Ei unohdeta muovisaasteongelmaa koronarajoitustenkaan aikana

Blogit
VTT

Tällaisina normaalista poikkeavina aikoina ihmiset usein kokonaan unohtavat muut, vähemmän kiireiset, mutta yhtä tärkeät ongelmat, joita meidän on yhteiskuntana ratkaistava. Maailmassa on kuitenkin ongelmia COVID-19:n lisäksi. Niihin kuuluvat muovisaaste ja muovien, erityisesti fossiilipohjaisten, valmistuksen ja loppukäsittelyn vaikutukset ilmastonmuutokseen.

On erittäin tärkeää osata erottaa muovi erinomaisena elämäämme helpottavana materiaalina ja toisaalta muovi jätteenä, jota tällä hetkellä päätyy myös ympäristöön tehottoman tai täysin puuttuvan jätehuollon takia. Muovi auttaa pitämään ruokamme tuoreena, suojaa meitä loukkaantumisilta esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa ja urheilussa sekä varmistaa laadukkaan elämän jatkumisen useiden erilaisten lääketieteen sovellusten kautta. Mutta samalla muovijätettä kerääntyy saasteeksi ympäristöön. Lisäksi 98 % muoveista on nykyisin fossiilipohjaisia. Muovin päästörikas elinkaari vaikuttaa osaltaan ilmastonmuutokseen.

Voidaanko muovin yhteiskunnalle mukanaan tuomat monet edut säilyttää kestävällä tavalla?
Kyllä – muovien kiertotaloudella!

VTT on arvioinut siirtymistä muovien lineaarisesta taloudesta muovien kiertotalouteen. Yksi tärkeimmistä johtopäätöksistämme on, että yhtä yleispätevää ratkaisua ei ole. Muovit ja niiden käyttösovellukset sisältävät monimutkaisia materiaaliseoksia, ja parastapa saattaa materiaalit ja tuotteet kiertoon on aina arvioitava tapauskohtaisesti.

Kiertotalouden pääelementit ovat vähentäminen, uudelleenkäyttö, korjaus ja kierrätys. Muovien osalta tämä voi tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Tarkastellaanpa erilaisia lähestymistapoja.

Uudelleenkäyttöratkaisut ovat jo laajalti käytössä (esimerkiksi pantti- ja uudelleentäyttömallien muodossa). Näiden ratkaisujen taloudellisesti kannattava käyttö vaatii kuitenkin polymeerien käyttöiän jatkamista. Se voidaan saavuttaa molekyylirakennetta korjaavilla tekniikoilla, jotka estävät käytön aikana tapahtuvaa materiaalin heikentymistä. 

Vaikka uudelleenkäyttö ja korjaus ovatkin suositeltavimpia kiertotalouden muotoja, niitä ei voida välttämättä käyttää useimmissa muovin käyttösovelluksissa. Tällöin materiaalit on kerättävä ja lajiteltava kierrätykseen. Mekaaninen kierrätys on tällä hetkellä vallitseva tapa säilyttää muovimateriaalien ominaisuudet, koska prosessissa ei pilkota polymeeriketjuja. On kuitenkin erittäin tärkeää erotella muovijätevirrat polymeerityyppien mukaan, koska jos eri polymeerit pääsevät sekoittumaan, on prosessin kierrätysmateriaalin arvo usein menetetty.

Mekaaniseen kierrätykseen sopimatonta materiaalia voidaan kierrättää kemiallisten kierrätysprosessien avulla. Näitä tekniikoita on runsaasti, mutta niille on yhteistä se, että polymeeriketjut pilkotaan monomeereiksi tai muiksi hyödyllisiksi kemikaaleiksi, joita voidaan kierrättää takaisin muoveiksi prosessoimalla ne uudelleen.

Edellä mainituilla menetelmillä voimme sekä kasvattaa kierrätysastetta että parantaa kierrätysmateriaalien laatua merkittävästi.
Kaikkia muoveja ei välttämättä kierrätetä suoraan - joskus on tarkoituksenmukaisempaa biohajottaa biohajoavat polymeerit niiden molekyylitason elementeiksi. Biohajoavuus on usein väärin käytetty termi, minkä takia on tärkeää arvioida polymeerien biohajoamista hallituissa olosuhteissa ja tehdä niiden biohajoavuuspotentiaalia koskevat johtopäätökset huolellisesti.

Lisäksi on itsestään selvää, että uusiutuva hiili on kestävän muovitalouden raaka-aine. Uusiutuva hiili kattaa kierrätettävän muovin raaka-aineen, biopohjaiset materiaalit ja hiilidioksidin. On kuitenkin oltava täysin selvää, että kierrätysteollisuuden korkea energiantarve on myös katettava täysin uusiutuvalla energialla, jotta estetään fossiilisen hiilidioksidin lisäpäästöt. Hiilidioksidin talteenoton ja hyötykäytön (CCU) prosesseja kehitetään, ja ne tarjoavat uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia tuotteita ja näin osaltaan hidastavat ilmastonmuutosta.

Muovitalouden muutoksen toteuttaminen ei ole yksinkertaista, mutta onneksi VTT on mukana edistämässä sitä. Meillä on toimintaa ja ratkaisuja kaikkiin edellä mainittuihin tekniikoihin liittyen ja tuemme mielellämme yrityksiä matkalla muovien kiertotalouteen.

Jaa
Anna TenhunenLunkka
Anna Tenhunen-Lunkka
Visiomme tulevaisuudesta

Olipa kyse tekstiiliteollisuudesta, rakentamisesta tai energian varastoinnista, koko teollisuuden energiatehokas arvoketju voi hyödyntää uusiutuvia ja uudelleenkäytettäviä materiaaleja kannattavasti tieteen avulla.