Automaattiajoneuvojen tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679, ”tietosuoja-asetus”) ja tietosuojalakiin (1050/2018).

1. Tutkimuksen nimi ja kesto

Tutkimuksen nimi: VTT:n automaatti ajoneuvojen tutkimus
Tutkimuksen kestoaika: Jatkuva. Useita kertatutkimuksia, joita toteutetaan yksittäisissä tutkimushankkeissa. Tätä tietosuojailmoitusta täydennetään hankekohtaisella informaatiolla (tutkimustiedote), joissa informoidaan yksittäisen tutkimushankkeen kesto ja osallistujat.

2. Rekisterinpitäjä(-t), tietosuojavastaava ja yhteyshenkilö(-t)

Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy (”VTT”), Y-tunnus: 2647375-4, Tekniikantie 21, 02150 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kirjaamo, Kivimiehentie 3, 02150 Espoo
Sähköposti: [email protected] (tietosuojavastaava ja tietoturvapäällikkö sijaisineen)

Tutkimuksesta vastaavan yhteyshenkilön tai tutkimusryhmän yhteystiedot:

Nimi: Matti Kutila
Osoite: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Kirjaamo, Kivimiehentie 3, 02150 Espoo
Sähköposti: [email protected]

Mikäli kyseessä on yhteisrahoitteinen konsortiotutkimus (esim. Euroopan komission rahoittama H2020- ja HEU-hankkeet, Business Finlandin rahoittamat yhteishankkeet), hankkeen konsortio-osapuolet voivat olla yhteisrekisterinpitäjiä. Yhteisrekisterinpitäjyydestä ja konsortio-osapuolista informoidaan tutkimuskohtaisessa aineistossa (esim. tutkimustiedote, verkkosivut). VTT on näissä tilanteissa ensisijainen yhteyshenkilö rekisteröityjen suuntaan, kun kyseessä on VTT:n laitteistolla (esim. ajoneuvo) tehtävä tutkimus.

3. Yhteisrekisterin osalta rekisterinpitäjien vastuunjako

Siltä osin kuin tutkimuksen kohdassa 2 yksilöidyt rekisterinpitäjät määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, rekisterinpitäjät ovat yhteisrekisterinpitäjiä. 

Tätä tietosuojailmoitusta sovelletaan erityisesti tutkimukseen, jossa aineiston keruu suoritetaan VTT:n tutkimuslaitteistolla (esim. robottiajoneuvo laitteistoineen). Muut yhteisrekisterinpitäjät ovat osallistuneet tutkimuksen suunnitteluun ja voivat saada aineistoon pääsyn siltä osin kuin henkilötietojen käsittely on tarpeen tutkimuksen suorittamiseksi. 

Rekisteröity voi toteuttaa henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeutensa keskitetysti VTT:n yhteyshenkilön (kohta 1) välityksellä. Yhteyshenkilö toimittaa tarvittaessa rekisteröidyn yhteydenoton muille yhteisrekisterinpitäjille.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltävät henkilötiedot ovat:

 • Tunniste- ja yhteystiedot (jos tarpeen tutkimusjärjestelyjen toteuttamiseksi tai dokumentoimiseksi)
 • Tutkimuksen kysely- ja haastatteluaineistot, vastaukset koskien tutkimusaihetta
 • Tutkimuksessa tarvittavat demografiset tiedot
 • Kuva-aineisto (video- ja pistematriisikuva ajoneuvon ulkopuolelta, ajoneuvon sisältä kasvokuva)
 • Ajoneuvon laitteistolla kerättävät muut tiedot: kellonaika, ajoneuvon koordinaatit, suunta ja nopeus, eri kameroiden tallenteita ja kamerakuvaan yhdistettävissä olevia etäisyysmittauksia erilaisilla tutkajärjestelmillä. 
 • Ajoneuvon käyttäjän sijaintitieto (GPS-lokaatio)

Henkilöt edustavat seuraavia ryhmiä: 

 • Tutkimusosallistuja
 • VTT:n työntekijä
 • Sivullinen, ohikulkija

Tutkimuksessa ei lähtökohtaisesti käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä eikä rikos- tai rikkomustietoja. Tällaisen tiedon käsittelyä ei voida täysin kuva-aineiston osalta poissulkea, mutta lähtökohtaisesti tutkimus suunnitellaan siten, ettei kuvattavaan alueeseen sisälly sensitiivisiä kohteita tai tapahtumia. Tutkimusaineistoa ei tarkastella myöskään rikos- tai rikkomustietojen havainnoimiseksi.

5. Käsittelytarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: VTT:n robottiajoneuvotutkimus, tieteellinen yleisen edun mukainen tutkimus.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste1:

 • Yleistä etua koskeva tehtävä, tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi, tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi
 • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen: työtehtävien järjestäminen, tieteellinen tutkimus.
 • Rekisteröidyn suostumus: tutkimusosallistujan sijaintitieto

 1 Tietosuoja-asetus, artikla 6 ja tietosuojalaki 4 §.

6. Henkilötietojen tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ajoneuvon laitteistolla: kamera (ajoneuvon ulkopuolella ja sisäpuolella), sensoreilla ja tutkalaitteistolla. Lisäksi henkilötietoja saadaan tutkimusosallistujalta itseltään (esim. haastattelu- ja kyselyvastaukset).

7. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja luovutetaan seuraaville vastaanottajille: konsortiotutkimuksessa mahdolliset yhteisrekisterinpitäjät ja tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen osallistuvat tutkimuslaitokset/ yliopistot (mikäli kyseessä yhteensopiva tieteellinen tutkimus). VTT ei luovuta sijaintitietoja.

Henkilötietojen käsittelyyn ei osallistu henkilötietojen käsittelijöitä. Yksittäisessä tutkimuksessa tutkimusjärjestelyissä voi olla käytössä esim. kysely- tai haastattelualusta tai tutkimuspalveluita tarjoavat rekrytointipalvelu.

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Automaattinen päätöksenteko

Tutkimukseen ei sisälly automaattista päätöksentekoa.

10. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötiedot hävitetään tai anonymisoidaan kyseisen tutkimushankkeen päätyttyä.

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Kuva-aineisto anonymisoidaan (blurraus) jo kuvauksen aikana tai viipymättä kuvaustilanteen jälkeen, mikäli tutkimuskysymys ei edellytä tunnistettavuutta. Tutkimus suoritetaan pääsääntöisesti pseudonymisoitua aineistoa käsitellen.

Ajoneuvon sijaintitietoon ei yhdistetä suoria tunnistetietoja (pseudonymisointi).

Tutkimusaineistoa käsitellään VTT:n hallinnoimassa IT-ympäristössä, jossa aineisto on suojattu teknisin ja organisatorisin suojatoimin. VTT:llä tutkimusaineistoon on pääsyoikeus vain tutkimustoimintaan osallistuvan tutkimusryhmän jäsenillä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joista kuitenkin voidaan poiketa ja/tai joita voidaan rajoittaa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Rajoittaminen ja poikkeaminen tarkistetaan tapauskohtaisesti.

Rekisteröity voi toteuttaa oikeutensa ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä kohdassa 2 määriteltyjen yhteystietojen avulla, mieluiten sähköpostitse.

Yleistä etua koskeva tehtävä

 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeutettu etu

 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Suostumus

 • oikeus peruuttaa suostumuksensa (ja oikeus poistaa tiedot)
 • oikeus saada pääsy tietoihin
 • oikeus oikaista tietoja
 • oikeus poistaa tiedot (ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”)
 • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
 • oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Oikeus peruuttaa suostumuksensa

Mikäli käsittely perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyä koskien. 

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tiedot henkilötietojen käsittelystä. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. 

Oikeus tietojen poistamiseen, ns. ”oikeus tulla unohdetuksi”

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä. 

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos rekisteröity katsoo, että hänen oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: https://tietosuoja.fi/yhteystiedot