Mitä Wellbeing tarkoittaa VTT:llä

Artikkelit
Kirsi Nuotto

VTT:llä hyvinvoinnin arvostaminen näkyy niin työnteon arjessa kuin työnantajalupauksessammekin. Hyvinvoinnin kivijalkoina VTT:llä ovat johtaminen, terveys ja turvallisuus sekä työntekijän oma rooli hyvinvoinnin edistämisessä.

Hyvinvointiin panostetaan VTT:llä entistä vahvemmin. Syksyllä 2018 työhyvinvointitoimet koottiin HR:ssä toimivan Wellbeing-tiimin alle ja hyvinvoinnin määritelmää ja tavoitteita tarkennettiin. VTT:n henkilöstöjohtaja Kirsi Nuottoon iloinen uudistetusta Wellbeing-kokonaisuudesta ja kertoo, että hyvinvointia luodaan VTT:llä kokonaisvaltaisesti ja sen merkitys tunnistetaan strategisena menestystekijänä. "Hyvinvointi ei ole meillä muusta toiminnasta irrallinen kokonaisuus, vaan osa kaikkea toimintaamme. Tiedostamme VTT:llä hyvinvoinnin vaatiman panoksen ja tarvittavan sitoutumisen koko organisaatiolta. Hyvinvointi on meille myös toimintatapa, jolla luomme elinvoimaista ja menestyvää työyhteisöä, kertoo henkilöstöjohtaja Kirsi Nuotto.

Hyvinvoinnin kivijalkoina ovat johtaminen, terveys ja turvallisuus. Näiden keskiöstä löytyy yksilön oma vastuu ja toiminta.

Johtamisella luomme hyvinvointia

Hyvinvoinnin edellytyksenä ovat hyvä johtajuus ja erinomainen esimiestyö. VTT on panostanut kahden edellisen vuoden aikana sekä johtamisen ja esimiestyön että tiimien kehittämiseen monipuolisilla valmennuksilla. Olemme myös luoneet johtamisen periaatteet, jotta onnistumisten tukeminen, palautteen antaminen, palkitseminen ja hyvä yhteistyö toteutuisivat mahdollisimman saumattomasti ja yhteisillä tavoilla. "Merkityksellinen työ on yksi vahva voimavaratekijä työympäristössämme. VTT:llä tuemme jatkuvaa oman osaamisen kehittämistä ja itsensä johtamista, missä tärkeimmät työkalut ovat asenne ja motivaatio. Laadukkaalla johtamisella varmistamme yksilöiden ja tiimien osaamisen ylläpitämisen sekä kehityksen jatkossakin," kertoo Sari Ek-Petroff, joka vastaa osaamisen kehittämisestä ja organisaatiokulttuurista VTT:llä.

Painopiste ennaltaehkäisyssä

Terveyden edistämisessä VTT:llä toiminnan painopisteenä on mahdollisten tulevien haasteiden ennaltaehkäisy. Tuemme hyvinvointia fyysistä terveyttä edistämällä ja sairauksia ennaltaehkäisemällä. Edistämme psyykkistä terveyttä mm. mielen hyvinvoinnin, jaksamisen ja palautumisen tukemisella.

 "VTT:läisten käytössä on monipuolisesti terveyttä edistäviä palveluja kuten hyvinvointisovelluksia, taukoliikuntapalveluita ja kursseja henkisen hyvinvoinnin tueksi. Panostamme kattavaan työterveyshuoltoon, joustoon työajoissa ja työssä jaksamisen tukemiseen eri tavoin. Näiden lisäksi myös kuntosalit, ePassi, harrastekerho-toiminta, ruokailun tukeminen ja ravintotiedon jakaminen kuuluvat hyvinvoinnin kokonaisuuteemme", valottaa Wellbeing-tiimin vetäjä Peppi Härme.

Fyysinen ja psykologinen turvallisuus hyvinvoinnin edellytyksenä

Työympäristön fyysinen turvallisuus ja terveellisyys sekä psykologinen turvallisuus luovat vakaan pohjan hyvinvoinnille. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa ilmapiiriä, jossa ihmiset voivat luottaa siihen, ettei heitä rangaista tai nolata ideoiden, kysymysten, huolten tai virheitten perusteella vaan yhteisössä vallitsee kannustava, luottamuksellinen ja avoin kulttuuri, jossa myös epäkohdat uskalletaan tuoda esille. 

Fyysisen turvallisuuden varmistamiseksi VTT hyväksyy vain hyvän turvallisuustason kaikissa toiminnoissaan ja pyrkii nollatoleranssiin tapaturmien osalta. Myös huolellisella työhön perehdytyksellä tuetaan työturvallisuutta. "VTT:llä turvallisuutta vahvistavat organisaatiomme arvot, sekä aktiivisen välittämisen malli ja työsuojeluun liittyvät ohjeet, joista tässä yhteydessä voisi mainita ohjeet epäasiallisen käyttäytymiseen puuttumiseen, päihteiden väärinkäytön ehkäisyyn ja turvalliseen työskentelyyn. Turvallisuuden tukena ovat myös henkilöstökysely, työsuojelu, ulkoiset ja sisäiset arvioinnit ja tarkastukset, riskien arvioinnit ja työ- ja laiteohjeet sekä sähköinen järjestelmä vaaratilanteista ilmoittamiseen", kertoo VTT:n työsuojelupäällikkö Sari Hyvärinen.

Hyvinvointikampanjat jaksottamassa vuotta

Työhyvinvoinnin tapahtumat on jaettu vuonna 2019 kampanjoiksi, jotka rakentuvat kolmen teeman ympärille: ravinto, liikunta ja uni. Kampanjan aikana VTT:läisille järjestetään teemaan sisältyviä luentoja, tietoiskuja, tapahtumia ja palveluita. 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.