Pirkanmaa edelläkävijäksi vähähiilisten kalvoratkaisujen kehittämisessä

Uutiset, Lehdistötiedote

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR:n rahoituksella ja VTT:n johdolla luodaan Pirkanmaalle ekologisten kalvoratkaisujen osaamiskeskittymä. PIHI-hankkeessa kehitetään ekologisempia materiaali- ja prosessiratkaisuja kalvomaisten muovituotteiden valmistamiseksi. Yrityksille luodaan nopea ja monipuolinen kehitysympäristö vauhdittamaan vähähiilisempien tuotteiden pääsyä markkinoille.

Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -hankkeessa (PIHI) kehitetään ekologisempia materiaaliratkaisuja kalvomaisiin muovituotteisiin, jotka ovat usein kertakäyttöisiä. Hankkeessa luodaan yrityksille helposti lähestyttävä ja monipuolinen tutkimus- ja tuotekehitysympäristö vauhdittamaan vähähiilisempien tuotteiden pääsyä markkinoille. Hanke vahvistaa pirkanmaalaisten yritysten kasvua ja kilpailukykyä ja luo uusilla ekologisilla ratkaisuilla liiketoimintamahdollisuuksia kalvo- ja pakkausalalle.  

Hankkeen aikana VTT:n Tampereella sijaitsevaan kalvoekstruusiolinjastoon liitetään online-analytiikkaa ja kehitetään entistä energiatehokkaampia tuotantomenetelmiä. Muutosten myötä linjastosta tulee kansainvälisesti ainutlaatuinen. Hankkeessa tuetaan myös Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) biohajoavuus- ja kompostoitavuusympäristön kehittämistä. 

Tavoitteena kestävä kehitys

Muovin kulutus kasvaa vuosi vuodelta. Muovit ovat ominaisuuksiltaan monikäyttöisiä ja ainutlaatuisia, mutta etenkin kertakäyttöisten muovituotteiden vääränlainen hävittäminen roskaa ympäristöä ja vesistöjä. Muovin kierrätystä on tehostettu, mutta monet elintarvikepakkaukset ovat hankalasti kierrätettäviä monikerrosrakenteita.

EU:n uusi muovistrategia linjaa, että muovin kertakäyttöisyydestä on luovuttava ja siirryttävä kierrätettäviin, uudelleenkäytettäviin tai kompostoituviin materiaaliratkaisuihin. Muovistrategian lisäksi kuluttajien kasvava ympäristötietoisuus, uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen ja jätemäärien kasvaminen lisäävät tarvetta ekologisemmille materiaaleille. Toisaalta yrityksillä on tarve reagoida nopeasti päättäjiltä sekä kuluttajilta tuleviin signaaleihin ja uudistaa tuotantoaan kestävän kehityksen mukaiseksi.

Kasvua ja kilpailukykyä ekologisemmilla kalvoratkaisuilla 

PIHI-hankkeessa kehitetään helpommin kierrätettäviä, biopohjaisia, kompostoituvia tai kierrätysmuovia sisältäviä materiaaliratkaisuja etenkin pakkaus-, elintarvike- ja hygieniapaperialan sektoreille. Pelkästään löytämällä biomuoveille uusia käyttökohteita ja kehittämällä teknologioita niiden käytön on ennustettu kasvavan 50 % seuraavan viiden vuoden aikana. Laskelmien mukaan biomuovien työllistävä vaikutus Euroopassa voisi vuonna 2030 olla tämän hetkisen 23 000 työpaikan sijaan 300 000 työpaikkaa.

"Suomen ja Pirkanmaan on mahdollista olla tässä mukana suuntaamalla tuotekehitystä kohti vähähiilisempiä ratkaisuja. Yhdistämällä visionsa ja osaamisensa pirkanmaalaiset yritykset ja tutkimuslaitokset voivat olla tiennäyttäjiä kohti ympäristöystävällisempää tulevaisuutta", toteaa PIHI-projektipäällikkö Heidi Peltola VTT:stä.

Materiaalikehityksen lisäksi projektissa edistetään nykyistä vähähiilisempiä prosessointimenetelmiä kalvomaisille tuotteille energiatehokkuuden kautta. VTT:n kalvoekstruusiolaitteistoa on viime kuukausien aikana päivitetty vastaamaan teollisuuden pilotointitarpeita. Lisäinvestointien jälkeen kalvolinja tarjoaa sekä yrityksille että tutkimusorganisaatioiden käyttöön entistä nopeamman ja tehokkaamman kehityssyklin, energiatehokkaamman tuotantoprosessin ja entistä ekologisempien materiaalien kehittämisen.

PIHI-hankkeen toimijat

Hanke toteutetaan yhdessä TAMK:n ja Ekokumppanit Oy:n kanssa. Hankkeessa TAMK kehittää biohajoavuuden testausympäristöään materiaalikehityksen tueksi ja hyödyntää monipuolisia analyysilaitteitaan kehitettyjen kalvoratkaisujen ominaisuuksien arvioimiseksi. Ekokumppanit Oy:n rooli hankkeessa on yritystoiminnan kehittäminen vähähiilisemmäksi sekä hankkeen tulosten viestiminen kuluttajille ekologisemmista materiaalivaihtoehdoista. 

Yhdistämällä VTT:n, TAMK:n ja Ekokumppanien osaaminen saadaan Pirkanmaalle luotua kattava ja helposti lähestyttävä tutkimus-, kehitys- ja pilotointiympäristö sekä huipputason osaaminen vähähiilisten materiaali- ja tuoteratkaisujen kehittämiseen. Toteuttajien lisäksi hankkeessa on taloudellisesti mukana yhdeksän pirkanmaalaista yritystä eri teollisuussektoreilta. Yrityksiä yhdistää halu kehittää osaamistaan ja tuotteitaan ekologisemmiksi ja vaikuttaa osaltaan vähähiilisempään yhteiskuntaan.

Kolme vuotta kestävän PIHI-hankkeen kokonaisbudjetti on lähes miljoona euroa.

MEDIAMATERIAALI:

 

 

 

 

Kuvat VTT:n kalvolinjalta Tampereella (Kuvalähde: VTT).

Jaa