VTT hakee valtioneuvostolta lupaa tutkimusreaktorin käytöstäpoistoon

Uutiset, Lehdistötiedote

Teknologian tutkimuskeskus VTT hakee valtioneuvostolta lupaa tutkimusreaktorin käytöstä poistamiseen. Yli 50 vuoden ajan ydinenergian keskeisenä koulutus- ja tutkimuspaikkana Otaniemessä palvelleen FiR 1 -tutkimusreaktorin toiminta päättyi 30. kesäkuuta 2015. Jatkossa hankkeesta saatavaa kokemusta on mahdollista hyödyntää Suomen ydinvoimalaitosten reaktoreiden käytöstäpoistossa.

Reaktori on ollut kooltaan ja teholtaan pieni, käyttöturvallinen ja tutkimus- ja opetuskäyttöön suunniteltu ydinlaitos, ja siksi myös sen käytetyn ydinpolttoaineen ja purkujätteen määrät ja aktiivisuudet ovat suhteellisen pienet. Käytöstäpoiston suunnittelun ja toteutuksen ehdottomana lähtökohtana on turvallisuus. Kaikki tähän liittyvät toimenpiteet toteutetaan Säteilyturvakeskuksen valvonnassa. 

"FiR 1 on ensimmäinen käytöstä poistettava ydinlaitos Suomessa, ja sen purkamisessa kiinnitetään erityistä huomiota säteilysuojeluun ja päästöttömyyteen. Purkamisesta, kuljetuksista ja varastoinnista ulkopuolisille aiheutuva säteilyannos on niin pieni, ettei sitä voi erottaa luonnon taustasäteilystä", kertoo projektipäällikkö TkT Markus Airila VTT:ltä. 

Suomen valtion Yhdysvalloista Teknillisen korkeakoulun käyttöön hankkima FiR 1 -tutkimusreaktori käynnistettiin Otaniemessä vuonna 1962. Myöhemmin myös isotooppituotantoon ja sädehoitoon käytetyn vesijäähdytteisen, allasmaisen reaktorin vähäinen fissioteho on ollut 250 kW.

Maailmalla, esimerkiksi Tanskassa ja Saksassa, vastaavia reaktoreita on purettu useita, ja niistä saatuja oppeja hyödynnetään myös Otaniemen reaktorin purkutyössä. Vastaavasti tästä saatavaa oppia on mahdollista siirtää tulevaisuudessa Suomen ydinvoimalaitosten reaktoreiden käytöstäpoiston valmisteluun.

Turvallisuuteen erityishuomio 

VTT sai helmikuussa 2015 työ- ja elinkeinoministeriöltä lausunnon reaktorin käytöstäpoistoon ja purkuun liittyvien ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. VTT on määrittänyt tarkasti reaktoriin kertyneen radioaktiivisuuden, suunnitellut reaktorin purkamisen ja ydinjätehuollon ratkaisut sekä käynnistänyt neuvottelut tarvittavista sopimuksista niiden toteuttamiseksi. Nyt haetaan ydinenergialain mukaista lupaa varsinaiseen reaktorin käytöstäpoistoon. 

VTT huolehtii käytetystä ydinpolttoaineesta sekä matala- ja keskiaktiivisten reaktorirakenteiden purkamisesta syntyvästä jätteestä, jota syntyy noin 100 kuutiometriä. Laitoksen pienen koon ansiosta tavanomaiset työkäytännöt ovat riittäviä purkamiseen ja jätteiden käsittelyyn osallistuvien työntekijöiden säteilyaltistuksen rajoittamiseksi. Työturvallisuus varmistetaan jatkuvalla henkilökohtaisella säteilyannoksen seurannalla. 

Käytetyn ydinpolttoaineen palautuksesta sen alkuperämaahan Yhdysvaltoihin Idahon ydintutkimuskeskukseen, jonne vastaavaa tutkimusreaktoripolttoainetta on palautettu eri maista, käydään myöskin neuvotteluja. Purkujätteiden välivarastointi ja aikanaan loppusijoitus toteutetaan Suomessa yhteistyössä ydinvoimayhtiöiden kanssa. 

Aikanaan puhdistetut reaktorirakennuksen tilat Otaniemessä voidaan suunnitelman mukaan vapauttaa muuhun käyttöön tulevaisuudessa. 


TEMin tiedote

Jaa
Markus Airila
Markus Airila
Principal Scientist
Petri Kotiluoto
Petri Kotiluoto
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.