SI-mittayksiköt Suomessa, virtaus ja tiheys

Tämä sivu on osa sarjaa, jossa kerrotaan SI-yksiköistä, niiden toteuttamisesta Suomessa ja niihin liittyvistä palveluistamme. Tämä osa käsittelee virtausta ja tiheyttä.

Katso lisätiedot virtauksen ja tiheyden kalibroinnista tästä.

Kaasuvirtaus ja nestevirtaus

  • Massavirtauksen yksikkö on kg/s
  • Tilavuusvirtauksen yksikkö on l/s (litraa sekunnissa).

Nesteiden tiheys

  • Massatiheyden yksikkö on kg/m3.

Kaasuvirtausmittareiden, aerometrien ja tiheysmittareiden kalibrointi

Mikäli kaasuvirtausmittarin suhteellinen tarkkuustaso on parempi kuin 1 %, käytetään sen kalibrointiin DWS-kalibrointilaitteistoa. Tyypillisiä tällä laitteistolla kalibroitavia virtausmittareita ovat esimerkiksi laadukkaat laminaarivirtauselementit ja eräät mäntä-sylinteritilavuusvirtamittarit.

Suurin osa asiakkaiden virtausmittareista kalibroi­daan MIKESissä LFE-kalibrointilaitteistolla. Sen käytettävyys on DWS-kalibrointilaitteistoa parempi ja vaatimukset ympäristöolosuhteille pienemmät. Mittaustoiminta on siten joustavampaa ja nopeampaa. Laitteiston on havaittu soveltuvan hyvin sellaisten virtausmittarien kalibrointeihin, joiden suhteellinen tarkkuustaso on huonompi kuin 1 %. Näitä ovat esimerkiksi termiset massavirtamittarit ja -säätäjät.

MIKES tekee myös nesteiden tiheysmittauksia. Kalibroimme esimerkiksi areometrejä ja värähtelyyn perustuvia tiheysmittareita sekä määritämme asiak­kaiden omien nestenäytteiden tiheyksiä mittausalueella 600 kg/m3 ... 2000 kg/m3.

Nestevirtausmittareiden kalibrointi

MIKES-Kajaani kalibroi nestevirtausmittareita kolmel­la eri nestevirtauskalibrointilaitteistolla, joista yksi on nestevirtauksen kansallinen mittanormaali. Tämä tar­kin nestevirtauksen mittaus toimii gravimetrisella periaatteella ja tällä mittanormaalilla tehtävät nestevirtausmittaukset ovat jäljitettävissä SI-yksiköihin ajan, massan ja lämpötilan kansallisten mittanormaalien kautta. Mittanormaalissa nestevirtaus saadaan aikaan maan vetovoimaa hyväksi käyttäen siten, että 20 m:n kor­keudella sijaitsevassa säiliössä veden pinnankorkeus pidetään vakiona ja tilavuusvirta säädetään haluttuun arvoon. Kalibrointihetkellä kalibroitavan mittarin läpi kulkeva vesivirta ohjataan vaa'alle ja mittarilta saatuja tuloksia verrataan vaa'an tuloksiin.

Suljettuun vesikiertoon perustuvissa kalibrointilaitteistoissa referenssimittareina toimivat joko magneettiset virtausmittarit tai Coriolis-massavirtamittarit. Näissä jäljitettävyys perustuu DN 200 (putken halkaisija 20 cm) kokoon asti MIKESin omaan gravimetriseen mittanormaaliin. Jäljitettävyys suurempien putkikokojen kohdalla tulee ulkomaisista metrologialaitoksista, tyypillisesti PTB:ltä Saksasta.