VTT:n vuosi 2023: Liikevaihto vahvistui ja asiakastyytyväisyys koheni

Uutiset, Yhtiötiedotteet

VTT:n tulos vuonna 2023 oli hyvä, ottaen huomioon yleisen heikentyneen taloustilanteen ja geopolitiikan muutokset. Kaupallisen toiminnan liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla, mutta yhteisrahoitteinen toiminta toi kokonaisuudessa liikevaihdon kasvua. Asiakkaamme kokevat, että VTT:n kanssa tehdyt projektit vahvistavat niiden osaamista. Vuonna 2024 keskitymme investointihankkeidemme läpiviemiseen ja rahoituksemme kohdistamiseen niin, että se edesauttaa yrityksiä kohti puhdasta ja digitaalista siirtymää.

VTT:n toiminnan vaikuttavuudesta kertoo erinomaisena pysynyt asiakastyytyväisyys: asiakkaidemme arvosana projektin toteuttamisesta on 4,3 (asteikolla 1–5), joka nousi hieman viime vuodesta (4,2). Suositteluindeksi (NPS, net promoter score) on puolestaan n. 75 (asteikolla -100 – +100).

Vuonna 2023 kaupallisen toiminnan liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla, mutta kokonaisuudessa liikevaihto kasvoi vahvan yhteisrahoitteisen toiminnan ansiosta. Aktiivinen kansainvälinen yhteistyö ja kohdennettu asiakastyö tuottivat uusi avauksia, joista muun muassa energiamurrokseen, kestävään kehitykseen ja terveyteen liittyvät ratkaisut ovat osoittautuneet yritysten kannalta olennaisiksi.

”Kriisit ovat kirkastaneet sen, mihin meidän VTT:llä tulee keskittyä – pitkäjänteiseen tutkimukseen, jolla pyritään ratkaisemaan ilmastonmuutosta, digitalisaation hyödyntämistä, yhteiskunnan resilienssiä ja muita suuria haasteita. Haluamme toiminnallemme auttaa yrityksiä uudistumaan ja saavuttamaan puhtaan siirtymän tavoitteita. Tavoitteenamme on, että tutkimusinvestointimme kiihdyttävät yritysten uudistumista ja kannustavat niitä investoimaan uusiin ratkaisuihin”, VTT:n toimitusjohtaja Antti Vasara toteaa.

Yhteisrahoitteinen toiminta kasvatti VTT:n liikevaihtoa

Emoyhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 188 miljoonaa euroa (vuonna 2022: 164 miljoonaa euroa), josta 118 miljoonaa euroa kertyi strategisesta tutkimuksesta (94 miljoonaa euroa) ja 70 miljoonaa euroa liiketaloudellisen perustein tapahtuvasta tutkimuksesta (70 miljoonaa euroa). Emoyhtiön tilikauden tulos oli 2,5 miljoonaa euroa (3,7 miljoonaa euroa).

“Yleisen taloudellisen tilanteen epävakauteen nähden VTT suoriutui hyvin, johon voimme olla tyytyväisiä. Vaikka taloussuhdanteen lasku on näkynyt asiakkaidemme investointikyvykkyydessä, Suomen ja EU:n myöntämä julkinen kilpailtu tutkimusrahoitus on vauhdittanut toimintaamme, samoin kuin Suomen hallituksen vahvat panostukset TKI-toimintaan", Antti Vasara kommentoi.

Uusia spin-off-yrityksiä syntyi VTT LaunchPad -yrityshautomon kautta neljä.

VTT:llä oli vuonna 2023 yhteensä 1 135 asiakasta, joista valtaosa edusti yksityistä sektoria: 635 kotimaasta ja 310 ulkomaisia. Loput 190 asiakasta olivat julkiselta sektorilta sekä Suomesta että ulkomailta. Emoyhtiön liikevaihdosta julkisen sektorin tuottoja oli 63 % (58 %) ja yksityisen sektorin tuottoja 37 % (42 %), joiden osuus pieneni hieman johtuen vahvasta yhteisrahoitteisesta toiminnasta. Liikevaihdosta 55 % kertyi kotimaasta ja 45 % ulkomailta (57 % ja 43 %). 

Vastuullisuuden seuranta on integroitu nyt myös asiakasprojekteihimme

Vastuullisuus on keskeinen osa VTT:n strategiaa. Vastuullisuustavoitteitamme ovat tutkimuksen vastuullinen vaikuttavuus ja positiivinen hiilikädenjälki sekä hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Seuraamme vastuullisuuden toteutumista nyt myös asiakashankkeissa, oman vastuullisuuden ja yhteisrahoitteisten projektien vastuullisuuden seurannan lisäksi.

“Lisäsimme asiakashankkeittemme vastuullisuuden varmistamisen osaksi projektien valmistelua. Pilotoimme myös hiilikädenjäljen laskentaa muutamissa tutkimusprojekteissamme”, Vasara sanoo.

Osana vastuullisuuttamme määrittelimme VTT:n vastuullisuuden hallintomallin ja laadimme VTT:n arvoketjun sekä VTT:n hallituksen hyväksymän kaksoisolennaisuusanalyysin. Analyysin tulosten pohjalta valmistelimme siirtymistä EU:n kestävyysraportointidirektiivin CSRD:n mukaiseen, eurooppalaisen raportointistardardin ESRS:n vaatimukset täyttävään raportointiin, joka velvoittaa meitä vuodesta 2026 lähtien. Kaksoisolennaisuuanalyysissa VTT:lle olennaisimmat aiheet ovat vaikutuksemme ilmastoon, luonnon monimuotoisuuteen, omaan henkilöstöön, resurssien käyttöön ja kiertotalouteen, työntekijöihin arvoketjussa sekä tutkimusetiikka.

Vuonna 2023 kiinnitimme myös erityistä huomiota työturvallisuuteen ja turvallisuuskulttuurin kehittämiseen. 

Uudella tohtoriohjelmalla edistetään väitöskirjatyötä

VTT:n tieteellisten artikkelien vaikuttavuus ja näkyvyys tiedeyhteisössä nousivat vuonna 2023. Edistämme tieteellistä julkaisemista ja VTT:läisten osaamisen kehittymistä uudella tohtoriohjelmallamme, joka lanseerattiin viime vuonna. Lisäksi tohtoriohjelmalla luodaan uusia urapolkuja VTT:läisille.

Vuotuisessa henkilöstökyselyssämme suosittelijaindeksi jatkoi nousuaan.

“VTT:läiset kokevat edelleen työnsä merkitykselliseksi. Haluamme panostaa osaajiemme hyvinvointiin jatkuvalla koulutuksella ja muilla hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä. Vuoden aikana rekrytoimme lähes 400 uutta VTT:läistä, joista neljännes oli kansainvälisiä rekrytointeja, ja joukossamme onkin jo 59 kansallisuuden edustajia. VTT:läiset ovat tehneet hienon vuoden, ja tästä haluankin antaa kaikille lämpimän kiitokseni – asiakkaitamme ja kumppaneitamme unohtamatta”, Antti Vasara sanoo.

Vuoden 2023 tuloksia on koottu verkkosivuilla julkaistuun vuosi- ja vastuullisuusraporttiin. Vastuullisuusraportointiin sisältyy GRI-taulukko ja sidosryhmätaulukko. Liitteinä ovat tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys verojalanjäljestä, hallinnosta, palkoista ja palkkioista.

Voittoa tavoittelemattomana, riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena emoyhtiö-VTT:n erityistehtävä on edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. VTT:stä säädetyn lain mukaisesti yhtiön mahdollinen voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen. VTT-konserniin kuului tilikauden lopussa emoyhtiön lisäksi kolme VTT:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä: VTT Ventures Oy, VTT International Oy ja VTT Holding Oy.

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara
Leena Viitanen
Leena Viitanen
Communications Manager