Ei ole tulevaisuutta ilman vastuullisuutta: nostoja Vahva, Vahvempi, Vastuullinen -seminaarista

Blogit
Nina Wessberg,
Antero Karvonen

”Ei ole tulevaisuutta ilman vastuullisuutta” lausahdettiin VTT:n Vahva, vahvempi, vastuullinen -seminaarin paneelissa 19.10.2022 Tampereella. Vahva viesti pitää sisällään paljon. Sen voi tulkita merkitsevän, ettei ihmiskunnalla ole tulevaisuutta ilman vastuullisempia toimintatapoja. Toisaalta myös niin, että yhteiskunta – instituutiot, rakenteet, kulttuuri ja ihmiset – edellyttävät kaupallisilta toimijoilta vastuullisuutta siinä määrin, ettei liiketoiminnalle ole jatkossa edellytyksiä ilman vahvaa vastuullista toimintatapaa. Molemmilta kanteilta katsoen muutoksen aika on käsillä. Seminaarin sisällöt nostivat esiin joukon avainkysymyksiä ja ratkaisuja.

Vaikka vastuullisuus ei ole uusi ilmiö yhteiskunnassamme, seminaarissa sen todettiin kuitenkin olevan murroksen johtamista ja muutosta vaativaa. Sosiaalisten tekijöiden rooli ja kumppanuuksien hallinta koko toimitusketjussa ovat vastuullisuuden muodostumisessa äärimmäisen tärkeitä asioita. Seminaarissa oltiin yksimielisiä siitä, että organisaation on löydettävä linkki liiketoiminnan ja vastuullisuuden edistämisen välille. Niin kauan kuin vastuullisuus jää irralliseksi kakkostavoitteeksi, muutos ei ole tarpeeksi vaikuttavaa.

Luottamus syntyy avoimuudesta

Liiketoiminnan näkökulmasta keskeistä on vanha totuus, jonka mukaan kaupankäynnissä, palvelujen ja tuotteiden tekemisessä ja toimittamisessa, tiedon muodostamisessa ja jakamisessa sekä päätösten tekemisessä tärkeintä on luottamus laadukkaan tuotteen ja lopputuloksen saamiseen.

five people sitting on chairs in a panel discussion

Paneeli, johon kuuluivat Maria Zabihian Kemiralta, Katri Kennedy Rambollilta, Niina Mikolanniemi Vincitiltä ja Jussi Manninen VTT:ltä, oli yhdenmukainen siinä, että yritysten olisi tärkeää viestiä rehellisesti myös heikkouksista ja matkasta kohti asetettuja tavoitteita – ei ainoastaan onnistumisista. Heikkouksien esiin tuomisessa on kysymys rehellisyydestä ja avoimuudesta, jotka laadukkaan palvelun ohella ovat luottamuksen syntymisen edellytyksiä.

Yritysten olisi tärkeää viestiä rehellisesti myös heikkouksista ja matkasta kohti asetettuja tavoitteita – ei ainoastaan onnistumisista.

Luottamuksen synnyttämisessä helpottaa, jos organisaatiolla on yhteisymmärrys viestintälinjasta kumppanien kanssa. Seminaarissa tuotiin esiin, että yhteistyö tulee lisääntymään jopa kilpailijoiden kanssa. Vastuullisuuden uudet lainsäädännölliset velvoitteet lisäävät vastuullisuudesta viestimistä. Yhteistyö muiden saman alan toimijoiden kanssa voi helpottaa viestinnän velvoitteiden toteuttamista ja yhdenmukaistaa viestinnän vaikuttavuutta.

Vastuullisuus osaksi kaikkea toimintaa

Vastuullisuus ei kuitenkaan ole pelkästään viestintää, eikä vastuullisuutta mitata vain siksi, että pystyttäisiin todentamaan vastuullisuutta. Sen sijaan vastuullisuuden tulisi olla olennainen osa kaikkea toimintaa organisaatiossa ja yritystoiminnassa. Seminaarimme avainpuhujan Tyrsky konsultoinnin Oras Tynkkysen sanoin: ”toimitusjohtajan, jonka agendalla ei ole kestävyys, ei tulisi olla toimitusjohtaja”.

Toimitusjohtajan, jonka agendalla ei ole kestävyys, ei tulisi olla toimitusjohtaja.

Toisen avainpuhujan, Kalmarin strategia-, vastuullisuus- ja teknologiajohtaja Tommi Petterssonin, toimenkuva yhdistää vastuullisuusasiat teknologiastrategian suuntaamiseen. Tämä on esimerkki johtamisesta, jossa mahdollistetaan linkki liiketoiminnan ja vastuullisuuden edistämisen välille. Tällaisen johtamisen seurauksena on oletettavaa, että vastuullisuus ei jää vain irralliseksi tavoitteeksi.

Oras Tynkkynen
Oras Tynkkynen

Kolmas avainpuhujamme, Papticin vastuullisuusjohtaja Hanna Kalliomäki, korosti rohkeutta edistää vastuullisuutta liiketoiminnassa. Koko seminaarin selkeä sanoma oli, että mikään ei estä vastuullisuuden ja kestävyyden toteutumista – vain me itse seisomme itsemme tiellä. Kestävä ja vastuullinen arvonluonti on mahdollista, mutta siihen tarvitsemme rohkeutta. Yhteistyö ja ennakkoluulottomuus ovat keskeisiä vastuullisen toiminnan edellytyksiä.

Vastuullisuus koko ketjuun

Yhteistyön lisääntyminen vastuullisuusasioissa tullee näkymään kumppaneiden mutta myös kilpailijoiden välillä. Yhteistyötä voidaan jatkaa tulevaisuudessa esimerkiksi seminaarissa esitellyn Kestävän Kehityksen Nyrkki -ajatushautomon (KeKeNy) kautta. KeKeNy-ajatushautomon tavoite on koota yrityksiä ja tutkimuksen edustajia saman pöydän ääreen keskustelemaan vastuullisuuden ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan haasteista ja rakentamaan ratkaisuja haasteiden ylittämiseen. KeKeNy-toimintaa koordinoi VTT ja se toimii SEEDForest-yhteistoiminta-alustan verkostossa.

Koko toimitusketjun ohella organisaatioiden tasolla on tärkeää sanoittaa asioita hyvin konkreettisesti niin, että kaikki työntekijät hahmottavat oman työnsä yhteyden yhteisiin tavoitteisiin. Ketju ulottuu raaka-aineesta loppukäyttäjiin, jolloin kriittistä on hahmottaa mahdollisia murroksia myös kansalaisten arjessa. Koko ketjun merkityksestä kertoo muun muassa Kalmarin esimerkki siitä, että sähköistyvän konekannan loppukäyttäjän käyttämän sähkön fossiilisuus tai uusiutuvuus vaikuttaa paljon koko ketjun hiilitasapainon suoriutumiseen.

Ketjusta tarvitaan kuitenkin tietoa. Datan rooli on jo korostunut digitaalisuuden megatrendin maailmassa ja tullee korostumaan entisestään. Datan määrä kasvaa koko ajan, mutta toisaalta vastuullisuutta erityisesti edistävän datan kerääminen voi olla vaikeaa. Erityinen haaste vastuullisuuden datassa on, että dataa käytetään usein vain raportointiin eikä ohjaamaan päätöksentekoa ja toimintaa. Tässä lieneekin vastuullisuuden kehittämisen ydin: miten saamme vastuullisuuteen liittyvän tiedon ja ymmärryksen muuttamaan toimintamme entistä vastuullisempaan suuntaan.

Vastuullisuusajattelu kehittyy

Vastuullisuus on kompleksinen kokonaisuus. Kestävän kehityksen kolmen pilarin ympäristön, yhteiskunnan ja talouden lisäksi siihen kuuluvat muun muassa eettiset kysymykset. On syytä huomioida myös diversiteetin ja inkluusion näkökulmat. Hyvin helposti organisaatioissa kutistetaan vastuullisuusasiat ilmastokysymyksiksi. Ympäristökysymyksissä biodiversiteetti ja luontokato ovat tulleet ilmastonmuutoksen rinnalle. Vastuullisuuteen kuuluvat myös esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset ja työhyvinvointi.

Jussi Manninen
Jussi Manninen

Digitalisaation kehitys mahdollistaa yhä tehokkaammin vastuullisen datan on-line hyödyntämisen, mikä nopeuttaa asioihin reagoimista, jos vain tunnistamme ja ymmärrämme vastuullisuutta määrittävän datan mahdollisuudet ja merkityksen. Tämä tarkoittaa, että emme vain mittaa ja raportoi vastuullisuutta tai julista sitä strategioissamme, vaan luomme organisaatioihimme vastuullisuuden kulttuurin, jonka myötä jokainen organisaation edustaja toimii vastuullisesti ja jokainen päätös kaikkialla organisaatiossa on vastuullinen.

VTT:n hiilineutraalien ratkaisujen liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Manninen totesi avauspuheenvuorossaan, että kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä on vaikea saavuttaa matemaattista optimipistettä, ja kompromissit ovat välttämättömiä. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö oikeita suuntia voisi tavoitella tai etteikö vastuullisen viidakossa voisi toimia. VTT:n Mika Nieminen nosti esille, miten megatrendit toimivat majakkana epävakaassa tilanteessa. Meidän täytyy ymmärtää ja tutkia toimintaympäristöämme, jotta tiedämme, mihin suuntaan mennä. Esimerkiksi VTT:llä kehitetään jatkuvasti mm. ennakointitutkimusta, kestävän arvonluonnin malleja, sekä tietysti uusia teknologioita ja materiaaleja, joiden avulla ratkaisuja voidaan hakea.

VTT:n Vahva, Vahvempi, Vastuullinen -seminaari palaa jälleen ensi vuonna.

Katso seminaarin tallenne!

Jaa
Nina Wessberg
Nina Wessberg
Principal Scientist
Antero Karvonen
Antero Karvonen
Research Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.