen ovat vielä puutteellisia.

Tuotannon ympäristövaikutusten reaaliaikaisella seurannalla on useita hyötyjä. Sen lisäksi, että prosesseja voidaan optimoida entistä tarkemmin, myös jokainen prosessin ohjaukseen osallistuva työntekijä voi nähdä omien päätöstensä vaikutuksen ympäristöön. Esimerkiksi paperikoneen käyttäjä voisi nähdä reaaliajassa, miten koneen ajaminen vaikuttaa hiilijalanjälkeen.

VTT kehittää online-elinkaariarviointiin (online-LCA) ohjelmistotyökalua, joka tarjoaa tuotantolaitteen, prosessin osan tai kokonaisen tehtaan operaattoreille dataa toimenpiteiden vaikutuksista tuotannon ja tuotteen ympäristökuormitukseen. Järjestelmä reagoi tuotannon aikana tehtyihin muutoksiin ja tarjoaa käyttäjilleen tietoa muutosten ympäristökuormituksesta.

Järjestelmä huomioi elinkaaren arvioinnissa myös raaka-aineen hankinnan.

VTT:n tutkijat ovat testanneet kehittämäänsä mallinnustyökalua liittämällä se Tampereen teknillisen yliopiston tislauskolonnin ohjausjärjestelmään. Koe osoitti, että menetelmä on teknisesti toteutettavissa. Mallinnustyökalun vieminen kokonaisen tehtaan tiedonsiirtoketjuun ja sen materiaalien historiatietoihin edellyttää vielä yhteistyötä prosessilaitosten ja automaatiotoimittajien kanssa.

Jaa