Miten yritys voi panostaa eettiseen innovaatio- ja liiketoimintaan?

Artikkelit
Nina Wessberg

Eettisen yritystoiminnan eduista on kasvavaa näyttöä. Tutkimusten mukaan eettisesti toimivilla yrityksillä on muihin verrattuna parempi maine, niiden kanssa halutaan tehdä enemmän yhteistyötä, ne ovat parempia riskienhallinnassa ja ne kehittävät menestyneempiä innovaatioita. Eettinen toiminta heijastuu näin yritysten taloudelliseen tulokseen. Lisäksi tällaisten yritysten työntekijät ovat erityisen tyytyväisiä työhönsä ja sitoutuneita työnantajiinsa.

Nina Ratsula kysyi Bonfiren blogissaan, miksi niin moni yritys kuitenkin epäonnistuu halussaan olla eettinen? Keskeisinä kriittisinä elementteinä hän pitää yrityskulttuuria ja johtamista. Pyrkiessään muuttamaan toimintaansa eettisemmäksi, moni yritys kohtaa uusia johtamishaasteita, joihin ne ovat kyvyttömiä vastaamaan. Tähän haasteeseen myös VTT pyrkii vastaamaan kehittäessään kokonaisvaltaisesti yritystoimintaa tukevia innovaatioita.

Toimintakulttuurin ja johtamisen muodostaessa keskeiset peruskivet eettiselle toiminnalle, on ensiarvoisen tärkeää kysyä myös, miten huolehtia konkreettisesti yritysten innovaatio- ja suunnittelutoiminnan sekä tuotanto-, toimitus- ja myyntiprosessien eettisyydestä muuttuvassa maailmassa? Oma ehdotuksemme on, että yritysten eettistä toimintaa tulisi tarkastella ainakin kolmen konkreettisen osa-alueen näkökulmasta:

1.    Tunnistetaan yrityksen toimintaan ja teknologian käyttötapauksiin liittyvät eettiset kysymykset
2.    Ennakoidaan ja arvioidaan tuotteiden ja palveluiden vaikuttavuudet eettisestä näkökulmasta 
3.    Sovitetaan yhteen eettiset ja taloudelliset kysymykset, vastuut ja resurssit

Eettisten kysymysten tunnistaminen

Ensimmäiseen näkökulmaan sisältyy yritysten eettisten kysymysten tunnistaminen. Tämä pitää sisällään toiminnan hyväksyttävyyden ja toivottavuuden eri sidosryhmien, sekä laajemmin kansalaisten ja yhteiskunnan näkökulmasta. Yhteistoiminnassa sidosryhmien kanssa tulisi arvioida millaisia eettisiä kysymyksiä toimintaan liittyy, miten niitä voitaisiin ratkaista ja kuka pystyy tekemään ratkaisuja.
 
Regulaation ja muodollisten ohjelmien taakse ulottuva aidosti eettinen toimintakulttuuri ja toimintamallit edellyttävät usein keskustelua ja yhteistyötä yhteisen, jaetun ymmärryksen ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Etiikassa on viime kädessä kyse siitä, mitä me arvostamme, mikä on meistä tärkeää ja millaisilla arvoilla menemme eteenpäin. Nämä ovat myös tekniikan etiikan keskeisiä kysymyksiä, ja ne avautuvat ennen kaikkea dialogissa sidosryhmien kanssa.

Viime kädessä ratkaisut ovat kuitenkin yrityksen omia strategisen ja operatiivisen tason päätöksiä, joihin voidaan pyrkiä sitomaan mukaan sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita. Omaehtoinen eettisyys voi olla hankalaa, jos esimerkiksi koko muun liiketoimintaekosysteemin toimintamallit ovat tämän kanssa ristiriidassa. Eettisiä tai vastuullisuuteen liittyviä jännitteitä ja ristiriitoja tulisi myös kyetä ratkaisemaan dynaamisesti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa tuotteisiin ja toimintamalleihin liittyvät arvot ja normit saattavat muuttua nopeastikin.
 
Eettisyydestä huolehtiminen on riskienhallintaa

Toisessa ulottuvuudessa konkreettisten teknologisten ratkaisuiden ennakointi ja arviointi määrittelevät riskejä ja mahdollisuuksia, joita toimintaan liittyy. Esimerkiksi tekoäly voi syrjäyttää työntekijöitä tai luokitella asiakkaita epäeettisesti. Tällaisten tapausten merkitys yrityksen imagolle voi olla ratkaiseva.

Uhkien välttämisen ohella on kuitenkin yhtä tärkeää tunnistaa mahdollisuudet, ja varmistaa, että teknologioiden mahdollisesta käyttämättä jättämisestä ei muodostu haittaa, tai jätetään saavuttamatta jotain tärkeää. Digitalisaation myötä elämme parhaillaan keskellä valtavan suurta teknologista murrosta, jossa digitalisaatio yritystoiminnassa muuttaa työelämää, asiakaspalvelua ja tuotantoprosesseja luoden valtavasti uusia mahdollisuuksia. Digitaaliteknologian avulla voimme esimeriksi lisätä kommunikaatiota sidosryhmien kanssa muun muassa chattibottien tai erilaisten digitaalisten alustojen avulla.

Vastuu ja talous

Kolmannen näkökulman kautta eettiset kysymykset ulottuvat vastuullisuuteen ja päätöksentekoon. Eettisten kysymysten kautta punnitsemme talouden ja resurssien sekä vastuullisuuden suhteita. Usein vastuulliset päätökset ovat myös taloudellisesti kannattavia, mutta toisinaan yritykset joutuvat tasapainottelemaan eettisten valintojen ja lyhyen aikavälin tuloksentekopaineen välillä. Näiden tilanteiden ratkaiseminen edellyttää strategisia valintoja sekä kykyä vertailla ja arvottaa keskenään hyvin erilaisia lopputulemia.

Yleinen ongelma on pohtia eettisiä kysymyksiä liian myöhään, kun keskeiset päätökset on jo tehty. Jos eettinen arviointi tehdään esimerkiksi tuote- tai palvelukehityksessä vasta prosessin päätteeksi, vastuullinen toiminta voi näyttäytyä esteenä liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Eettinen toiminta tulisikin ymmärtää lähtökohtana ja mahdollisuutena liiketoiminnan kehittämiseen ja innovointiin. Tällöin avautuu mahdollisuuksia radikaaleille innovaatioille ja merkittävälle uudistumiselle.

Nousevat teknologiat tuovat uusia näkökulmia

Esimerkiksi tekoäly, robotit, uudet proteiinit ja genomien editointi ovat uusia nousevia teknologioita, joiden yhteydessä eettisten kysymysten jäsentäminen on tärkeää. Näiden teknologioiden kehittämisessä ja käytössä tehdään väistämättä eettisiin kysymyksiin, jännitteisiin ja ristiriitoihin kohdistuvia valintoja. Niiden tunnistaminen ja hallitseminen vaativat järjestelmällistä tarkastelua myös yritystasolla. Jotta pystyisimme ymmärtämään ja ratkaisemaan eettisiä ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä, meidän on ymmärrettävä yhteiskuntamme arvovalintoja ja arvojen kehittymistä. Nousevilla teknologioilla voi myös olla suora yhteys niin sanottujen yhteiskunnan suurien haasteiden ratkaisemiseen. Esimerkiksi genomien editointitekniikka on tunteita herättävä tekniikka; maapallon suurien haasteiden edessä saattaa olla eettisesti arveluttavaa jättää sen tuomat mahdollisuudet ruoan tuotannon turvaamiseksi käyttämättä.

Eettisiä ja vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä herää ja niitä voidaan tarkastella joko teknologiasta ja sen vaikutuksista tai sen käyttötarkoituksesta käsin. Onko kehitetyllä teknologialla esimerkiksi ennakoitavissa seurauksia ympäristölle ja ihmisten toiminnalle, mitkä eivät ole toivottavia? Vastaavasti voidaan pohtia teknologian sovellusten suunnittelu-, valmistus- tai myyntiprosessien ja haltuunoton eettisyyttä. Raaka-aineiden eettisyys tai tuotteen käytön jälkeisen elämän kestävyys ja eettisyys ovat myös mahdollisia tarkasteltavia osa-alueita. Lopputuloksena toiminnan eettisyys muodostaa kokonaisuuden näistä kaikista.

VTT ja yritysten vastuullisuuskysymykset

VTT on viime vuosina panostanut merkittävästi suurten haasteiden ratkaisemiseen ja uusien kestävän kehityksen ratkaisujen etsimiseen muun muassa nouseviin teknologioihin panostamalla.  VTT:llä on innovaatiotoiminnan vastuullisuuden ja etiikan kysymyksiin keskittyvä tutkimusryhmä, sekä useita muita tutkimusryhmiä, joiden osaamisella voidaan tukea esimerkiksi vaikutusten ennakoivaa arviointia tai kestävään kehitykseen liittyvien liiketoimintamallien ja asiakasyhteistyön kehittämistä.
 

Jaa
Matti Pihlajamaa
Matti Pihlajamaa
Jaana Leikas
Jaana Leikas
Principal Scientist
Mika Nieminen
Mika Nieminen
Research Team Leader
Nina Wessberg
Nina Wessberg
Principal Scientist
Visiomme tulevaisuudesta

Terveydenhuolto, työelämä ja elinympäristömme ovat murroksessa. Tieteen ja teknologian tulee edistää hyvää elämänlaatua mahdollisimman monelle.