Älytuotemahdollisuuksien tunnistamista ja validointia Ansellin kanssa

Referenssit

Ansell, maailmanlaajuinen lääketieteellisten ja teollisuuskäsineiden sekä muiden henkilönsuojainten toimittaja, aloitti yhteistyön VTT:n kanssa tutkiakseen teknologiapohjaisten älytuotteiden uusimpia innovaatioita. Tehtävänä oli tunnistaa teknologioita, jotka eivät olisi pelkästään käyttäjille hyödyksi vaan myös mahdollisia, toteuttamiskelpoisia ja vastuullisia.

Keskeiset tulokset

  • VTT ja Ansell toteuttivat yhteistyössä verkkopohjaisen yhteiskehittelytyöpajan, jossa pyrittiin tunnistamaan potentiaalisia teknologiapohjaisia älyratkaisuja eri käyttöympäristöjen ja segmenttien käyttäjille.
  • Lopputuloksena oli 19 eri sovellusta seitsemässä toiminnallisessa teemassa. Kahdelle potentiaaliselle suuntaukselle suositeltiin teknisiä lisätutkimuksia sekä T&K-toimintaa.
  • Ansell aikoo hyödyntää projektin tuloksia ja sen tarjoamia oivalluksia tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvässä päätöksenteossa.

Älytuotteet ovat tuotepalvelujärjestelmien muoto, jossa lisäarvoa tuottavat ominaisuudet ja palvelut yhdistetään fyysisiin tuotteisiin. Tämä onnistuu esimerkiksi hyödyntämällä erityyppisiä sensoritekniikoita, tunnistamiseen ja seurantaan käytettäviä tunnisteita sekä tiedonkäsittely- ja yhteysominaisuuksia. Tällaiset älyteknologiat mahdollistavat mielekkäiden yhteyksien rakentamisen fyysisten ja digitaalisten maailmojen välille, mikä palvelee käyttäjiä ja asiakkaita uusilla, innovatiivisilla tavoilla.

Vuorovaikutteista mahdollisuuksien tunnistamista läpi asiakassegmenttien

VTT:n ja Ansellin yhteistyö käynnistyi intensiivisellä verkkotyöpajalla, jonka tavoitteena oli tunnistaa potentiaalisia teknologiapohjaisia älyratkaisuja eri käyttöympäristöjen ja segmenttien käyttäjille. Yhteistyöpajaan osallistui 20 asiantuntijaa Ansellin globaaleista myynti-, markkinointi- ja T&K-tiimeistä. Työpaja toteutettiin viidessä pienryhmässä, joista kukin keskittyi tiettyyn vertikaalimarkkinaan. 

Tiimit perehtyivät mahdollisiin teknologiapohjaisiin älytuotekonsepteihin tunnistamalla kontekstisidonnaisia käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeita, keskeisiä tehtäviä sekä asiakkaiden motiiveja (jobs-to-be-done). Kukin ryhmä yksilöi omissa konteksteissaan käytössä olevat keskeiset järjestelmät ja työkalut. VTT:n tiimi tarjosi osallistujille inspiraatiota ja pureskeltavaa teknologianäkökulmasta ideoimalla teknologioita, jotka tarjoaisivat uusia tapoja käyttäjä- ja liiketoiminnan arvon luomiseen.

Työpajan jälkeisenä toimintana VTT:n tutkijat ja suunnittelijat analysoivat konsepteja ja esittivät suosituksia, millaisia mahdollistajia älytuoteratkaisujen toteuttamisessa voitaisiin hyödyntää. He arvioivat myös teknologian valmiutta ja sitä, miten olemassa olevat muototekijät vaikuttavat teknologian yhdistämiseen. Yhteiskehittämistyöpajan tuloksena tunnistettiin yhteensä 19 erilaista sovellusta seitsemässä toiminnallisessa teemassa.

Validating workshop
Työpaja poiki monia hyviä ideoita. Sen rakenne ja työnkulku tukivat loistavien ideoiden keksimistä.
Erica Hansen, Globaalin tuoteportfolion hallinta, Ansell

Tunnistetun älytuotemahdollisuuden sprinttipohjainen validointi

Edistyksellisen innovaatioportfolion hallinnassa on kyse tulevaisuuden mahdollisuuksien ja ratkaisujen jatkuvasta hahmottamisesta ja validoinnista – markkinoiden kannalta keskeisten käsitteiden oivaltamisesta. Yhteistyön jatkeena VTT tuki Ansellia yksittäisen älytuotekonseptin validoinnissa ja jalostamisessa. 

Tässä sprinttipohjaisessa projektissa VTT:n tutkijoiden ja suunnittelijoiden tiimi yhdisti voimansa Ansellin asiantuntijoiden kanssa ja keskittyi konseptin arvon ja vastaanoton validointiin käyttäjän ja asiakkaan näkökulmasta. Myöhemmin prosessissa selvitettiin tarkemmin neljää vaihtoehtoista teknologiaa ja niiden soveltuvuutta käyttäjien ja liiketoiminnan tarpeisiin.

Käyttäjähyväksynnän ja teknologiavalmiuden validoinnin perusteella tiimi pystyi suosittelemaan teknisiä lisätutkimuksia ja T&K-toimintaa kahdelle potentiaaliselle suuntaukselle. Ansell aikoo hyödyntää projektin tuloksia ja sen tarjoamia oivalluksia tulevaisuuden tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvässä päätöksenteossa.

Validating  refinement
Keräsimme paljon hyödyllistä tietoa loppukäyttäjien palautteesta, ihanneratkaisusta ja toteuttamiskelpoisten konseptien jalostuksesta.
Erica Hansen, Globaalin tuoteportfolion hallinta
Jaa
Ralph Liedert
Ralph Liedert
Customer Account Lead
Niall Shakeshaft
Niall Shakeshaft