Muutetaan kaivosvedet voimavaraksi

Blogit
Päivi Kinnunen

Jätevesillä ja kaivosjätteillä on usein katsottu olevan vain kielteistä arvoa. Vesiin ja jätteisiin liittyvät ympäristöhaasteet on kuitenkin mahdollista muuttaa liiketoimintamahdollisuuksiksi. Onnistuimme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa uudistamaan veden ja jätteen merkityksen kaivostoiminnassa EU:n rahoittamassa ITERAMS-hankkeessa.

Yksi tämän vuosisadan suurimmista haasteista on makean veden säilyttäminen ja suojelu. Vaikka kaivosteollisuus ei ole valtava vedenkuluttaja maailmanlaajuisesti, paikalliset vaikutukset makean veden ottoihin ja veden laatuun ympäristössä ovat selvät. Vesi on kriittinen kysymys kaikille kaivosyrityksille ja niiden lähellä sijaitseville yhteisöille niin kuivilla kuin sateisillakin alueilla. 

Vesikiertojen sulkeminen

Kaivosteollisuudessa on tarpeen kierrättää kaikki vesi, jotta voidaan turvata toiminnassa tarvittava vesi ja ympäristöhyödyt. Suljettuihin vesikiertoihin kertyy erilaisia aineita, kuten kemikaaleja, mikä voi kuitenkin heikentää prosessien tehokkuutta. 

Kotitalouksissa tarvitaan erittäin puhdasta vettä ainoastaan juomiseen, mutta käymälöiden huuhteluun voitaisiin käyttää likaisempaa vettä. Vastaavasti veden käyttötarkoitusta kaivosprosesseissa olisi harkittava älykkäästi uudelleen. Vettä tulisi puhdistaa vain niin paljon kuin se on käytön perusteella tarpeellista. Pilottikampanjamme kolmessa eri kaivoksessa Suomessa, Portugalissa ja Etelä-Afrikassa ovat jo osoittaneet, että kehittyneen vesiteknologian avulla veden kierrätystä voidaan hallita. 

Lisäarvon luominen jätteestä

Kun vesikierrot ovat suljettuja, vettä saadaan takaisin myös rikastushiekkajätteestä. Rikastushiekka on malmin hyödyntämätön osa, joka läjitetään jätteenä. Sen osuus on yleensä yli 90 prosenttia malmin painosta ja se muodostaa merkittävimmän jätevirran Suomessa ja Euroopassa. Kuiva rikastushiekka voidaan muuntaa sementin kaltaiseksi materiaaliksi geopolymerisointiprosessissa. Rikastushiekasta saatuja polymeerejä voidaan käyttää esimerkiksi vettä ja happea läpäisemättöminä maakerroksina rikastushiekka-alueilla sekä kaivoksen täytössä, jolloin poistettu materiaali palautuu kaivoksen maanalaiseen osaan. Nämä materiaalit ovat osoittautuneet ominaisuuksiltaan erinomaisiksi kaivoksissa.

Liiketoimintamahdollisuuksia paremman ympäristötehokkuuden avulla

Meidän on uudistettava jäteveden ja jätteen käsitettä. Jätevettä ja rikastushiekkaa ei pidä nähdä pelkästään yrityksille koituvana taakkana vaan arvokkaina materiaalivirtoina. Vesi ja jäte ovat arvokkaita resursseja, joita voidaan käyttää ja tullaan käyttämään uudelleen kaivosteollisuudessa. Veden kierrätys ja jätteen hyödyntäminen johtavat entistä ympäristöystävällisempään ja taloudellisempaan tuotantoon ja lisäävät kaivostoiminnan yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Vesi ja jäte voivat tarjota yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja parantaa samalla kaivosalan kokonaistehokkuutta. 

Kaivosteollisuuden vesikierrot olisi pyrittävä sulkemaan tulevien vuosien aikana, kuten monilla muilla aloilla on jo tapahtunut. On aika muuttaa vesiä koskeva vastuu voimavaraksi.
 

Jaa
Päivi Kinnunen
Päivi Kinnunen
Research Professor
Visiomme tulevaisuudesta

Kestävien materiaalien ja kulutushyödykkeiden tarve kasvaa ympäri maailmaa. Mistä niihin tarvittavat raaka-aineet tulevat – ja riittävätkö ne?