Mitä kestävän kehityksen data on valmistavassa teollisuudessa?

Blogit
Tuija Rantala

Dataa tarvitaan runsaasti kestävän kehityksen mukaisen toiminnan määrittämisessä, mittaamisessa, todentamisessa ja viestimisessä. Kestävän kehityksen ja datan hyödyntämisen yhdistäminen saattaa silti olla haastavaa valmistavassa teollisuudessa.

Laadimme kestävän kehityksen datalle seuraavan määritelmän: Kestävän kehityksen data (sustainability data) on mitä tahansa dataa, joka yrityksissä mahdollistaa kestävän kehityksen mukaiset innovaatiot, nostaa kestävyyden käytännön toteutustasoa tai indikoi sitä.

Kestävän kehityksen data ei ole pelkästään vaikkapa energiantehokkuuden mittaamista vaan se käsittää monia erilaisia asioita. Kestävä kehitys sisältää niin sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristönäkökulmat eli siihen linkittyy todella monenlaista dataa. Kestävän kehityksen data voi olla aktiivista eli mahdollistaa uudet kestävään kehitykseen liittyvät innovaatiot tai edistää kestävyyden tason kehittymistä. Toisaalta se voi olla myös passiivista eli monitorointia ja kestävyyden esittämistä vuosittaisissa vastuullisuusraporteissa. Aktiivisesta datasta voi muodostua myös muutoksen suunnasta kertovia indikaattoreita, joita seurataan säännöllisesti.

Kestävä kehitys ja datan hyödyntäminen yrityksissä

Haastattelimme yritysjohtoa viidestä valmistavan teollisuuden yrityksestä kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Yritykset olivat laitevalmistajia metsä-, pakkaus-, lasinkäsittely-, konenäkö- ja metallialoilta. Haastateltavia oli yhteensä 12. Tulosten perusteella tarkastelimme, kuinka tavoitteellisia yritykset ovat kestävyyden osalta sekä kuinka kehittynyttä datan hyödyntäminen on tällä hetkellä (Kuva 2). Vastaajat saivat sijoittaa oman yrityksensä nelikentän eri lokeroihin. Vastauksissa oli paljon hajontaa myös yrityksen sisällä. Iso osa vastaajista mielsi heidän yrityksensä olevan kuvaajan oikeassa yläreunassa eli kehittyneitä datan hyödyntäjiä, joilla on myös kestävän kehityksen päämääriä.

Kestävyyden ja datan hyödyntämisen taso
Kuva 2. Kestävyyden ja datan hyödyntämisen taso.

Kestävän kehityksen data vaatii vielä yritysten toimenpiteitä

Tarkastelimme lisäksi, miten haastateltavat yritykset näkevät kestävän kehityksen mukaisen toiminnan ja siihen liittyvän datan. Haastateltavat kertoivat kestävyyden sisältävän pidemmälle tulevaisuuteen katsovat vastuulliset toimintatavat sekä käytännönläheiset toimenpiteet. Haastatellut yritykset kertoivat, että kestävän kehityksen data sisältää erilaisia näkökulmia niin liiketoimintaan kuin teknologioihin liittyen (kuva 3). Liiketoimintaan liittyviä näkökulmia olivat asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen, tiedon oikea-aikaisuus ja mitattavuus sekä yhteistyösuhteen sopimustekniset vaatimukset asiakkaiden suunnasta. Teknologianäkökulmat liittyivät ennakoivaan huoltoon ja erilaisiin indikaattoreihin.

aastateltujen yritysten tunnistamia liiketoiminta ja teknologianäkökulmia
Kuva 3. Haastateltujen yritysten tunnistamia liiketoiminta- ja teknologianäkökulmia kestävän kehityksen dataan.

Kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan sisältyvät niin ympäristö-, taloudelliset kuin sosiaaliset näkökulmat. Kuva 3 kuitenkin kertoo, että haastatelluissa valmistavan teollisuuden yrityksissä katsotaan kestävän kehityksen dataa vielä melko kapeasti. Kestävästä kehityksestä on saatavilla paljon tutkimustietoa ja visioita. Yrityksissä tarve on kuitenkin käytännönläheisempi, miten muuttaa kestävä kehitys käytännön toimiksi, joita voi mitata, seurata ja edistää.

Kokemustemme mukaan valmistavan teollisuuden yrityksen kannattaisi kestävän kehityksen datan osalta tunnistaa:

  1. markkinoiden ja asiakkaiden tarpeet kestävän kehityksen datasta tehtäville johtopäätöksille ja toimenpiteille
  2. kestävän kehityksen datan hyödyntämisen mahdollisuudet ja liiketoimintapotentiaali
  3. potentiaaliset kestävän kehityksen datalähteet kattavasti (ympäristö-, taloudelliset kuin sosiaaliset näkökulmat), myös puuttuvat datalähteet
  4. käytännön toimenpiteet kestävän kehityksen datan hyödyntämiseksi

Blogin taustalla oleva tutkimus on toteutettu DataAsset (Sustainable data-based business for manufacturing industry) -hankkeessa, jota on rahoittanut mukana olevien yritysten lisäksi VTT ja Business Finland.

Jaa
Tuija Rantala
Tuija Rantala
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.