Vaikuttavuusmittarit näyttävät VTT:n hyödyn yhteiskunnalle

Blogit
Tuula Hämäläinen

VTT mittaa vaikuttavuuttaan strategisilla KPI-mittareilla. Näiden indikaattorien viime vuosien tulokset osoittavat, että VTT on edistänyt suomalaisten yritysten ja yhteiskunnan menestystä. VTT on asiakkaiden ja sidosryhmien silmissä luotettava ja teknologisesti osaava kumppani, joka edistää uusien innovaatioiden syntymistä ja markkinoille viemistä. VTT:n uskolliset asiakkaat ovat pärjänneet vertailuryhmää paremmin ja VTT:n maine on yhä parantunut viime vuosien aikana.

Keskitymme vaikuttavuuteen ja erinomaisuuteen, joten mittaamme niitä

VTT:n KPI-mittarit kuvaavat strategiamme mukaisesti VTT:n erinomaisuutta ja vaikuttavuutta sekä yhteiskuntaan että asiakkaille. Mittaristo pyrkii kuvaamaan TKI-työn vaikuttavuutta moniulotteisesti, toisin kuin perinteiset, puhtaasti määrälliset mittarit.  

Vaikuttavuutta mittaamme kyselytutkimusten, omien asiakastietojen ja ulkoisten yritystietokantojen avulla. Jotta vaikuttavuus voi toteutua, tarvitaan erinomaisuutta. Sitä VTT:n tyyppisessä organisaatiossa kuvaavat osaamis- ja resurssipuolen mittarit, mm. korkeatasoisten tieteellisten artikkelien määrä. Kaiken toiminnan ja vaikuttavuuden syntymisen perusta on terve talous, jota mittaamme liikevaihdon ja tilauskannan kehityksellä sekä tutkimusinfrastruktuurin käyttöasteella.

Laadullisten mittarien laatiminen ja käytännön seuranta on rajallisilla resursseilla haastavaa, joten niiden kehittäminen jatkuu koko ajan. Kaikki mittarit pyrkivät kuitenkin olemaan objektiivisia ja antamaan sekä puolueettoman että luottavan kuvan toiminnastamme.     

Vaikuttavuusmalli ja sitä vastaava mittaristo kehitettiin nykyisen strategiakauden alussa 2016-2017, ja nyt siitä on saatavissa muutaman vuoden tuloksia. Osa mittareista päivittyy vuosittain tai jopa harvemmin, joten tuloksia ei pidäkään katsoa lyhyellä aikajänteellä. 

VTT edistää innovaatioiden kaupallistamista

VTT on edelleen mukana kehittämässä miltei kolmannesta uusista suomalaisista innovaatioista. Tämä selviää Sfinno-tutkimuksesta, jota on tehty lehdistökatsauksena ja kyselytutkimuksena vuodesta 1985 lähtien. Ammattilehtiä on analysoitu vuodesta jo 1945 lähtien. VTT:n osuus suomalaisissa innovaatioissa on viime vuosina jonkin verran laskenut, mutta roolimme on edelleen merkittävä.

VTT edistää yhteiskunnan kehitystä myös innovaatioekosysteemien avulla. Näistä ekosysteemeistä ja VTT:n panostuksesta niihin on viime vuoden aikana julkaistu kuusi vaikuttavuustarinaa. Nämä tarinat kuvaavat monipuolista rooliamme systeemisen muutoksen edistämisessä ja näyttävät mm., miten VTT on kehittänyt synteettistä biologiaa sekä älykkäitä energia- ja liikenneratkaisuja.

Yhteiskuntavastuu on toimintamme tärkeä peruspilari. Mittaamme ulkoista kuvaamme yhteiskuntavastuun suhteen ”Luottamus ja maine” -tutkimuksella, ja tulokset ovat viime vuosina parantuneet ja ovat erittäin hyviä.

VTT auttaa asiakkaita menestymään

Selvitämme kyselyiden ja taustadatan avulla VTT:n vaikutusta asiakkaiden osaamistasoon kasvuun, pidempiaikaisten asiakkaiden liikevaihdon kehitystä sekä VTT:n vaikutusta yritysten pääsyyn kansainvälisiin verkostoihin.

Asiakaspalautekyselyssä kysymme asiakkailta perustyytyväisyyden lisäksi, miten VTT on vaikuttanut niiden toimintaan. Yksi kysymys koskee VTT:n osuutta yrityksen oman osaamisen kehittymisessä. Viime vuosina 90 % vastaajista on kokenut, että VTT on vaikuttanut yrityksen osaamistason parantumiseen. VTT tukee siis suomalaista teknologian kehittymistä pidemmällä tähtäimellä kuin mitä yksittäiset tutkimusprojektit kestävät.

Uskollisimmat asiakkaat menestyvät paremmin: Olemme selvittäneet suomalaisten merkittävien ja uskollisten (asiakkaita yli viiden viimeisen vuoden ajan) asiakkaiden liikevaihdon muutoksen ja verranneet sitä vertailuryhmään. Saatu tulos on positiivinen: näiden asiakkaiden liikevaihdon kehitys on ollut vertailuryhmäänsä parempi. Mittari ei vahvista syy-seuraussuhteita, mutta se on julkisiin tilinpäätöstietoihin perustuva objektiivinen tulos.

Selvitämme asiakasvaikuttavuutta asiakaspalautekyselyn lisäksi erillisellä asiakasvaikuttavuuskyselyllä. VTT:n merkitys suomalaisten yritysten pääsyyn kansainvälisille markkinoille on edelleen hyvin merkittävä, vaikka se onkin viime vuosina jonkin verran vähentynyt. Tämänkin kyselyn muita tuloksia ovat VTT:n korkealaatuinen osaaminen ja yhteistyön monipuolinen hyödyllisyys. VTT on saanut erittäin hyvän yleisarvosanan, ja valtaosa vastaajista suosittelisi VTT:tä yhteistyökumppanina.

Erinomaisuus on toiminnan perusta

VTT osaaminen ja etenkin tieteellinen erinomaisuus ovat kaiken toiminnan perusta, mikä näkyy myös asiakaspalaute- ja sidosryhmäkyselyissä. VTT:läiset julkaisevat vuosittain noin 500 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, ja näiden artikkelien laatu on viime vuonna selkeästi parantunut. VTT:n erinomaisuusmittarissa on mukana myös patenttihakemukset ja tohtoreiden osuus henkilöstöstä. Myös tämä kehitys on ollut positiivista.

VTT:n innovaatiokyvykkyyttä ja innovaatioiden kaupallista potentiaalia kuvaa VTT:n spinn-off-yritysten keräämä pääoma. Nämä yritykset ovat onnistuneet keräämään pääomaa vuosittain yhä enemmän.

Henkilöstökulttuuria kuvaa henkilöstökyselystä koottu kokonaisindeksi, joka parantunut viime vuosina. Tässäkin kyselyssä näkyy myös asiakkailta tullut palaute, että VTT:läiset ovat osaavia ja sitoutuneita. Henkilöstökyselyn luvuista eniten on viimeisen kolmen vuoden aikana parantunut hyvinvointia kuvaava luku.  

Terve talous ja riittävät resurssit turvaavat toiminnan

VTT:n liikevaihto henkilöstövuotta kohden on viime vuosina pysynyt ennallaan. Tilauskanta ei ole kasvanut odotetusti, mutta se on silti tyydyttävällä tasolla. Tutkimusinfrastruktuurin käyttöaste ei ole kasvanut odotetusti, mutta on kuitenkin parantunut.

Tekijät mittarien takana

Mittariston kehittäminen on vaatinut monen VTT:läisen asiantuntemusta ja yhteistyötä. Avainhenkilö on ollut Kirsi Hyytinen, jonka laaja näkemys arvioinnin kehittämisestä on ollut aivan keskeistä vaikuttavuusarvioinnin mittareita kehitettäessä. Mittariston eri osista vastaavat monet VTT:läiset, eikä kokonaiskuvaa saataisi ilman panostusta eri puolilta organisaatiota.

Evaluoinnin kokonaisuudesta ja VTT:n sisäisten indikaattorien kehityksestä vastaa Tuula Hämäläinen.

Jaa
Tuula Hämäläinen
Tuula Hämäläinen