Energiayhteisöissä edistetään uusiutuvan energian kestävää käyttöä

Projektiuutiset

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KETO) -hanke on kirittänyt espoolaisia kohti uusia kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vihreän siirtymän ja digitaalisuuden toimenpiteillä, joihin olennaisesti kuuluvat myös energiamurroksen ja liikenteen sähköistymisen teemat. Energiayhteisöt edistävät tavoitteita vauhdittamalla uusiutuvan energian kestävää käyttöä ja tarjoamalla uusia tapoja jakaa hyötyjä yhteisöissä.

Puhtaasti tuotettu ja tehokkaasti hyödynnetty sähkö on yksi vihreän siirtymän edellytyksistä. Keskitettyjen, teollisen mittakaavan tuotantolaitosten lisäksi uusiutuvaa energiaa tuotetaan entistä enemmän myös paikallisesti, esimerkiksi aurinkopaneeleilla taloyhtiöissä. Jotta paikallinen sähköntuotanto saataisiin tehokkaammin ja monipuolisemmin käyttöön, on viime vuosina laajasti edistetty energiayhteisöjen perustamista.  Energiayhteisöt ovat yhteenliittymiä, joissa yksityishenkilöt, yhteisöt ja yritykset voivat jakaa tuottamaansa sähköä yhteisön kesken.

Energiayhteisöjen edistämisessä tavoitteena on tuottaa joustoa sähkömarkkinoille, kannustaa sähkön käyttäjiä investoimaan uusiutuvaan energiaan sekä hyödyntää uusiutuvan energian paikallinen pientuotanto täysimääräisesti jakamalla energiaa rakennus- tai aluetasolla. Taustalla vaikuttavat myös EU-tasolla asetetut tavoitteet energiakansalaisuuden vahvistamisesta ja jakamistalouteen perustuvan yhteisöllisen energiankäytön tulevaisuuden näkymistä. Energiayhteisöihin ja hajautettuihin energiajärjestelmiin kaupunkiympäristöissä liittyy paljon innovatiivisten ratkaisujen tarvetta sekä mahdollisuuksia uudelle kestävälle liiketoiminnalle

Ratkaisuja, palveluita ja arviointimenetelmiä energiayhteisöjen kehittämiseen

Suomessa energiayhteisöjen muodostaminen mahdollistui vuoden 2021 alussa asetusmuutoksella, joka sallii energiayhteisöt tapauksissa, joissa jäsenten sähkönkäyttöpaikka on liitetty jakeluverkonhaltijan jakeluverkkoon samalla liittymällä ja sijaitsee samalla kiinteistöllä tai sitä vastaavalla yhden omistajan omistamalla toisiinsa rajautuvien kiinteistöjen ryhmällä. Sääntelyä ollaan kuitenkin jatkokehittämässä suuntaan, joka tukee esimerkiksi hajautettujen virtuaalisten energiayhteisöjen muodostumista. Hajautetussa virtuaalisessa energiayhteisössä jäsenet voisivat sijaita missä päin Suomea tahansa.

VTT pyrkii osaltaan vauhdittamaan energiayhteisöjen kehittymistä tutkimalla energiayhteisöihin liittyviä vaihtoehtoisia ratkaisuja, palveluita ja arviointimenetelmiä.  KETO-hankkeessa tavoitteita on toteutettu kartoittamalla ja arvioimalla aiemmin tunnistettuja energiayhteisöihin liittyviä menetelmiä, työkaluja ja konsepteja. VTT:n pitkän linjan energiayhteisöosaamista ja aiempien tutkimushankkeiden tuloksia on hyödynnetty Keran ja Otaniemen aluekohtaisessa tarkastelussa ja potentiaalisten energiayhteisötoimijoiden tunnistamisessa.

Olennainen osa hanketta on ollut askelmerkkien määrittely energiayhteisöjen käytännön toteutusta varten. Jakamistalouden periaatteisiin kuuluu hyödyn tasa-arvoinen jakautuminen. Energiayhteisöjen valtavirtaistuminen riippuu siitä, kuinka saavutettaviksi ja reiluiksi ne mielletään. Hankkeen lopputuloksena syntyi muun muassa energiayhteisön perustajalle suunnattu muistilista, johon on koottu käytännönläheisesti asiat, jotka energiayhteisöä muodostettaessa on syytä käydä läpi ja sisäistää. Loppuraportti sisältää myös taustatietoa ja referenssejä aiemmista energiayhteisöhankkeista, työkaluja arvon muodostukseen ja tietoa jousto-optioista. Sidosryhmien mielipiteitä, kehitysehdotuksia ja tarpeita tuleviin yhteishankkeisiin on kerätty esimerkiksi KETO-hanketta varten muodostetun kehitysryhmän jäseniltä.

Yhdessä Espoon kaupungin tuottaman Keran alueen toimijoille suunnatun energiayhteisöpelikirjan ja Aalto-yliopistolla valmistuneiden kolmen energiayhteisöaiheisen pro gradu -tutkielman kanssa eri osa-alueista muodostuu kattava näkemys energiayhteisöjen nykymahdollisuuksista ja tulevaisuuden näkymistä Espoossa.

Hankkeessa koostetut julkiset materiaalit löytyvät hankesivulta https://www.espoo.fi/fi/keto

Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku KETO-hanke toteutetaan Euroopan Unionin REACT-EU EAKR-rahoituksella ja rahoitus on osa Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

KETOhankkeen toteuttivat Espoon kaupunki, Aaltoyliopisto, Omnia ja VTT Euroopan Unionin REACTEU EAKRrahoituksella.
Share
Ismo Heimonen
Ismo Heimonen