SMEthod -projektilla parempia menetelmiä pk-yritysten innovaatiotukien kohdentamiseen

Uutiset

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on merkittävä vaikutus EU:n talouteen ja niillä on keskeinen rooli myös innovaatiotoiminnassa. EU:ssa on tunnistettu yleinen haaste, että pk-yrityksillä ei usein ole rahoitusta innovaatiopotentiaalinsa toteuttamiseksi ja sen taloudellisten vaikutusten realisoimiseksi. Erilaisia tukimuotoja ja -toimia on kehitetty tähän haasteeseen vastaamiseksi, mutta ne ovat osoittautuneet epäjohdonmukaisiksi erityisesti tarkastellen paikallisen, alueellisen ja kansallisen tason toimenpiteitä. Yksi edellytys Pk-yritysten innovaatiotoimintaan kohdistuvien tukitoimien vaikuttavuuden parantamiseksi on kehittää parempia segmentointimenetelmiä, joilla yritysten tilanteet kyetään paremmin tunnistamaan ja erottelemaan.

Euroopan Unionin H2020-ohjelman rahoittaman SMEthod-hankkeen tavoitteena on kehittää segmentointimenetelmiä pk-yritysten innovaatiotuen paremmalle kohdistamiselle. Hanke toteutetaan 2017-2020 konsortiolla, johon kuuluvat VTT:n lisäksi koordinaattorina toimiva ASM ja Lodzin yliopisto Puolasta, Lancasterin yliopisto ja ISPIM Iso-Britannista, Apintech Kyprokselta ja Badajozin kauppakamari Espanjasta. 

SMEthod-hankkeessa tarkastellaan ja kehitetään segmentointimenetelmiä huomioiden mm. yrityksen elinkaari, teollisuudenala, alueelliset ominaisuudet ja innovaatiosykli. Lisäksi kehitystyön pohjaksi arvioidaan nykyiset yleisimmät pk-yritysten innovaatiotoiminnan segmentointimenetelmät. Tutkimus konkretisoituu kehitettävässä päätöksenteon tukijärjestelmässä, johon uudet menetelmät sisällytetään. Järjestelmä on tarkoitettu innovaatiotoimintaa tukevien ministeriöiden, virastojen, aluekehitystoimijoiden ja muiden relevanttien sidosryhmien hyödynnettäväksi. Sen avulla ne voivat paremmin segmentoida pk-yrityskenttäänsä ja sovittaa innovaatiotukitoimet tunnistettuihin segmentteihin.

Kesäkuussa 2019 VTT järjesti projektikonsortion kokouksen Suomessa. Normaalin projektikokoustyön lisäksi VTT kutsui tilaisuuteen asiantuntijoita Business Finlandista, Vainu Oy:stä ja Lappeenrannan yliopistosta tuomaan suomalaista näkökulmaa pk-yritysten innovaatiotoiminnan rahoittamisesta ja siihen liittyvien mallien ja menetelmien kehittämisestä. Projektin kehitystyö jatkuu mm. projektin analyyseihin pohjautuvan päätöksenteon tukivälineen kehityksellä ja politiikkasuositusten määrittelyllä.

Jaa
Markku Mikkola
Markku Mikkola