VTT:n vuosi 2021 oli menestyksekäs: hyviä tuloksia pitkittyneestä poikkeusajasta huolimatta

Uutiset, Yhtiötiedotteet

VTT:n tulokset toisen pandemiavuoden ajalta olivat erinomaiset niin taloudellisesti kuin toiminnan vaikuttavuuden kannalta. VTT:läisten terveysturvallisuuteen kiinnitettiin edelleen erityistä huomiota, ja toimintamme jatkui häiriöittä.

Asiakastoimeksiantojen myynti kasvoi 10 %, ja yhdessä asiakkaiden kanssa pystyimme rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Suomen ensimmäinen kvanttitietokone valmistui Otaniemeen, ja biovalkuainen syntyy ilman kanaa laboratoriossa solumaatalouden keinoin. Tammikuussa VTT julkisti päivitetyn strategian, ja loppuvuodesta valmistui ensimmäinen vastuullisuusohjelma.

”Pitkittynyt pandemia on haastanut toimintaympäristöä, ja ehkä juuri siksi kiinnostus tieteeseen ja teknologiaan pohjautuviin ratkaisuihin on kasvanut globaalisti. Tämä näkyi VTT:llä uusien asiakassopimusten merkittävänä kasvuna. Kokonaisuudessaan vuosi 2021 oli VTT:lle erittäin vahva ja asiakaspalaute työmme vaikuttavuudesta kiittävää”, sanoo toimitusjohtaja Antti Vasara.

”Työmme vaikuttavuus syntyy, kun yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat pystyvät hyödyntämään osaamistamme toiminnassaan”, Vasara jatkaa. ”Asiakaskyselyjen mukaan näin tapahtuu, ja olen myös erittäin iloinen siitä, miten merkityksellisiksi VTT:läiset itse kokevat työnsä.”

Konsernin tilikauden tulos 12 miljoonaa euroa, vertailukelpoinen liiketulos pysyi voitollisena

VTT-konsernin hyvä talouskehitys jatkui. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 154 miljoonaa euroa (149 miljoonaa euroa vuonna 2020). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 99 miljoonaa euroa (95 miljoonaa euroa vuonna 2020), ja ne koostuivat pääosin valtionavustuksista. Liikevaihto kasvoi erityisesti ulkomaisen yksityisen sektorin tuottojen kasvun ansiosta. Emoyhtiön liikevaihdosta 87 miljoonaa euroa kertyi strategisesta tutkimuksesta (v. 2020: 85 milj. euroa) ja 67 miljoonaa euroa liiketaloudellisin perustein tapahtuvasta tutkimuksesta (v. 2020: 64 milj. euroa).

Konsernin liiketulos kasvoi 14 miljoonaan euroon; vuonna 2020 se oli ollut 11 miljoonaa euroa. Tuloksen parannus johtui muun muassa tuottojen kasvusta ja pandemian takia jatkuneista kustannussäästöistä erityisesti matkustuksessa. Konsernin oikaistu vertailukelpoinen liiketulos pysyi voitollisena, jollaiseksi se oli kääntynyt vuonna 2020: silloin se oli 8,6 miljoonaa euroa ja viime vuonna 7,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos koheni edelleen 9,6 miljoonasta eurosta 12,1 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste pysyi 69,5 prosentissa.

Emoyhtiöllä oli vuonna 2021 yhteensä 1 160 asiakasta, joista 735 oli suomalaisia yksityisen sektorin asiakkaita, 270 ulkomaisia yksityisen sektorin asiakkaita ja 155 sekä koti- että ulkomaisia julkisen sektorin asiakkaita. Emoyhtiön liikevaihdosta 55 prosenttia kertyi Suomesta ja 45 prosenttia ulkomailta (konsernissa samat osuudet). Emoyhtiön tilikauden tulos oli 11,6 miljoonaa euroa (11,5 miljoonaa euroa vuonna 2020).

VTT:n toiminnan vaikuttavuudesta kertoo erinomaisena pysynyt asiakastyytyväisyys: asiakkaidemme arvosana projektin tavoitteiden toteutumisesta on 4,3 (asteikolla 1–5). Suositteluindeksi (NPS, net promoter score) on puolestaan 69 (asteikolla -100 – +100). 

Vastuullisuus nousi uuden strategian keskiöön

Tammikuussa julkistimme päivitetyn strategian vuosille 2021–2025. Tavoitteemme on luoda vaikuttavuutta tieteen ja teknologian keinoin ja tuoda ratkaisuja yhteiskunnan kannalta tärkeisiin haasteisiin. Haluamme saada aikaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kestävää kasvua.  

Vastuullisuus nousee strategiassa aiempaa näkyvämmin esille: ”Tavoitteemme on minimoida toimintamme negatiivisia vaikutuksia (ns. jalanjälki) ja maksimoida myönteisiä vaikutuksia (ns. kädenjälki) sekä kehittää kestäviä ratkaisuja”, Antti Vasara kertoo. ”Vastuullisuus on kiinteä osa toimintaamme, ja lisäksi globaalit haasteet edellyttävät yhä merkittävämpiä ratkaisuja. Asiakkaamme näkevät vastuullisuuden laajasti ja katsovat koronaa pidemmälle: liiketoiminnasta halutaan rakentaa kestävää pitkällä tähtäimellä.” Loppuvuodesta valmistui VTT:n ensimmäinen vastuullisuusohjelma, joka perustuu yritysvastuumme painopisteisiin: kestävä perusta, huippuasiantuntijat, menestyvät asiakkaat ja yhteiskunnan resilienssi.

Yksi VTT:n strategisista valinnoista on rakentaa maailman merkityksellisintä työpaikkaa. Vuonna 2021 käynnistimme systemaattisen yrityskulttuurin kehittämistyön, sillä yrityskulttuurilla on merkittävä rooli strategian toteutumisessa. Loppuvuodesta sanoitimme myös uudelleen arvomme: kunnioitus, yhdessä, intohimo ja edelläkävijyys.

”VTT:n asema on vakaa pitkittyneestä globaalista poikkeusajasta huolimatta”, toimitusjohtaja Antti Vasara toteaa. ”Vaikka maailmassa on vakavia kriisejä, jopa sotia, olemme sitoutuneet tekemään parhaamme sen eteen, että tulevaisuus on nykyisyyttä parempi. Nyt jos koskaan on tärkeää panostaa yhteiskunnan resilienssiin ja yritysten uudistumiseen ja kääntää meneillään oleva murros uudeksi kestävän kasvun loikaksi.”

Vuoden 2021 tuloksia on koottu verkkosivuilla julkaistuun vuosikertomukseen. Siihen sisältyy myös vastuullisuusraportti GRI-taulukon muodossa ja sidosryhmätaulukko. Liitteinä ovat tilinpäätös ja toimintakertomus sekä selvitys verojalanjäljestä, hallinnosta, palkoista ja palkkioista.

Voittoa tavoittelemattomana, riippumattomana ja puolueettomana tutkimuslaitoksena emoyhtiö-VTT:n erityistehtävä on edistää tutkimuksen ja teknologian laaja-alaista hyödyntämistä sekä kaupallistamista elinkeinoelämässä ja yhteiskunnassa. VTT:stä säädetyn lain mukaisesti yhtiön mahdollinen voitto käytetään kokonaisuudessaan yhtiön omaan tutkimustoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja tutkimustulosten levittämiseen. VTT-konserniin kuului tilikauden lopussa emoyhtiön lisäksi neljä VTT:n kokonaan omistamaa tytäryhtiötä: VTT Ventures Oy, VTT International Oy, VTT SenseWay Oy ja VTT Holding Oy.

Jaa
Antti Vasara
Antti Vasara