VTT ja Etelä-Suomen kaupungit parantavat luonnonjääreittien turvallisuutta

Uutiset, Lehdistötiedote

Kunnat tekevät luonnonjäille lisää kunnossapidettäviä ulkoilureittejä, koska kysyntä ja käyttäjämäärät kasvavat. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Etelä-Suomen kaupungit Helsinki, Espoo ja Järvenpää sekä Tuusulan kunta kehittivät yhtenäisiä toimintatapoja jääreittien kunnossapitotyöntekijöiden ja käyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi.

Luonnonjäille tehtävien ulkoilureittien turvallisuuden kannalta keskeisin seurattava ominaisuus on jään kantavuus, jota ei voida arvioida pelkästään paksuuden perusteella. Ilmastonmuutoksella ja sen seurauksilla on merkittäviä vaikutuksia jään rakenteeseen ja sitä kautta kantavuuteen.

VTT kehitti yhdessä Helsingin, Espoon, Tuusulan ja Järvenpään luonnonjäälle tehtävien matkaluistelu-, hiihto- ja kävelyreittien työturvallisuus- ja virkistyskäyttötoimintatapoja. Kunkin kaupungin käyttämät käytännöt kartoitettiin, luotiin niihin yhdessä parannusehdotuksia ja muodostettiin parhaat toimintamallit. Tuloksia sovelletaan jääreittien kunnossapitotöiden organisoinnissa ja töihin liittyvässä riskiperusteisessa päätöksenteossa: milloin reittejä voidaan turvallisesti avata, milloin ja miten niitä voidaan ylläpitää ja milloin reitit on suljettava.

Uusia toimintatapoja kehitettiin mm. viestintäyhteyksiin. Ensisijaisesti toimintatapana on työskennellä jäällä aina pareittain, mutta kaikilla kunnilla tämä ei resurssisyistä ole mahdollista. Ulkoilureitin kunnossapitoa yksin tekevän työntekijän ja rannalla työskentelevän kollegan tai työnjohtajan välille onkin syytä järjestää nopea viestintäyhteys, esimerkiksi VHF-puhelinyhteydellä tai vastaavalla tekniikalla.

Hankkeen tuloksista hyötyvät kaikki luonnonjäillä reittejä ylläpitävät tahot, kuten kunnat ja retkeilyalan yrittäjät sekä jääreittien käyttäjät. Kaupungit pääsevät soveltamaan tietotaitoa yleisemminkin jäällä liikkumiseen, jotta esimerkiksi uusia reittejä perustettaessa vältetään tarpeeton riskinotto. Omien toimintatapojen kehittämisen lisäksi kuntien tavoitteena on, että kuntalaisia autetaan ymmärtämään, että ylläpitotyössä huomioidaan riittävät työturvallisuuteen liittyvät kriteerit.

Seuraavaksi hanke jatkuu kahdella uudella aiheella. Ensimmäisessä VTT kehittää mittaus- ja analytiikkateknologiaa jään kantavuuden mittauksiin. Toisessa aiheessa kehitetään työkoneisiin kelluntaominaisuuksia, joilla turvataan työntekijän työturvallisuus tilanteessa, jossa kone vajoaa jäihin jään pettäessä.

Hanke alkoi kesäkuussa 2017 ja päättyy kesällä 2019, ja sitä rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö, Tuusulan kunta sekä Helsingin, Espoon ja Järvenpään kaupungit. Tutkimustyöstä vastaa VTT ja työskentelyyn osallistuvat kaikki neljä kuntaa.

Julkaisu: Työ- ja asiakasturvallisuus luonnon jääolosuhteissa: Parhaat käytännöt
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2018/VTT-R-01705-18.pdf

Jaa
Tero Välisalo
Tero Välisalo
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.