Yhteistyö on avain metrologiajärjestelmän tulevaisuuteen

Blogit
Martti Heinonen

Lupautuessani syksyllä Pohjoismaiden ja Baltian metrologiaverkoston (EMN Smart North) puheenjohtajaksi, pysähdyin pohdiskelemaan, miten kansalliset tarpeet ohjaavat koko maailmaa palvelevan metrologiajärjestelmän kehittymistä. Käytännössä olen huomannut, että toimivin ratkaisu yhteiskunnan tarpeisiin löydetään yhteistyössä, kun hyödynnetään kansallisia vahvuuksia ja huomioidaan eri maiden erityistarpeet.

Alueelliset erityistarpeet ohjaavat mutta kokonaisuus ratkaisee

Oman metrologin urani alkuvaiheita siivitti erityisesti suomalaisen teollisuuden tarve varmistaa kosteusmittausten luotettavuus kansainvälisesti uskottavalla tavalla. Tämä tarve kattoi olosuhdemittausten tekemisen monenlaisissa kohteissa sekä pullo- ja suojakaasujen laadunvarmennusmittaukset.

Oman erityismausteensa tähän toi se, että Suomessa toimiva Vaisala Oyj on yksi maailman johtavista kosteusmittalaitteiden valmistajista. Jotta voisimme täyttää maailman parhaiden teollisesti valmistettavien kosteusmittalaitteiden tarpeet, oli selvää, että kehitystyön piti perustua kansainvälisen tason tutkimukseen. Yhteistyökumppaneina tuli olla maailman parhaat alan tutkimuslaitokset kuten PTB Saksassa, NPL Englannissa, CETIAT Ranskassa sekä NIST USA:ssa.

Suomen säästä johtuen asiakkaittemme vaatimukset ulottuvat paljon kylmempiin ja kuivempiin olosuhteisiin kuin monissa muissa maissa. Siksi olemme kehittäneet menetelmiä kalibroida kosteusmittalaitteita myös kylmissä pakkasolosuhteissa. Näin jälkikäteen on selvästi nähtävissä, kuinka paikallinen yrityskenttä ja erityisolosuhteet ohjasivat kosteusmetrologian kehitystä Suomessa ja sen asemoitumista kansainvälisessä kentässä.

Nykyisessä tehtävässäni katson metrologiakenttää laajasti sekä Suomen kannalta että koko kansainvälisen metrologiayhteisön näkövinkkelistä. Voin selvästi havaita saman strategista kehitystä ohjaavan lainalaisuuden: alueelliset erityistarpeet ohjaavat panostuksiamme osaamisen ja palveluiden kehittämiseen, mutta samalla ne yhdessä muiden alueiden kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka hyödyttää teollisuutta ja yhteiskuntaa koko maailmassa. Itse asiassa onkin niin, että voidakseen parhaiten palvella suomalaisia, metrologiajärjestelmän pitää palvella hyvin kaikkia ympäri maailman. 

VTT MIKESin strategiset painopistealueet

Kun laadimme metrologian tiekarttaa osana VTT:n strategian toteuttamista, tunnistimme kolme strategista vahvuusaluetta. Nämä ovat aloja, joissa osaamisemme on kehittynyt maailman huipputasolle alueellisista tarpeistamme lähtien, ja joita vahvistamme kehittääksemme tulevaisuuden teollisuuden tarvitsemia teknologioita ja palveluja.

Ensiksikin SI-mittayksiköiden toteutuksen osalta tutkimusfokuksessamme on optisten atomikellojen ja interferometristen pituusmittauslaitteiden sekä kvanttimittanormaalien kehitys. Toisaalta tehokas ja tulevaisuuden tarpeet täyttävä aukoton metrologisen jäljitettävyyden siirto edellyttää uusia teknologisia ratkaisuja mittausjärjestelmien kalibrointiin tulevaisuuden teollisuustuotannossa, sähköverkoissa ja kvanttiteknologiaa hyödyntävissä järjestelmissä. Kolmantena alueena on uusien optiseen spektroskopiaan perustuvien mittausteknologioiden kehitys sellaisiin erityissovelluksiin, joissa voimme parhaiten hyödyntää osaamistamme asiakkaiden mittaushaasteiden ratkaisemiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi jatkuvatoiminen erittäin alhaisten radiohiilipitoisuuksien mittaus ilmasta ja kuvantava mineraalien jatkuvatoiminen tunnistus kaivostoiminnassa.

Pohjoismaiden ja Baltian metrologiaverkoston strateginen ohjelma

Suomen ja naapurimaittemme strategisten pohdintojen pohjalta valmistelimme viime syksynä Pohjoismaiden ja Baltian metrologiaverkoston (EMN Smart North) strategisen ohjelman. Siinä priorisoimme sellaiset kehittämistavoitteet, jotka edistävät parhaiten tällä alueella toimivien yritysten tarvitsemien korkeimman tason metrologiapalvelujen kehitystä ja saavutettavuutta.

Käytännön toimina haluamme parantaa metrologialaitosten välistä yhteistoimintaa ja tiedonvälitystä koskien kalibrointipalveluja, koulutusta sekä yhteistutkimushankkeiden valmistelua. Erilaisten dynaamisten mittausten jäljitettävyys on tunnistettu meille strategisesti tärkeäksi tutkimusaiheeksi: alueellista yhteistyötä ja koordinaatiota tarvitaan, jotta voimme kehittää rajallisten resurssiemme puitteissa riittävät tulevaisuuden palvelut.

Kestävän kehityksen tarpeet

Kestävän kehityksen haasteet voidaan ratkaista vain luotettavaan mittausdataan pohjaten. Tulevaisuudessa tarvitaan uudentyyppisiä kalibrointi- ja varmennusmenetelmiä riittävän tehokkaan mittausten laadunvarmennuksen toteuttamiseksi eri sovelluskohteissa.

Suomen ja pohjoisen Euroopan intressit ovat osa maailmanlaajuisen metrologian kehittämisen palapeliä. Niiden pohjalta rakentuneet usein kapeat vahvuusalueemme ovat tärkeä osa koko järjestelmän tulevaisuutta. Vain yhdistämällä eri maiden kyvykkyydet ja intressit voimme kehittää sellaiset metrologian palvelut, joita tulevaisuuden yhteiskunta tarvitsee.    

Jaa
Martti Heinonen
Martti Heinonen
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.