Tuore raportti: Kiertotalouden liiketoiminta voidaan kaksinkertaistaa Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Uutiset
13.03.2020 16:00

VTT selvitti Suomen kiertotalouden ekosysteemien liiketoimintaa ja laati toimenpidesuositukset työ- ja elinkeinoministeriön ja VTT:n yhteisessä projektissa. Suomessa materiaalikiertotalouden toimintaa on lähes kaikilla toimialoilla, mutta se on usein pienimuotoista ja toimintatavat ja liiketoimintamallit ovat vasta kehittymässä. Tukemalla toimintaa julkisen ja yksityisen sektorin politiikka- ja muilla toimilla voidaan liikevaihto kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalouden liiketoiminnan kaksinkertaistaminen edellyttää politiikkatoimien rohkeaa suuntaamista kohteisiin, jotka parhaiten vastaavat kasvun haasteisiin. Kasvu edellyttää samaan suuntaan ohjaavia yhtäaikaisia politiikkatoimia, kuten sääntelyä, investointitukia ja T&K&I-kannusteita. Kansantaloudellisesti merkittävä kasvu vaatii myös yritystoiminnan ulottamista eurooppalaisille tai globaaleille markkinoille sekä vahvojen veturiyritysten ja innovatiivisten ja kasvuhaluisten teknologia- ja palveluyritysten aitoa yhteistoimintaa lisäarvoa tuottavien ratkaisujen synnyttämiseksi.

Kiertotalouden kansantaloudellinen merkitys lähivuosien aikana perustuu julkisen ja yksityisen sektorin kykyyn sopeutua kiertotalouden vaatimiin toimintatapojen muutoksiin ja hyödyntää niiden mukana tuomia mahdollisuuksia. Vaikka suurin osa liikevaihdosta tulee tällä hetkellä suurten yritysten toiminnasta, on kiertotalouden liiketoiminta Suomessa vielä pääsääntöisesti alueellista, pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa.

Vuonna 2018 materiaalikierroissa toimi Suomessa yli 500 yritystä, ja kiertotaloudesta liikevaihtoa arvioidaan muodostuneen noin 11 miljardia euroa, joka vastaan noin 5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kiertotalouden yritykset perustavat liiketoimintansa pääosin kierrätyksen tai resurssitehokkuuden liiketoimintamalleille. Vain muutama prosentti kiertotalouden liikevaihdosta kertyi Tuote palveluna -konsepteista tai jakamisalustaliiketoiminnasta.

Materiaalikiertotalouden ekosysteemit voidaan jakaa kolmeen perustyyppiin niiden syntyhistorian ja ominaispiirteiden mukaan: alueellisista vahvuuksista ponnistaviin, vahvojen teollisuusvetureiden muodostamiin ja kiertotalousvisioon nojaaviin ekosysteemeihin. Niillä on oma tärkeä roolinsa kiertotalouden toteutuksessa.

VTT käynnistää kevään 2020 aikana kiertotalouden konseptikehitykseen ja kokeiluihin liittyvää ekosysteemitoimintaa, johon se kutsuu mukaan toiminnasta kiinnostuneita osallistujia. Ekosysteemin yhteyshenkilönä toimii Co-Creation Manager Inka Orko.

Jaa
Inka Orko
Inka Orko

Suomi tunnetaan teollisuusmaana. Moni puuta ja metallia sisältävä tuote saa alkunsa meillä raaka-aineena. Entä jos voisimme niittää mainetta ja kunniaa myös arvoketjun loppupäässä maailmanluokan korjaajina, jälleenmyyjinä ja kierrättäjinä?

Tutkimusosaaminen