Kiertotalous on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan – kättä pidempää pk-yrityksille

Uutiset, Lehdistötiedote

EU:n rahoittamassa MIDIH-projektissa jaetaan 16 eurooppalaiselle yritykselle rahoitusta, jonka turvin startup- ja pk-yritykset voivat tehdä digitalisointikokeiluja, jotka liittyvät "Smart Factory, Smart Product tai Smart Supply chain" -aihealueisiin.

Keskustelua kiertotaloudesta ja yritystoiminnan vastuullisuudesta käydään joka areenalla ja yhteydessä. Ilmastonmuutos, niukkenevat resurssit, sosiaalinen eriarvoistuminen ja luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ovat ajankohtaisia kysymyksiä, jotka alleviivaavat tarvetta toimia myös liiketoiminnan puolella kestävämmin ja oman toiminnan vaikutukset huomioiden. Uusi CESME Kiertotaloustyökalu auttaa kehittämään, konkretisoimaan ja arvioimaan pk-yrityksen kiertotalouteen liittyviä liiketoimintamallin kehittämisideoita. Ideat voivat olla uusia tuotteita tai palveluita tai muuttaa radikaalistikin liiketoimintamallia esimerkiksi palveluliiketoiminnaksi.

Kiertotalous ja vastuullisuus herättävät yrityksissä monenlaisia kysymyksiä

Suomalaisissa pk-yrityksissä tehdään jo paljon kiertotalouden ja vastuullisuuden eteen. Usein kiertotalous tarkoittaa toimintatapoja, jotka ovat ihan "maalaisjärkeä": yrityksissä esimerkiksi pyritään vähentämään hukkaa, mietitään, miten kaikki tuotannon ylijäämä saadaan hyödynnettyä tai kierrätettyä, tai mitä tehtäisiin saapuvien lähetysten pakkausmuoveille. Käytännössä puhutaan siis arjen järkevistä ratkaisuista, joilla voidaan tehostaa omaa toimintaa ja saada myös säästöjä. 

Kestävyys- ja vastuullisuusajattelu edellyttää kuitenkin, että kiertotalouden ja yritysvastuun näkökulmat tulee ottaa entistä paremmin huomioon paitsi yrityksessä myös koko sen verkostossa ja laajemmassa liiketoimintaympäristössä. Tällöin kysymyksiksi nousevat esimerkiksi, miten varmistamme, että myös alihankkijat toimivat sosiaalisesti ja ympäristön kannalta vastuullisesti? Miten pystymme varmistamaan tuotteeseemme sellaiset materiaalit, että asiakas saa toivomansa entistä ympäristöystävällisemmän tuotteen? Miten takaamme sen, että myös alihankkijan tehtaalla työntekijät saavat asiallista palkkaa ja työympäristö on turvallinen? Miten lainsäädäntö muuttuu ja miten yrityksemme pysyy kilpailukykyisenä muuttuvilla markkinoilla? 

Iso haaste pk-yrityksissä on myös, kuinka jo tehdyistä, ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta vastuullisista teoista viestitään ja kerrotaan asiakkaille ja toimittajille, eli miten todentaa jo tehtyjä hyviä käytäntöjä ja mitata niiden kehitystä. Yrityksissä pohditaan myös sitä, minkälaisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia tulisi arvioida tulevaisuutta ajatellen ja minkälaisia tavoitteita näille asettaa.

Yritysten pyörät pyörivät jo kohti kiertotaloutta

Kiertotalousajattelu tulee muuttamaan maailmaamme ja yritystoimintaa vielä enemmän kuin osaamme ehkä edes kuvitella. Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä relevanttia pk-yritykselle onkin pohtia, mitä uusia polkuja ja mahdollisuuksia kiertotalous ja vastuullisuus voisivat avata ja miten ne voitaisiin hyödyntää. Viime aikoina esillä on ollut lähes päivittäin uusia ideoita ja liiketoimintamalleja, joissa hyödynnetään muualla syntyviä sivuvirtoja tai jätettä, joissa tarjotaan aiemmin kuluttajan ostamaa tuotetta palveluna tai joka yhdistää erilaiset palveluntarjoajat yhteen digitaalisen alustan avulla. 

Voidaankin nähdä, että markkinoille syntyy myös aivan uudentyyppisiä toimijoita ja rooleja, kuten myös uusia kumppanuuksia, verkostoja ja ekosysteemejä. Kiertotalous pitääkin sisällään hyvin monenlaisia uusia ratkaisuja ja mahdollisuuksia käytännön arjen järkeistämisestä ja tehostamisesta johonkin uuteen ja kokonaisia toimialoja uudistavaan. Kaikki voivat siis olla mukana! 

CESME Kiertotaloustyökalu auttaa yritystä kiertotalouteen

CESME Kiertotaloustyökalu yrityksille esiteltiin Seinäjoella järjestetyssä julkistamistilaisuudessa toukokuussa. Erityisesti pk-yritysten tarpeisiin kehitetty työkalu on paketti, jonka avulla yritys voi tarkastella itsenäisesti tai fasilitoijan avulla, miten nykyinen toiminta huomioi kiertotalouden, tunnistaa uusia tapoja kehittää toimintaansa ja visioida myös vähän pidemmälle tulevaisuuteen ideoimalla koko liiketoimintamallin tasoista muutosta ja uusia ratkaisuja. Kiertotaloustyökalu lähtee liikkeelle niin sanotusti puhtaalta pöydältä tarjoten ensin ideoita liiketoimintamallivaihtoehdoista ja edeten yrityksessä tunnistetun idean kuvaamiseen, muuttuvan liiketoimintaverkoston tarkasteluun, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten ymmärtämiseen ja mahdollisten mittareiden tunnistamiseen, idean kehittämiseen ja nopeiden kokeilujen suunnitteluun. Kiertotaloustyökalu on myös tietopaketti, joka sisältää paljon asiaa kiertotaloudesta ja vastuullisesta liiketoiminnasta.

VTT toimi CESME-projektissa keväästä 2017 lähtien asiantuntijaroolissa. Kiertotaloustyökalun kehittämisen ja pilotoinnin lisäksi projekti on pitänyt sisällään kiertotalouden tulevaisuuden visiointia ja toimenpiteiden suunnittelua Etelä-Pohjanmaan liiton kanssa. Kiertotaloustyökalua kehitettiin ja testattiin yhdessä eteläpohjalaisten yritysten sekä liiketoimintakehittäjien kanssa. Työkalu sai hyvän vastaanoton ja auttaa jatkossa suomalaisia yrityksiä kohti kiertotaloutta.

-  Olemme CESME-hankkeessa tehneet tiivistä yhteistyötä VTT:n asiantuntijoiden kanssa jo kahden vuoden ajan. Yhteistyö on tuonut meille valtavasti lisää ymmärrystä ja uusia ajatuksia kiertotaloudesta ja erityisesti sen merkityksestä yrityksille. Juuri valmistuneessa työkalussa tiivistyy hienolla tavalla kaikki olennainen hankkeessa opittu ja tästä on hyvä jatkaa työtä kiertotalouden edistämiseksi eteläpohjalaisissa yrityksissä, kertoo projektikoordinaattori Hanna Meriläinen Etelä-Pohjanmaan liitosta. 

CESME Kiertotaloustyökalun materiaalipaketti on vapaasti saatavissa Etelä-Pohjanmaan liiton projektin sivuilta, joilta löytyy myös lisätietoa sen käytöstä.

 

Laajemmin Etelä-Pohjanmaan liiton CESME-hanketta koskien lisätietoja antaa hankkeen projektikoordinaattori Hanna Meriläinen, Etelä-Pohjanmaan liitto
[email protected]

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Tehokkailla ratkaisuilla, uusiutuvilla raaka-aineilla ja kiertotaloudella voimme varmistaa, että resurssit riittävät kaikille.