Puhtaan veden ja ravinteiden talteenotto saariston, veneiden ja kalajalostamon jätevesistä etenee koevaiheeseen

Uutiset, Lehdistötiedote

Teollisuuden ja yhdyskuntien jätevesiä on tulevaisuudessa hyödynnettävä nykyistä tehokkaammin raaka-aineiden lähteenä. VTT käynnistää keväällä 2019 Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa kokeilut, joiden aikana konttiin rakennettu jätevedenpuhdistamo tuottaa jätevedestä puhdasta vettä sekä ottaa talteen jäteveden sisältämät ravinteet ja hiilijakeen.

VTT rakentaa parhaillaan Business Finlandin rahoittamassa Resurssikontti 2 -innovaatiohankkeessa yhdessä yrityskumppaneidensa WatManin, Sarlinin, Aquamineralsin, Nordkalkin, Bluetin ja Ecomationin kanssa laivakonttiin jätevedenpuhdistamoa. Sen tehtävänä on tuottaa puhdasta vettä ja ottaa jätevedestä talteen ravinteina typen ja fosforin. Lisäksi puhdistamo ottaa talteen hiilijakeen, joka voidaan jalostaa esimerkiksi aktiivihiilen raaka-aineeksi.

Resurssikontti 2:n ensimmäinen pilotoitava kohde ensi keväänä on kalanjalostusyritys Chipsters Food Maarianhaminassa. Syksyksi kontti siirretään Turun saaristoon käsittelemään veneiden jätevesiä. Veneiden jätevesien käsittelyssä tärkeänä yhteistyökumppanina on Pidä Saaristo Siistinä ry.

Konttiin rakennettavaa teknologiaa on kokeiltu jo vuonna 2017 Paraisilla kunnallisen jäteveden käsittelyyn ympäristöministeriön Raki2-ohjelmassa toteutetussa esihankkeessa. Nyt tavoitteena on kehittää menetelmä kaupalliseksi ratkaisuksi. Vastaavia sekä vettä puhdistavia että ravinteita talteen ottavia konttipuhdistamoja ei ole VTT:n tiedossa.

Resurssikontin suurimpia hyötyjä on sen helppo käyttöönotettavuus sekä sopivuus vaihtelevaan kuormitukseen. Lisäksi mahdollisuus ravinteiden ja hiilen yhtäaikaiseen talteenottoon tekee siitä kiinnostavan.

"Mahdollisuus luoda liikuteltavista puhdistamoista uutta liiketoimintaa kiinnostaa yrityksiä, mutta ensin on selvitettävä toiminnan kannattavuus. Esihankkeen perusteella puhtaan veden teko konttiratkaisulla on kustannuksiltaan kohtuullista. Sen sijaan fosforin ja typen talteenotto nostaa kustannuksia. Korkeat kustannukset ovat kuitenkin perusteltavissa, mikäli talteen otettavat määrät ovat riittävän suuria", toteaa VTT:n erikoistutkija Antti Grönroos.

Konttipuhdistamo tuottaa jätevedestä niin puhdasta vettä, että se voidaan mahdollisesti ottaa uudelleen käyttöön. Jätevedestä tuotettuja typpi- ja fosforiravinteita voidaan käyttää joko lannoitteina tai maanparannusaineina. Hiiliaines voidaan jalostaa edelleen aktiivihiileksi, jolloin sen arvo on suurempi kuin pelkkänä polttoaineena.

Konttikokoisten vedenpuhdistamojen valmistamiseen erikoistuneen WatManin toimitusjohtaja Juha Lintujärvi: "Tavoitteemme on myydä vedenpuhdistamoja kotimaan markkinoiden lisäksi myös Aasian ja Afrikan markkinoille. Jotkut toimijat ovat kiinnostuneita vaikkapa pelkän puhtaan veden tuottamisesta, kun taas toiset ovat kiinnostuneita myös ravinteiden talteenotosta."

Resurssikontti 2 -projektia rahoittavat Business Finland (co-innovation-rahoitus), VTT, Nordkalk, Pidä Saaristo Siistinä ry, Chipsters Food, Bluet ja Ecomation. WatMan, Sarlin ja Aquaminerals tuovat projektiin omaa tekniikkaansa ja osaamistaan Business Finlandin co-innovation projektien puitteissa.

VTT:n osuus projektissa on konttimittakaavaisten jätevedenkäsittelykonseptien suunnittelu, määrittely ja testaus sekä niiden teknistaloudellinen arviointi.

Mediamateriaali:

 

Kaavio jäteveden puhdistusprosessista

 

 
 
Jaa
Antti Grönroos
Antti Grönroos