Miten tehdä näkymätön näkyväksi – tutkimuksen vaikuttavuuden uudet mittarit

Blogit
Kirsi-Maria Hyytinen

Nykyiset innovaatiotoiminnan mittarit eivät tavoita ja tee näkyväksi tutkimuslaitosten moninaista roolia ja niiden kehittämien innovaatioiden laaja-alaista vaikuttavuutta. Erityisasiantuntija Kirsi Hyytinen kertoo, kuinka VTT on lähtenyt uudistamaan tutkimuksen arviointia.

Helpot ongelmat on ratkaistu. Tämän päivän isot yhteiskunnalliset ongelmat ovat monimutkaisia ja systeemisiä, eikä niihin ole yksinkertaisia ratkaisuja. Toimivien ratkaisujen kehittäminen edellyttää sekä erilaisten teknologioiden ja palveluiden yhdistämistä että yhteistyötä liike-elämän, tutkimustoimijoiden ja päätöksentekijöiden kesken.

Tutkimuslaitoksissa systeemisten ongelmien kanssa painiminen on arkipäivää. Missiona on kehittää kaupallistettavia ratkaisuja yhteiskunnan suurimpiin ongelmiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Tutkimuslaitokset hyödyntävät uusinta tutkimustietoa ja soveltavat sitä liike-elämän tarpeisiin. Systemaattisen osaamispohjan rakentamisen lisäksi synnytämme yhteistyöalustoja eli ekosysteemejä, jotka vauhdittavat erilaisten toimijoiden yhteistyötä.

Nykyiset tutkimuksen mittarit ovat liian kapeita eivätkä kerro vaikuttavuudesta

Perinteiset innovaatiotoiminnan mittarit eivät tee näkyväksi tutkimuslaitosten moninaista roolia ja niiden kehittämien innovaatioiden todellista vaikuttavuutta. Taustalla on pääosin kahdenlaisia syitä:

Ensinnäkin perinteiset tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnan (TKI) vaikuttavuutta tarkastelevat mittarit ovat kapea-alaisia. Ne on viritetty tunnistamaan tutkimustoiminnan ja innovaatioiden hyötyjä yksinomaan teknis-taloudellisesta näkökulmasta. Ne eivät riitä kuvaamaan yhteiskunnan muutosta ja kasvua, eivätkä ne tee näkyväksi innovaatioihin liittyvää aineetonta tai sosiaalista arvoa. Tämän vuoksi esimerkiksi palveluja ja teknologioita yhdistelevien ratkaisujen tuloksellisuus sekä yhteiskunnan ja myös asiakkaiden saama hyöty jäävät näkymättömäksi. Pahimmillaan kapea-alaiset mittarit johtavat epätarkkoihin tai jopa vääriin päätöksiin.

Toiseksi mittaaminen keskittyy tyypillisesti panoksiin vaikuttavuuden kustannuksella. Koska vaikuttavuuden osoittaminen on vaikeaa, keskittyvät TKI-toiminnan mittarit pääasiassa panostusten eli esimerkiksi rahoituksen tai tuotosten, kuten artikkeleiden, patenttien ja keksintöilmoitusten, mittaamiseen. Jos mittaamme vain panoksia ja tuotoksia, meillä ei ole riittävästi tietoa siitä, miten onnistumme kehittämään vaikuttavia ratkaisuja. Koska olemme vaikuttavuusbisneksessä, eli rakennamme kestävämpää, turvallisempaa ja hyvinvointia edistää yhteiskuntaa, tulee myös mittarit tähdätä havaitsemaan toimintamme vaikuttavuus.

VTT:n kehittämä arviointimalli pureutuu vaikuttavuuden osoittamiseen

VTT on ottanut vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista koskevan haasteen vakavasti ja kehittänyt uudenlaisen arviointimallin tehdäkseen näkymättömän näkyväksi. Uusi arviointimalli tarkastelee VTT:n vaikuttavuutta neljän ulottuvuuden kautta: hyöty yhteiskunnalle, hyöty asiakkaille, toimintamme erinomaisuus ja talouden tasapaino. Lisäksi olemme määritelleet 12 uutta menestyksen mittaria arvioinnin avuksi. 

Keskeisin toimintaamme ohjaava tavoite on vaikuttavuus. Sen saavuttamiseksi luomme edellytykset yhteiskunnan kestävälle kasvulle ja toimialojen uudistumiselle kehittämällä yhdessä kumppaneiden kanssa uusia tuotteita, palveluita ja teknologioita. Ne tukevat sekä uusien markkinoiden syntymistä ja teollisuuden uudistumista että turvaavat yhteiskunnallisen hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus perustuu asiakasvaikuttavuuteen. Sen takaamiseksi tuemme asiakkaita menestymään ja kasvamaan kehittämällä heidän osaamistaan sekä auttamalle heitä saavuttamaan tavoitteensa ja verkottumaan kansainvälisesti.

VTT:n yhteiskuntaan ja asiakkaille synnyttämä vaikuttavuus perustuu toimintamme erinomaisuuteen. Kehitämme innovatiivisia ratkaisuja laadukkaan tieteellisen ja soveltavan tutkimuksen keinoin. Tätä tuemme jatkuvalla organisaation kehittymisellä ja oppimisella sekä erinomaisella johtamisella. Toimintamme erinomaisuus ja vaikuttavuus edellyttävät VTT:n talouden tasapainoa. Sen varmistamme huolehtimalla liikevaihdosta, tuottavuudesta ja tilauskannasta ja käyttämällä resursseja tehokkaasti – kaikki tämä asiakkaiden ja yhteiskunnan hyväksi.

Jaa
KirsiMaria Hyytinen
Kirsi-Maria Hyytinen
Research Team Leader